Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plan, D-SNP)

D-SNPs yog rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob qho tib si. Qhov phiaj xwm tau txais ob yam tib si no ua hauj lwm ua ke nrog koj li phiaj xwm tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav khaws tau tag nrho koj cov nyiaj pab ntawm Medicaid cia tau li qub. Ntxiv rau qhov, koj tuaj yeem tau txais cov txiaj ntsig thiab cov kev siv ntxiv rau yam tsawg kawg yog $0 nyob rau ib lub hlis. Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas Xav Tau Kev Pab Tshwj Xeeb Ob Yam Tib Si muab ib qho nyiaj pov hwm kev kho mob $0 rau cov tswv cuab uas xav tau Kev Pab Tshwj Xeeb (Nyiaj Pab Rau Cov Uas Khwv Tau Nyiaj Los Tsawg).

Phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan, D-SNP) yog dab?

Phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan, D-SNP) yog ib hom phiaj xwm tuav pov hwm kho mob. Nws yog rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob qho tib si. These plans are designed for people who may need more help because of disabilities, age or health conditions.

Medicare and Medicaid card image

Cov nyiaj pab ntawm D-SNP

Ntawm D-SNP koj tuaj yeem tau txais covnyiaj pab ntau dua ntawm Original Medicare los sis Medicaid ib qho nkaus xwb. Koj yuav ceev tau tag nrho koj cov nyiaj pab ntawm Medicaid cia tau, ntxiv rau koj yuav tau txais cov kev pab ntxiv yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them.

Cov nyiaj pab ntxiv tuaj yeem muaj xam nrog rau:

  • Kev kho hniav raws li ib txwm1
  • Daim npav nyiaj khes div txhua hli uas siv yuav tau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob2
  • Cov kev kuaj qhov muag raws li ib txwm, ntxiv rau daim npav nyiaj khes div mus yuav tsom iav qhov muag tib si
  • Cov kev kuaj pob ntseg raws li ib txwm, ntxiv rau daim npav nyiaj khes div mus yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus4
  • Cov kev caij tsheb mus ntsib kws kho mob rau kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv thiab mus rau ntawm lub tsev muag tshuaj3,5

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Kuv puas muaj cai tsim nyog tau txais D-SNP?

Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais phiaj xwm muaj ob yam kev pab tib si yog tias:

  • Koj tau sau npe rau hauv Medicaid nyob hauv koj lub xeev lawm
  • Koj muaj Medicare Parts A thiab B (Original Medicare)
  • Koj nyob hauv cheeb tsam muaj daim phiaj pab them nqi kho mob ntawm ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais

Kuv yuav tso npe nkag rau hauv D-SNP tau li cas?

Txhawm rau los tso npe nkag rau qhov phiaj xwm tau txais ob yam tib si hauv online, koj tuaj yeem sau thiab xa daim ntawv thov tso npe nkag mus hauv online tau. Tus neeg uas tab tom tso npe thov kev pab yuav raug nug txog ntau cov lus nug thiab koj cov lus teb yuav raug kaw cia.

1Yog hais tias koj qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob muab kev pab them nqi duav roos rau kev kho hniav rau tus kws kho hniav uas tsis nyob hauv pab pawg koom tes ua ke thiab koj mus ntsib ib tus kws kho hniav uas tsis nyob rau hauv pab pawg kho hniav koom tes ua ke, tej zaum koj yuav raug sau nqi ntau ntxiv. Qhov loj thiab me ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke sib txawv mus raws li qhov muaj neeg siv hauv cheeb tsam.
2Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob/cheeb tsam. Tej zaum yuav tau siv cov ciaj ciam, cov kev cais tawm thiab/los sis cov kev txwv ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke. Cov nyiaj pab rau OTC muaj cov ncua sij hawm tag. Hu rau koj qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob los sis tshab xyuas koj Daim Ntawv Pov Thawj Txog Kev Pab Them Nqi Duav Roos (Evidence of Coverage, EOC) kom paub ntau ntxiv.
4Muaj lwm cov kws muab kev pab kho mob uas kuaj pob ntseg nyob hauv pab pawg kho mob koom tes ua ke ntawm UnitedHealthcare. Qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob tsuas pab them nqi duav roos rau cov ntsaws qhov ntsej pab kom hnov lus los ntawm ib tus kws muab kev saib xyuas kho Pob Ntseg uas nyob hauv pab pawg kho mob sib koom tes ua ke ntawm UnitedHealthcare nkaus xwb.
3,5Kev siv tsheb thauj xa neeg mus los txhua hnub ntawd tsis yog siv rau cov xwm txheej kub ceev.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink