Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas tsim nyog tau txais tuaj yeem muab nyiaj pab cov khoom pab kom hnov lus thiab lwm yam nyiaj pab

Tshaj tawm: October 13, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 01, 2022

Kev hnov lus zoo yog ib qho ntawm peb 5 cov kev hnov thiab paub yam ub yam no. Yog li, rau ntau tus neeg, lub tswv yim ntawm qhov peb tsis hnov lus zoo yog ib qho kev xav ua rau yus ntshai. Tab sis kev hnov lus tsis yog ib qho teeb meem kee muaj tshwm sim thiab, tsis muaj qhov xav tsis thoob, nws cuam tshuam ntau tus neeg thaum peb laus lawm zuj zus.

Kev tsis hnov lus kuj tseem tuaj yeem cuam tshuam loj rau lub neej. Cov neeg laus dua uas hnov tsis tau zoo yuav txav tawm ntawm lwm cov vim lawv ntxhov siab los sis txaj muag txog qhov tsis hnov lus sib tham. Qhov ntawd, rov qab qees, tuaj yeem ua rau muaj teeb meem loj dua li kev kho siab thiab kev nyuaj siab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Cov cuab yeej hnov lus yuav pab tau li cas thaum tsis hnov lus?

Cov khoom siv hnov lus muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau cov neeg uas hnov lus tsis zoo uas tshwm sim los ntawm kev mob nkeeg, kev muaj hnub nyoog, los sis raug mob los ntawm suab nrov los sis qee yam tshuaj. Cov khoom siv hnov lus ua rau cov suab nrov dua kom cov neeg siv hnov zoo dua li tsis muaj cov khoom los pab. Cov khoom siv hnov lus feem ntau muaj qhov sib txawv uas tuaj yeem hloov pauv kom haum rau qhov chaw ib ncig uas sib txawv. Ib qhov chaw kuj yuav ua hauj lwm zoo tshaj plaws hauv ib chav me me, ntsiag to. Ib qho chaw txawv yuav ua hauj lwm zoo dua hauv lub tsev noj mov uas muaj neeg coob coob los sis ib qhov chaw loj, qhib dav xws li chaw ua yeeb yam los sis chaw saib ua kis las. 

Puas yog Medicare them cov khoom pab hnov lus?

Tsis hais cov kev mus tshuaj xyuas hnov lus tsis zoo los yog cov khoom siv hnov lus tsis them rau los ntawm Original Medicare. Qhov ntawd feem ntau ua rau cov neeg xav tsis thoob thaum lawv muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thawj zaug. Qhov uas tsis ua rau yus ceeb mas yog qhov tias tus nqi ntawm cov khoom siv hnov lus tuaj yeem kim heev. Qhov xwm zoo yog qhov tias ntau daim phiaj ntawm Medicare Advantage them rau kev mus kuaj hnov lus ib txwm mus. Thiab yog tias koj muaj cai tsim nyog rau ob qho tib si ntawm Medicaid thiab Medicare, tej zaum koj kuj tuaj yeem tau txais ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab. Cov phiaj xwm kev noj qab haus huv uas muaj ob yam kev pab muaj qhov pab them rau cov khoom siv kom hnov lus, cov cuab yeej siv hnov lus thiab cov khoom pab hnov lus.

Feem ntau ntawm UnitedHealthcare cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab yuav muab nyiaj los pab them rau cov cuab yeej pab kom hnov lus, yuav pib ntawm tus nqi $1100*

IB daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais yog dab tsi?

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab (tseem hu ua Dual Special Needs Plans los sis D-SNPs) yog ib hom ntawm Medicare Advantage daim phiaj rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare. Cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob no kheev muaj ntau yam kev pab tshwj xeeb ntxiv uas Original Medicare tsis them rau. Kev pab them rau nqi kho hniav, kev kho qhov muag kom pom kev li ib txwm thiab kev pab them rau nqi kho pob ntseg kom hnov lus tsuas yog ob peb yam ua piv txwv xwb. Qhov zoo dua ntais, feem ntau UnitedHealthcare cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob (dual health plans) kuj tseem muab nyiaj los pab them rau cov khoom siv kom hnov lus.

Cov nyiaj pab them rau cov nqi cuab yeej pab kom hnov lus ua hauj lwm li cas?

Qhov nyiaj no yog ib txoj hauv kev los pab them cov khoom siv kom hnov lus kom koj tsuas tau them me me los sis tsis tau them li. Feem ntau ntawm cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab ntawm UnitedHealthcare yuav muab nyiaj pab rau koj coj mus yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus, yuav pib ntawm tus nqi $1100* Koj tuaj yeem siv qhov nyiaj pab dawb no mus yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus hom zoo uas muaj kev xaiv tau ntau yam. Qhov ntawd tej zaum kuj tseem yuav suav nrog UnitedHealthcare Hearing cov khoom muaj suab nrov npe, Relate™.

Nrog rau daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj ob yam kev pab los ntawm UnitedHealthcare, koj yuav tau txais kev pab ntawm tus kheej txhua kauj ruam ntawm txoj hau kev, txij ntawm kev teem mus kuaj kev hnov lus txhawm rau los nrhiav kom tau cov khoom siv kom hnov lus haum rau koj cov kev xav tau thiab peev nyiaj siv. Txhawm rau kom yooj yim tshaj plaws rau koj, koj tuaj yeem tau txais kev kuaj kev hnov lus hauv online thiab muab koj cov khoom pab kom hnov lus zoo xa ncaj qha tuaj rau koj.*

UCard®, tsuas yog los ntawm UnitedHealthcare nkaus xwb

Koj daim npav UCard yog koj daim npav ID tswv cuab thiab ua tau ntau yam ntxiv. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

*Cov kev pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej koos pis tawj yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam tej zaum yuav muaj siv rau qhov no.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink