Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

5 Cov kev pab xav tsis txog tias muaj ntawm cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab

Tshaj tawm: Lub Ob Hli 10, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: September 15, 2023

Ntau tus neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ntsib teeb meem nyuaj hauv txoj kev noj qab haus huv. Thiab cov nyiaj tau los tsawg tuaj yeem ua rau lub neej nyuaj ntau ntxiv. Cov phiaj xwm kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj cov nyiaj pab ntxiv thiab lwm yam los pab cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.  Some of these benefits, like credits to buy OTC products and covered groceries, dental care and prescription drug coverage, you may know about. Tab sis cov phiaj xwm kho mob muaj ob yam kev pab tseem muaj lwm cov kev pab thiab lwm yam uas tej zaum yuav ua rau koj xav tsis txog.* Nyeem mus kom paub ntxiv.

1. Kev Lis Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (Care Coordination)

Kev kho mob tuaj yeem ua rau txhua tus paub tsis meej. Tab sis nws tseem nyuaj dua ntxiv rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare. Qee cov phiaj xwm kho mob uas muaj ob yam kev pab kuj muab ib tus neeg lis hauj lwm saib xyuas kev kho mob rau koj. Nov yog ib tus neeg uas tuaj yeem pab tau koj:

  • Nkag siab koj cov kev pab Medicaid thiab Medicare.
  • Tswj koj cov kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob.
  • Tau txais cov kev pab cuam koj xav tau kom muaj kev noj qab haus huv raws li koj ua tau. 

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

2. Kev Pab Tus Kheej Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ceev

Qee cov phiaj xwm kho mob uas muaj ob yam kev pab muab ib qhov pab rau tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev (personal emergency response system, PERS) yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them. Thaum muaj xwm txheej kub ceev, PERS yuav txuas cov tswv cuab nrog ib tus neeg ua hauj lwm uas tau txais kev cob qhia kom sai. Tus neeg teb xov tooj tuaj yeem muab kev pab hauv xov tooj thiab xa kev pab tuaj yog tias yuav tau ua. PPERS yog ib qhov kev pab cawm tau txoj sia uas muaj 24 xuaj moos ib hnub thaum muaj cov phiaj npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare.

3. Cov Kev Ntsib Kws Kho Mob Siv Cuab Yeej Nyob Deb Tham Txog Kev Kho Mob (Virtual Medical Visits)

Nws tsis yog ib qho yooj yim mus ntsib kws kho mob. Cov Kev Ntsib Kws Kho Mob Siv Cuab Yeej Nyob Deb Tham yuav cia rau cov tswv cuab nyob hauv video tham nrog tus kws kho mob ntawm lawv lub computer, tablet los sis xov tooj smartphone. Cov kws kho mob tuaj yeem teb cov lus nug thiab kho ntau yam mob uas keev muaj. Cov Kev Ntsib Kws Kho Mob Siv Cuab Yeej Nyob Deb Tham (Virtual Medical Visits) muaj 24/7 yam muaj teem sij hawm ua ntej los tsis muaj.

4. Kev Them Rau Kho Mob Kub Ceev Thoob Ntiaj Teb (Worldwide Emergency Coverage)

Yog tias koj mus ncig los sis mus saib cov neeg txheeb ze, nws tseem them rau koj thaum muaj mob xwm txheej kub ceev thiab mob sai. Ntau cov phiaj muaj ob yam kev pab (dual health plans) muaj qhov Kev Them Rau Kho Mob Kub Ceev (Worldwide Emergency Coverage) los los tiv thaiv cov tswv cuab tsis hais thaum twg thiab nyob qhov twg uas lawv mus ntoj ncig.

5. Tej zaum koj tuaj yeem rau npe tau tam sim ntawd

Ib qho txiaj ntsig loj tshaj plaws ntawm daim phiaj muaj ob yam kev pab yog qhov tias koj tsis tas yuav tos rau npe. Cov neeg feem coob tsuas hloov lawv daim phiaj Medicare thaum lub Sij Hawm Rau Npe Rau Medicare Txhua Xyoo (Medicare Annual Enrollment Period, AEP) thaum lub caij nplooj ntoos zeeg. Tab sis yog tias koj tsim nyog rau Medicaid thiab tau cuv npe hauv Medicare, koj tuaj yeem rau npe rau thawj 9 lub hli ntawm lub xyoo hauv Lub Sij Hawm Rau Npe Tshwj Xeeb (Special Enrollment Period, SEP). Saib cov lus Thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev pab ​ kom paub meej ntxiv.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink