Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Nrog rau ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, tej zaum koj yuav tau txais ib daim credit ua hli los pab cov kev xav tau niaj hnub xws li khoom noj, OTC cov khoom siv thiab kev pab ua rau yooj yim

Tshaj tawm: Lub Peb Hlis 08, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Hli 14, 2022

Nws zoo li tus nqi ntawm txhua yam tsuas yog nce siab mus niaj hnub no. Tab sis nws yog cov neeg uas khwv nyiaj tau los tsawg uas rau lawv muaj kev nyuaj siab. Txawm tias them nyiaj rau cov khoom tsim nyog xws li zaub mov, cov khoom txog kev kho mob muag hauv khw muag khoom noj khoom haus (OTC), cua sov thiab hluav taws xob tuaj yeem yog qhov nyuaj. Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, ob txoj phiaj xwm npaj kho mob tuaj yeem pab daws tau tej kev nyuaj siab.

Ob txoj phiaj xwm npaj kho mob yog cov neeg uas tus muaj cai tsim nyog tau txais ob yam ntawm Medicare thiab Medicaid. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob suav nrog ntau cov txiaj ntsig pab ntxiv uas tuaj yeem ua rau lub neej yooj yim dua rau cov neeg tau nyiaj tsawg. Daim credit ua hli yog coj los siv them rau cov zaub mov noj qab haus huv, OTC cov khoom thiab cov nqi khoom siv tsuas yog ib qho piv txwv xwb. Mus saib tag nrho lwm cov kev pab ob txoj phiaj xwm npaj kho mob  tej zaum yuav muaj muab.

Twb yog UnitedHealthcare daim phiaj muaj ob yam kev pab ib tus tswv cuab lawm los?

Koj tuaj yeem saib OTC+Healthy Food cov khoom uas them rau, xaj kom xa tuaj thiab tswj koj qhov kev pab tus as-khauj online.

Cov zaub mov noj, OTC thiab Utility Bill Credit yuav pab nyiaj ntxiv rau koj

Npaj txhij, teeb tau, yuav khoom

Zaub mov noj, OTC thiab Utility Bill Credit yog muaj xws li ob txoj phiaj xwm npaj kho mob ntau yam los ntawm UnitedHealthcare. Qhov txiaj ntsig no ua rau peb tus tswv cuab daim credit siv ua hli kom them zaub mov noj qab haus huv, OTC cov khoom thiab them cov nqi khoom siv.

Tus nqi them rau tej khoom noj, cov khoom siv niaj hnub thiab tej nqi dej nqi hluav taws xob tau nce siab heev tsis ntev los no.

Tab sis yog tias koj muaj Medicare thiab Medicaid, koj yuav tau txais nyiaj li peb puas duas las nyob rau ib lub hlis los mus yuav los mus yuav tej khoom noj uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab txog qhov them rau cov nqi hluav taws xob los yeej tau.

Koj tuaj yeem xaiv seb yuav siv koj cov nyiaj pab txhua hli li cas.

Yog yuav pib mus yuav khoom, hu xov tooj, mus online los sis mus rau ntawm ib lub khw muag khoom nyob ze koj, siv koj daim npav UnitedHealthcare UCardTM .

Thaum koj muaj UnitedHealthcare Dual Complete, nws muaj ntau yam ntxiv rau koj.

Yam ab tsi ua koj siv koj qhov credit mus xyuav tau?

Yog tias koj muaj ob txoj phiaj xwm npaj kho mob ntawm UnitedHealthcare, koj yuav siv koj qhov credit rau:

  • Yuav cov khoom noj zoo li txiv hmab txiv ntoo thiab zaub, nqaij, nqaij nruab deg, khoom noj siv mis thiab dej
  • Xaiv los ntawm ntau txhiab OTC cov khoom lag luam, xws li tshuaj txhuam hniav, kev xav tau kev npab thawj zaug, tshuaj zoo hnoos, daim ntaub qhwv tso zis thiab muaj ntau tshaj ntawv
  • Them cov khoom siv muaj xws li hluav taws xob, roj, dej thiab internet

Zaub mov noj, kev ua hauj lwm ntawm OTC thiab Utility Bill Credit muaj zoo li cas?

Ntau tus tswv cuab ntawm ob txoj phiaj xwm npaj kho mob ntawm UnitedHealthcare tau txais UCard™ ntawm UnitedHealthcare UCard ua rau kev siv koj cov txiaj ntsig tau yooj yim xav tsis thoob. Koj qhov credit yuav raug rub los mus rau koj qhov UCard txhua lub hlis. Tom qab ntawv, tsuas yog siv koj qhov UCard them nyiaj rau koj kev xaiv cov khoom uas koj xav tau.

UCard ntawm UnitedHealthcare ua rau siv tau yooj yim ntawm koj qhov credit

Ntau tus tswv cuab ntawm UnitedHealthcare yuav siv lawv cov UCard rau:

  • Muaj phav tus neeg mus ncig yuav khoom hauv khw muag khoom, muaj xws li Walmart, Walgreens, CVS thiab Kroger los yog mus yuav ntawm cov khw uas nyob ze koj.
  • Yuav khoom hauv online thiab xav khoom dawb tuam rau hauv tsev koj muaj cai thaum yuav khoom suav txij li $35 los sis ntau tshaj ntawv
  • Them nyiaj yuav khoom siv saum online, siv xov tooj los sis them hauv Walmart MoneyCenter ntawm qhov chaw koj nyob

Kawm paub ntxiv txog yuav ua li cas UCard ua kom lub neej muaj kev yooj yim rau ntau tus tswv cuab ntawm UnitedHealthcare.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. Yog xav paub meej txog cov nyiaj pab yuav cov khoom, OTC thiab Utility Bill Credit muaj xws li koj 2023 txoj kev npaj xav tau tshaj plaws, hu mus rau tus xov tooj los sis mus saib hauv lub website uas luam tawm nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav UCard UnitedHealthcare.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Cov Kev Pab

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink