Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tus Neeg Nrhiav Daim Phiaj Npaj Kho Mob

  1. Qhov chaw & Hnub nyoog

  2. Medicaid & Medicare

  3. Koj Cov Kev Nrhiav Tau Los

Koj tus lej ZIP code yog dab tsi?

Ntaus 5 tus lej ZIP code rau
Thov rau Tus Zauv ZIP code uas raug.

Thov xaiv koj lub nroog.

Thov xaiv ib qho kev xaiv.

Thov txim, tam sim no peb tsis muaj daim phiaj Medicaid los yog cov phiaj muaj ob yam kev pab nyob hauv koj cheeb tsam.

Yog hais tias koj tab tom nrhiav UnitedHealthcare Medicare cov phiaj kho mob,

mus saib uhc.com/medicaretxhawm rau los saib cov phiaj kho mob ntxiv uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam.

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Koj puas yog muaj hnub nyoog 65 xyoos los yog laus dua?

Thov xaiv ib qho kev xaiv.
Thim (Cancel)
Puas yog koj tam tom tso npe rau {{stateName.trim()}} Cov txiaj ntsig Medicaid?
Thov xaiv ib qho kev xaiv.

Puas yog Medicaid them tag nrho koj cov nqi kho mob?

Thov xaiv ib qho kev xaiv.

Koj puas tau txais kev pab ntxiv los ntawm lub xeev?

Thov xaiv ib qho kev xaiv.

Koj puas tsim nyog rau Medicare vim tias tau txais cov txiaj ntsig Social Security Disability los sis qee cov txiaj ntsig ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Railroad?

Thov xaiv ib qho kev xaiv.

Txhawm rau kom tsim nyog rau Medicaid daim phiaj xwm npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob txoj kev daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid.

Txawm li ca los, tej zaum koj kuj yuav muaj feem tau Medicare ib daim phiaj kho mob . Saib UnitedHealthcare Medicare cov phiaj npaj kho mob

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Txhawm rau kom tsim nyog rau Medicaid daim phiaj xwm npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob txoj kev daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid.

Tej zaum koj kuj yuav muaj feem tau txais Medicare ib daim phiaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare. Saib Medicare cov phiaj kho mob

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Txhawm rau kom tsim nyog rau Medicaid daim phiaj xwm npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob txoj kev daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid.

Tej zaum koj kuj yuav muaj feem tau txais Medicare ib daim phiaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare. Saib Medicare cov phiaj kho mob

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Txhawm rau kom tsim nyog rau Medicaid daim phiaj xwm npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob txoj kev daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid.

Txawm li cas los, tej zaum koj yuav muaj feem tau ACA (Affordable Care Act) ib daim phiaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare.  Mus saib UHCExchange.com

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais daim phiaj npaj kho mob muaj ob yam kev pab, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Nyem khawm hauv qab no kom pom tag nrho cov kev npaj hauv koj tus ZIP code.

Yog xav kawm ntxiv ob txoj phiaj xwm npaj kho mob Medicare, thiab Medicaid, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Tseem nrhiav Medicare ib daim phiaj kho mob? Mus saib UHCMedicareSolutions.com

Txawm li cas los, tej zaum koj yuav muaj feem tau ACA (Affordable Care Act) ib daim phiaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare.  Mus saib UHCExchange.com

Nyem khawm hauv qab no kom pom tag nrho cov kev npaj hauv koj tus ZIP code.

Txhawm rau kom tsim nyog rau Medicaid daim phiaj xwm npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob txoj kev daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid.

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais ACA (Affordable Care Act) txoj kev npaj los ntawm UnitedHealthcare.

Mus saib UHCExchange.com (Qhib hauv phab tshiab)

Nyem khawm hauv qab no kom pom tag nrho cov kev npaj hauv koj tus ZIP code.

Tam sim no, UnitedHealthcare Community Plan tsis muaj cov phiaj kho mob Medicaid npaj hauv koj cheeb tsam.

Txhawm rau kom tsim nyog rau ob daim phiaj xwm npaj kho mob uas tsim nyog los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj yuav tsum tsim nyog rau lossis rau npe hauv Medicaid

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Tam sim no, UnitedHealthcare Community Plan tsis muaj cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab hauv koj cheeb tsam.

Tej zaum koj kuj yuav muaj feem tau txais Medicare ib daim phiaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare. Saib Medicare cov phiaj kho mob

Yog xav nrhiav kom paub ntxiv txog ntawm Medicare, Medicaid thiab kev tsim nyog tau txais ob txoj phiaj xwm npaj kho mob, saib peb qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center).

Tam sim no, UnitedHealthcare Community Plan tsis muaj cov phiaj kho mob uas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob yam kev pab hauv koj cheeb tsam. Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais qhov(cov) phiaj kho mob uas muaj feem tau txais ob yam kev pab nyob hauv koj cheeb tsam, Medicaid yuav tsum them tag nrho koj cov nqi kho mob tam sim no.

Zoo li {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'dual-eligible' : fetchPlanType()}} daim phiaj tej zaum yuav haum zoo rau koj.

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('Peb muab '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'kev noj qab haus huv uas muaj feem tau txais ob yam kev pab' : fetchPlanType()) + ' daim(cov) phiaj nyob hauv koj tus ZIP code.') :'')}}

Thim (Cancel)
Nco cim cia: Tus neeg npaj nrhiav cov txiaj ntsig yog rau cov ntaub ntawv xov xwm nkaus xwb thiab yog raws li cov lus kws kho mob tau muab. Koj cov txiaj ntsig tsis tau lees paub tias koj tsim nyog rau qee hom daim phiaj xwm npaj kho mob nyob rau lub sijhawm no.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink