Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Yuav ua li cas daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais tuaj yeem pab tau cov neeg mob ntshav qab zib

Tshaj tawm: Lub Xya Hli 30, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 01, 2022

5 cov hau kev uas muaj feem tau cov phiaj kho mob muaj ob yam kev tuav pov hwm yuav pab tau cov neeg mob ntshav qab zib

Tus mob ntshav qab zib yog ib yam mob phem, mob ntev tsis txawj zoo. Nws yuav siv sij hawm saib xyuas tus mob ntshav qab zib kom zoo thiaj ceev tau tus mob. Nws tsis muaj txoj hau kev los kho tau tus mob ntshav qab zib. Tab sis cov neeg mob ntshav qab zib tseem tuaj yeem ua neej nyob tau ntev thiab nyob yam kaj siab lug. Qhov tseem ceeb yog kom nyob qhov tswj tau thiab tiv thaiv tau tus mob ntshav qab zib thiab ceev kom cov piam thaj hauv cov ntshav nyob rau theem qis. Kev muaj daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas zoo yuav tuaj yeem pab tau ib yam thiab. 

Cov phiaj uas muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm kho mob (Dual-eligible health plans) (kuj tseem hu ua Dual Special Needs Plans los sis D-SNPs) yog ib hom kev tuav pov hwm kho mob Medicare Advantage plan rau cov neeg uas muaj feem tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Qhov ntawd yog lo lus txhais rau qhov tias "kev muaj feem tau txais ob yam". Cov lus no qhia txog 5 cov hauv kev uas ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob tuaj yeem pab tau cov neeg mob ntshav qab zib kom tswj tau txoj kev tu xyuas lawv tus mob ntshav qab zib zoo dua qub.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

1. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav tuaj yeem pab them rau tus nqi ntawm cov tshuaj insulin thiab lwm yam tshuaj kho mob ntshav qab zib.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob tuaj yeem pab them nyiaj rau cov tshuaj insulin, cov cwj mem tshuaj insulin, cov koob nqus tshuaj, cov koob txhaj tshuaj thiab lwm yam khoom siv kho tus mob ntshav qab zib. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem pab them rau cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav los pab kho tus mob ntshav qab zib. Qee cov tshuaj kho mob ntshav qab zib pab txo cov piam thaj hauv cov ntshav (cov piam thaj hauv cov ntshav) kom nyob rau theem qis. Lwm cov tshuaj uas ntsig txog mob ntshav qab zib yuav pab txo cov ntshav siab kom qis thiaj yuav txo tau qhov kev pheej hmoo yuav muaj mob rau lub plawv thiab mob hlab ntshav tawg los yog txhaws rau hauv cov hlwb.  

2. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem tuaj yeem pab tau cov khoom siv rau tus mob ntshav qab zib thiab

Dhau li ntawm cov tshuaj insulin lawm, nws tseem yuav tau siv cov pas kuaj sim thiab txhua yam khoom siv kho mob ntau hom los tswj tus mob ntshav qab zib kom tau zoo. Hais txog cov neeg uas mob ntshav qab zib, tus nqi ntawm cov khoom siv kho mob ntshav qab zib tuaj yeem ntxiv ntau mus sai heev li. Tab sis ib zaug ntxiv, qhov no yog lwm yam uas qhov muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav pab tau. 

Qhov Food, OTC and Utility Bill Credit (Nyiaj Credit Yuav Khoom Noj, OTC thiab Nqi Hluav Taws Xob) yog ib qhov kev pab zoo uas muaj nyob hauv daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab los ntawm UnitedHealthcare.* Qhov nyiaj pab no muab nyiaj pab (credit) txhua hli rau peb cov tswv cuab uas lawv tuaj yeem siv tau mus yuav ntau txhiab yam khoom ntawm txee hauv khw muag khoom ntawm ntau lub khw muag khoom me. Tab txawm hais tias nws yuav yog cov ntaub khaub seeb npog qhov txhab (gauze), cov pas rwb raus cawv ntxuav qhov txhab, lub twj ntsuas ntshav siab los sis lwm yam khoom siv los pab kho tus mob ntshav qab zib, koj tuaj yeem siv koj qhov nyiaj pab (credit) mus yuav cov khoom siv ntawd es tsis tas rho nyiaj hauv hnab tshos los them. Thiab yog tias koj xav tau tej yam xws li tshuaj aspirin, tshuaj qab los (vitamins), tshuaj txhuam hniav, khoom siv kho hniav cuav los sis ntaub qhwv mob, koj tuaj yeem siv koj qhov nyiaj pab (credit) mus yuav cov khoom no tau ib yam thiab.

Eating healthy foods can help quickly reduce A1C blood sugar levels

3. Tej zaum cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav muab cov npav them nyiaj (credits) mus yuav zaub mov noj uas muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev

Cov tswv cuab ntawm UnitedHealthcare kuj tseem tuaj yeem siv lawv li Food, OTC and Utility Bill Credit mus yuav cov khoom noj uas tau tso cai es tsis tau them nqi rau.  Kev xaiv ntau yam muaj xws li txiv hmab txiv ntoo thiab zaub, nqaij thiab ntses, qe thiab khoom noj siv mis ua thiab ntau yam khoom noj uas zoo rau lub cev.

Kev noj kom muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj kev tswj kev kho tus mob ntshav qab zib tau zoo. Kev kuaj tus mob ntshav qab zib A1C yog taug qab saib theem piam thaj hauv cov ntshav ntawm tus mob ntshav qab zib hauv lub ncua sij hawm 2- 3-lub hlis. Cov khoom noj uas muaj carbohydrates (carbs) siab nyob rau hauv, xws li pasta, bread thiab cereal tuaj yeem ua rau cov piam thaj hauv cov ntshav nce siab tuaj. Tab sis kev noj zaub mov muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev tuaj yeem pab txo theem piam thaj hauv cov ntshav A1C kom qis tau sai heev. Noj tej txiv hmab txiv ntoo, tej zaub uas tsis muaj hmoov txhuv nplej ntau, tej noob txiv thiab cov khoom noj uas muaj hlab (fiber) ntau. Txwv txhob noj cov khoom noj uas muab ntim ua hnab, cov muab ua siav cia lawm thiab cov khoom noj uas yuav nqa mus tsev tau uas muaj roj ntau, muaj ntsev (sodium) thiab qab zib ntxiv. Ceev faj cov pluas noj uas ib zaug yuav noj ntau npaum cas thiab. Kev noj zaub mov tsawg yuav yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws los tswj tus mob ntshav qab zib thiab txo theem piam thaj hauv cov ntshav kom tsawg.

4. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob tuaj yeem pab tau kev tawm dag zog qoj ib ce

Dhau li ntawm kev noj zaub mov thiab tej khoom noj uas muaj txiaj ntsig rau lub cev lawm, kev tawm dag zog qoj ib ce yog ib qho ntawm cov kev hloov hauv lub neej tseem ceeb tshaj plaws uas tuaj yeem pab txo theem piam thaj hauv cov ntshav A1C tau. Thiab muaj ntau yam txiaj ntsig kev noj qab haus huv ntxiv uas muaj los nrog kev ua hauj lwm ntawm lub cev. Yog li ntawd UnitedHealthcare ntau cov phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob thiaj muaj qhov Renew Active® khoos kas pab kev qoj ib ce nyob rau hauv.* Qhov kev pab no muab rau cov tswv cuab uas ua ib tug tswv cuab zoo raws tus qauv pub dawb nyob hauv cov chaw ua si kis las thiab cov chaw qoj ib ce, ntxiv rau kev nkag mus rau cov chav kawm pab pawg thiab kev siv hlwb hauv online. 

5. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob tej zaum yuav muab kev sib koom tes saib xyuas los pab tswj tus mob ntshav qab zib

Kev ua neej nyob nrog tus mob ntshav qab zib los sis lwm yam kev mob nkeeg uas mob mus sij hawm ntev yog ib qho nyuaj siab kawg. Thiab cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare zoo li muaj kev xav tau cov kev kho mob ntau heev. Nrog rau UnitedHealthcare Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kev Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb, koj yuav tau txais ib txoj kev paub zoo txoj hauj lwm yav dhau los los pab tswj koj daim phiaj npaj kho tus mob ntshav qab zib thiab lwm yam kev mob nkeeg uas koj muaj.

Cov tswv cuab ntawm UnitedHealthcare cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav muaj tus Neeg Coj Kev (Navigator) los pab lawv nrhiav tau lawv txoj hauv kev hauv txoj hauj lwm kev kho mob. Koj tus Neeg Coj Kev yog ib qho kev sib cuag uas yuav paub txog koj thiab koj cov teeb meem kev noj qab haus huv tshwj xeeb. Ib yam li hais tias yog koj muaj ib nqe lus nug txog tus qauv kev kho tus mob ntshav qab zib los sis xav tau kev txhawb nqa ntxiv xws li kev pab tswv yim txog tus mob ntshav qab zib los sis kev noj zaub mov kom muaj txiaj ntsig zoo. Koj yuav hu tau koj tus Neeg Coj Kev txhawm kom tau txais cov lus teb thiab nrhiav cov khoos kas pab uas muaj rau koj. Koj tus Neeg Coj Kev yuav ua hauj lwm nrog koj, koj tsev neeg thiab koj cov neeg tu xyuas koj txhawm rau kom paub tseeb tias koj cov kev xav tau kev kho mob tau muab rau koj lawm.  

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. Yog xav paub meej txog cov nyiaj pab yuav cov khoom, OTC thiab Utility Bill Credit muaj xws li koj 2023 txoj kev npaj xav tau tshaj plaws, hu mus rau tus xov tooj los sis mus saib hauv lub website uas luam tawm nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav UCard UnitedHealthcare.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink