Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
An older gray-haired white man with moustache and glasses being given a prescription by a young female pharmacist

Cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav puas yog Daim Phiaj Kho Mob Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (D-SNP) ua tus them nqi rau?

Tshaj tawm: Lub Ob Hli 11, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 01, 2022

Muaj Kev txhawj xeeb txog tus nqi siab ntawm cov tshuaj? Koj tsis nyob ib leeg. Ntau tus neeg uas yuav tau siv tshuaj yuav tsis muaj peev xwm rho nyiaj hauv hnab tshos los them rau. Yog li nws tsis yog qhov xav tsis thoob tias qhov kev pab them nqi tshuaj yog ib qho ntawm thawj yam uas tib neeg nug txog cov phiaj uas muaj ob yam kev pab. Cov phiaj xwm no yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Thiab cov lus no hais txog cov kev pab them nqi tshuaj uas muaj nyob hauv cov phiaj uas muaj ob yam kev pab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Puas yog Medicaid tsis them rau cov tshuaj?

Qhov ntawd muaj tseeb. Medicaid cov phiaj feem ntau them rau qee cov tshuaj. Tab sis qhov tseeb tiag yog cov twg kiag tuaj yeem hloov ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Tsis tas li ntawd, ntau lub xeev yuav muaj cov cai sib txawv rau cov nyiaj koom nrog them (copayments) thiab cov nyiaj sib pab them (costsharing), yog li tsis yog txhua yam tshuaj yuav pab them tag nrho.

Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav twg uas Medicare them?

Part D yog ib feem ntawm Medicare uas pab them rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav rau cov neeg tau txais Medicare. Tab sis qhov no yog kev pab them nqi ntxiv uas koj tsis tau txais los ntawm Original Medicare. Qhov xwm zoo yog tias cov phiaj muaj ob yam kev pab yog ib hom ntawm Medicare Advantage plan, yog li nws muaj Medicare Part D nyob hauv. Qhov ntawd txhais tau tias koj tuaj yeem tau txais kev pab them nqi tshuaj ntau dua li qhov koj tau txais tam sim no nrog Medicaid los sis Original Medicare cov phiaj xwm. 

Yam koj muaj tam sim no

Yam koj yuav tau txais

Medicaid cov nyiaj pab

Medicaid cov nyiaj pab

Original Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab (dual health plan)

Cov tshuaj ntxiv
kev pab them nqi tshuaj

Yuav ua li koj thiaj tuaj yeem hais tau meej tias cov tshuaj twg thiaj them rau?

Tag nrho cov phiaj xwm kho mob muaj qhov hu tias cov tshuaj teev npe uas them rau (formulary). Nov yog cov npe tshuaj uas koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob them rau. Nws tseem hu ua cov npe tshuaj preferred drug list, PDL). Yog tias koj tab tom saib ib daim phiaj muaj ob yam kev pab los ntawm UnitedHealthcare, ntawm no yog yuav ua li cas saib daim phiaj xwm muaj ob yam kev pab cov npe tshuaj hauv Lus Askiv yog Spanish:

  1. Ntaus koj tus lej ZIP code rau hauv lub box nyob hauv qab kawg ntawm nplooj ntawv no txhawm rau los nrhiav daim phiaj hauv koj cheeb tsam.
  2. Nias rau lub box "Saib Daim Phiaj Kom Meej” (View Plan Details) hauv qab daim phiaj uas koj nyiam
  3. Xaiv qhov "Npe Tshuaj" (Drug List) nyob hauv lub box xim xiav nrhiav kws kho mob kom pom cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas them rau los ntawm daim phiaj ntawd

Feem ntau, koj yuav xav paub cov ntsiab lus ntawm cov tshuaj koj tab tom noj tam sim no. Qhov ntawd yooj yim ua, vim tias koj tuaj yeem saib cov npe ntawm cov tsiaj ntawv ntawm txhua yam tshuaj uas koj nyiam.

‬LUS CIM TSEG: Cov kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. ​
Yog xav paub meej txog cov kev pab uas muaj nyob hauv koj Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Xav TauTshwj Xeeb, hu rau tus xov tooj los sis mus saib hauv lub website uas muaj nyob rau sab nraum qab ntawm koj daim npav ID.

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink