Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov nyiaj pab ntawm D-SNP

Cov phiaj xwm tuav pov hwm tau txais ob yam tib si tsuas yog tsim los rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob yam tib si xwb. Cov phiaj xwm no muaj cov nyiaj pab ntxiv los pab ua kom lub neej muaj kev yooj yim dua qub. Those benefits typically include a monthly over-the-counter (OTC) credit, dental, vision and hearing coverage. Tej zaum koj kuj tseem yuav tuaj yeem tau txais ib tus neeg twg los pab dhia hauj lwm rau koj txoj kev saib xyuas kho mob thiab tuaj yeem mus ntsib tus kws muab kev saib xyuas kho mob hauv oos lais (virtual).

Nrog rau ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, tej zaum koj yuav tau txais ib daim credit ua hli los pab cov kev xav tau niaj hnub xws li khoom noj, OTC cov khoom siv thiab kev pab ua rau yooj yim

Daim credit siv ua hli yog coj los siv them rau cov zaub mov noj qab haus huv, cov khoom lag luam hauv khw muag khoom thiab them cov nqi khoom siv yog yam muaj txiaj ntsig zoo uas pab peb tus tswv cuab ob txoj phiaj xwm npaj kho mob txhawb nqa lawv cov nyiaj.

Learn about the food, OTC and utility bill credit

Kev pab them nqi kho hniav muab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare tau luag ntxhi

Saib qhov muab faib cais kom pom ntau feem ntawm qhov pab them rau kev kho hniav, xwv koj thiaj paub tias yuav xav li cas rau kev kho hniav thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Learn about dental coverage

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

Tshawb xyuas kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog ntawm cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb nyob rau hauv ib phau ntawv qhia uas siv tau yooj yim.

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

UnitedHealthcare UCard makes it simpler for dual health plan members to get care and unlock all the benefits and programs included with their health plan.

Learn about UCard

Kev coj cwj pwm noj qab haus huv yog dab tsi?

Kawm kom paub txog cov kev pab kev coj tus cwj pwm thiab cov kev pab rau kev nyuaj siab mob hlwb uas muab los ntawm DSNP cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab.

Learn about behavioral health

Ib daim ntawv teev npe tshuaj yog dab tsi (formulary) thiab nws ua hauj lwm li cas?

Saib seb yuav ua li cas siv 2023 daim ntawv teev npe tshuaj rau daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais, thiab yuav tshuaj xyuas seb cov Medicare Part D cov tshuaj twg yuav them rau los ntawm koj daim phiaj kho mob.

Learn about prescription drug lists

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas tsim nyog tau txais tuaj yeem muab nyiaj pab cov khoom pab kom hnov lus thiab lwm yam nyiaj pab

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas tsim nyog tau txais yuav muaj cov kev pab ntxiv xws li them rau kev kuaj pob ntseg thiab pab them rau cov khoom siv kom hnov lus.

Learn about D-SNP hearing coverage

Yuav ua li cas daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais tuaj yeem pab tau cov neeg mob ntshav qab zib

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais muaj ntau cov kev pab ntxiv uas tuaj yeem pab ua rau kev tswj tus mob ntshav qab zib yooj yim dua qub thiab pab them tus nqi ntawm cov khoom siv rau tus mob ntshav qab zib thiab khoom noj kom noj qab haus huv.

Learn about how a dual-eligible health plan can help people with diabetes

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) tuaj yeem pab ua kom lub neej yooj yim dua qub rau cov tswv cuab hauv daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Nws txhais li cas kom muaj tus Neeg Coj Kev uas mob siab rau thiab cov Neeg Coj Kev ua dab tsi los pab ua kom yooj yim rau cov neeg uas muaj feem tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si kom tau txais kev txhawb nqa?

Learn about Navigators

Cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav puas yog Daim Phiaj Kho Mob Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (D-SNP) ua tus them nqi rau?

Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muaj xws li kev them nqi tshuaj ntau dua li Medicaid los sis Original Medicare ib qho nkaus xwb. Saib daim ntawv teev cov tshuaj uas them rau los ntawm daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj rau ntawm koj nyob.

Learn about D-SNP drug coverage

5 Cov kev pab xav tsis txog tias muaj ntawm cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj cov ​5 kev pab uas xav tsis txog no thiab ntau ntxiv rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Learn about these surprising D-SNP benefits

Kev them rau kuaj qhov muag pom kev Ua tib zoo saib seb cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi rau koj

Cov kev xaiv qhov kev them rau kho qhov muag pom kev tau muab piav qhia los pab koj nkag siab txog qhov kev saib xyuas kho qhov muag dab tsi uas them rau nyob hauv cov phiaj kho mob rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Learn about D-SNP vision coverage

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink