Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) tuaj yeem pab ua kom lub neej yooj yim dua qub rau cov tswv cuab hauv daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Tshaj tawm: Lub Kaum Hli 15, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: September 15, 2023

Lub neej tsis yog ib qho yooj yim rau cov uas muaj Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Coob leej neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam muaj cov teeb meem mob ntev tsis txawj zoo. Tej zaum lawv yuav tau mus ntsib ntau tus kws kho mob sib txawv tsis tu ncua. Tej zaum lawv kuj tseem yuav tau mus ntsib cov kws pab tswv yim txog kev puas hlwb rau kev nyuaj siab los sis kev ntxhov siab. Thiab cov kws zuaj tu ib ce yuav pab kom txhob muaj qhov hnov mob thiab kom txav tau mus los. Tej zaum lawv kuj yuav xav tau cov cuab yeej kho mob tshwj xeeb los sis kev pab thauj mus los.

Nws yuav siv sij hawm thiab lub zog ntau los koom tes nrog ntau tus kws kho mob thiab kev pab kho mob. Rau cov neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si, cov ntaub ntawv nkaus xwb twb ua rau muaj kev cov nyom tsis nkag siab zoo.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Dual health plans, or Dual Special Needs plans, are for people who qualify for both Medicare and Medicaid. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob (D-SNP's) muaj cov nyiaj pab ntxiv los pab daws cov teeb meem uas cov tswv cuab uas muaj feem tau txais kev pab ntsib hauv lawv lub neej. Qee cov nyiaj pab ntxiv no pab them rau cov kev saib xyuas kho mob thiab kev pab kho mob uas tshaj ntawm Medicaid thiab Original Medicare.* Lwm cov kev pab kho mob ua rau nws yooj yim dua rau cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob los tswj lawv txoj kev kho mob. Qhov ntawd yog qhov uas tus Neeg Coj Kev los rau hauv.

A Navigator serves as your single point of contact to help with your care needs

Tus Neeg Coj Kev pab cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm li cas?

Thaum koj muaj cov kev xav tau kev saib xyuas kho mob ntau yam heev, thiab koj muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si, nws yuav nyuaj los nrhiav tau koj txoj hauv kev kho mob. Nws puas yog ib qhov zoo tias muaj ib tus neeg los pab coj koj kev thiab pab teb koj cov lus nug? Tus Neeg Coj Kev yog koj tus neeg uas tuaj rau ntawm koj los pab koj txhua kauj ruam ntawm txoj hau kev hauv koj txoj kev kho mob. Tsis muaj nqi them rau qhov kev pab no.

Ib yam li lub npe uas tis rau xwb, koj tus Neeg Coj Kev yuav tuaj yeem pab tau koj:

  • Tsim ib txoj kev npaj txhawm rau pab teb cov nqe lus nug txog koj cov kev xav tau kev kho mob, kev thauj mus los thiab khoom noj
  • Teem sij hawm rau kev teem caij thiab kev thauj mus ntsib koj tus kws kho mob, kws kho hniav los sis lub khw muag tshuaj
  • Tshuaj xyuas koj cov nyiaj pab txhawm rau los pab kom koj tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws los ntawm koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob
  • Pab kom ntseeg tau tias koj thiab cov neeg saib xyuas koj nyob hauv tsev muaj yam koj xav tau

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) yog koj tus neeg muab kev txhawb nqa

Rau cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm, Tus Neeg Coj Kev yuav ua lub luag hauj lwm los ua qhov chaw sib tiv tauj ib qho ntawm koj. Koj tus Neeg Coj Kev yog tus kws pab tswv yim uas ntseeg siab tau. Ib tus neeg uas yuav kawm kom paub txog cov teeb meem cov nyom fab kev noj qab haus huv tshwj xeeb ntawm koj. Koj tus Neeg Coj Kev yuav ua hauj lwm nrog koj, koj tsev neeg thiab koj cov neeg tu xyuas koj txhawm rau kom paub tseeb tias koj cov kev xav tau kev kho mob tau muab rau koj lawm.

Nws yuav yog ib qho nyuaj, keev tsis paub meej rau cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm thiab muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Kev muaj daim phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav pab ua rau txhua yam yooj yim lawm ntau. Tab sis nws tseem zoo dua kom muaj tus Neeg Coj Kev uas koj tuaj yeem hu tau txhawm rau kom tau txais cov lus teb thiab kev txhawb nqa ntxiv thaum koj xav tau.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink