Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev them rau kuaj qhov muag pom kev Ua tib zoo saib seb cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi rau koj

Tshaj tawm: Lub Ob Hli 10, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 01, 2022

Yog tias koj muaj Original Medicare, tej zaum koj twb paub lawm tias nws tsis them rau cov kev kuaj qhov muag. Yog tias koj xav tau kev kuaj rau tsom iav los yog cov tsom iav rau ntsiab muag, koj yuav tsum tau them rau koj tus kheej. Tab sis thaum muaj daim phiaj muaj ob yam kev pab, tej zaum koj kuj tau txais kev pab them rau kho qhov muag.* Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Feem ntau cov phiaj muaj ob yam kev pab them rau cov kev pab kho qhov muag pom kev, yog li nws pab them rau feem ntau ntawm koj qhov kho qhov muag thiab cov nqi.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Cov kev kuaj qhov muag txhua zaug li ib txwm mus tsuas yog qhov pib xwb*

Kev kuaj xyuas koj lub qhov muag pom kev tsis tu ncua yog qhov tseem ceeb rau txhua leej. Tab sis qee cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab mus dhau qhov kev pab them nqi thiab tseem muab nyiaj pub rau koj ntau pua daus las los pab them cov tsom iav qhov muag. Tab sis qee cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab tseem mus dhau qhov kev pab them li ib txwm thiab tseem muab nyiaj ntau pua uas nyiaj pab (credits) los pab them rau cov tsom iav qhov muag. Qhov ntawd tuaj yeem ua mus ntev mus rau kev pab them nyiaj rau ib nkawm tsom iav tshiab muaj xim xoo. Los yog koj tuaj yeem xaiv cov tsom iav rau ntsiab muag yog tias koj xav tau.

Saib xyuas koj lub qhov muag

Qee yam kab mob ntawm qhov muag tuaj yeem ua rau tsis pom kev los sis ua rau qhov muag dig. Nyob rau thaum pib, cov tsos mob ntawm qee cov mob qhov muag uas loj heev kuj yuav paub tsis tseeb. Tab sis qhov txhom tau cov mob thaum ntxov tuaj yeem pab cawm koj qhov pom kev tom qab ntev mus. Cov neeg mob ntshav qab zib yuav tsum tau saib xyuas kom zoo ntxiv. Raws li Meskas Lub Koom Haum Rau Tus Mob Ntsav Qab Zib (American Diabetes Association), cov neeg mob ntshav qab zib feem ntau yuav kis tau cov mob ntsiab muag dub thiab qhov dawb los npog lub ntsiab muag. Qhov kev pab them rau qhov muag pom kev uas koj tau txais nrog daim phiaj muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab tau koj tiv thaiv koj lub qhov muag pom kev thiab kev noj qab haus huv. Ib qho ntxiv, koj tuaj yeem tau txais qhov no yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink