Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Kev noj qab haus huv txog kev coj cwj pwm yog dab tsi?

Tshaj tawm: October 13, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 01, 2022

Kev coj cwj pwm kev noj qab haus huv thiab kev mob hlwb puas siab puas ntsws yog qhov tseem ceeb tib yam. Lawv yog ob nqe lus uas piav txog ntau yam teeb meem uas tuaj yeem cuam tshuam rau tib neeg lub hlwb kev noj qab haus huv.

Thaum peb tham txog tus cwj pwm noj qab haus huv, feem ntau nws yog tej yam xws li:

  • Kev nyuaj siab
  • Kev txhawj xeeb
  • Kev ntxhov Siab
  • Kev xav tsis zoo
  • Cov teeb meem ntawm lub hlwb ua vog ua viag

Kev siv yeeb tshuaj, kev noj zaub mov tsis zoo thiab kev puas siab puas ntsws yog lwm yam piv txwv ntawm cov teeb meem kev noj qab haus huv.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Cov teeb meem kev coj cwj pwm noj qab haus huv yog cov pom muaj ntau heev

Ntau lab tus neeg hauv teb chaws Meskas tau ntsib teeb meem los ntawm cov kev mob puas siab puas ntsws txhua xyoo.1 Qhov tseeb, 1 hauv 5 cov neeg laus dua hnub nyoog 55 muaj qee yam kev txhawj xeeb txog kev puas hlwb.2 Rau ntawm cov uas muaj feem tau txais ob yam kev pab (cov neeg uas muaj cai tsim nyog rau Medicaid thiab Medicare ob qho tib si) qhov teeb meem tseem loj dua. Piv txwv li, koj puas paub tias:

  1. 64% ntawm cov muaj cai tsim nyog tau txais ob yam kev pab muaj qhov tshuaj pom tias mob hlwb3
  2. Ze li ib nrab ntawm cov neeg muaj hnub nyoog qis dua-65 xyoo muaj cov kev mob hlwb puas siab puas ntsws loj4

Cov muaj cai tsim nyog tau txais ob yam kev pab kuj tseem muaj cov mob ntev tsis txawj zoo siab dua cov tau txais Medicare nkaus xwb.5 Qhov ntawd muaj xws li mob ntshav qab zib, mob plawv, mob ntsws kho zoo tsis tu qab (COPD), thiab mob nsthav siab.

Tsis tas li ntawd, cov uas muaj feem tau txais ob yam kev pab yuav tau mus rhiav rau Medicaid thiab Medicare cov kev pab cuam kho mob. Qhov no tuaj yeem ua rau nws nyuaj rau lawv nrhiav lawv txoj hauv kev thiab tau txais kev saib xyuas thiab kev pab txhawb nqa lawv xav tau. Qhov ntawd yog qhov uas thaum muaj daim phiaj uas muaj ob yam kev pab yuav pab tau.

Kev noj qab haus huv ntawm tus cwj pwm tseem ceeb ib yam li kev noj qab haus huv ntawm lub cev

Daim phiaj xwm muaj ob yam kev pab yuav pab tau li cas rau cov teeb meem kev coj tus cwj pwm?

Kev noj qab haus huv ntawm tus cwj pwm tseem ceeb ib yam li kev noj qab haus huv ntawm lub cev. Qhov ntawd yog vim li cas cov kev pab cuam kev coj tus cwj pwm (tseem hu ua kev pab cuam kev puas hlwb) yog ib qho ntawm ntau cov kev pab ntxiv​ uas muaj nyob hauv feem ntau ntawm cov phiaj muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais los ntawm UnitedHealthcare.*

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab (tseem hu ua Dual Special Needs Plans los sis D-SNPs) yog ib hom ntawm Medicare daim phiaj kho mob. Nws yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare on qho tib si. Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab txhim kho qhov kev saib xyuas kho mob kom yooj yim dua qub rau cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob yam kev pab.

Ntau tus neeg uas tsim nyog tau txais ob qho tib si ntawm Medicaid thiab Medicare muaj cov mob hnyav, tsis tu ncua. Tej zaum lawv yuav tau mus ntsib ntau tus kws kho mob thiab kws kho mob tshwj xeeb sib txawv. Qhov ntawd muaj xws li cov kws kho mob, kws pab tswv yim, kws kho mob hlwb, kws kho fab tswv yim kev xav los sis lwm tus kws kho mob coj tus cwj pwm los pab kho rau cov teeb meem nyuaj siab mob hlwb.

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas tsim nyog tau txais tuaj yeem ua rau nws yooj yim dua qub los tswj hwm ntau tus kws pab muab ntau yam kev kho mob Cov phiaj muaj ob yam kev pab kho mob tuaj yeem pab koj nrhiav tau ib tus kws kho fab tswv yim kev xav los sis lwm tus kws kho mob hlwb nyob ze koj. Yog tias yuav tau ua, daim phiaj muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab tswj xyuas kev noj qab haus huv ntawm lub hlwb thiab kev siv yeeb tshuaj nrog kev kho mob lub cev. Nws yuav siv sij hawm ntau thiab siv sij hawv teem caij ntau tas zog, ntxiv rau tag nrho cov ntaub ntawv los ntawm Medicaid thiab Medicare. Ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab ua kom txhua yam mus tau ncaj nraim.

Kev siv cuab yeej nyob deb (telehealth) ntsib kws kho mob rau kev nyuaj siab mob hlwb muaj kev yooj yim ntxiv

Nws tsis yog ib qho yooj yim mus ntsib kws kho mob kiag tus kheej. Thaum ntawd kev siv cuab yeej nyob deb muab tswv yim kho kev puas hlwb tuaj yeem yog ib lo lus teb zoo. Kev siv cuab yeej nyob deb (telehealth) cia koj ntsib kws kho mob los sis kws kho mob hlwb hauv internet.​6 Koj tuaj yeem tham yam tsis muaj leej twg paub txog ib qho teeb meem kev puas hlwb los sis kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv txhua lub sij hawm, 24/7, yam muaj los sis tsis muaj teem sij hawm ua ntej. Telehealth tsuas yog ib qho kev pab ntxiv uas koj tuaj yeem tau txais nrog daim phiaj muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais los ntawm UnitedHealthcare.

UCard®, tsuas yog los ntawm UnitedHealthcare nkaus xwb

Koj daim npav UCard yog koj daim npav ID tswv cuab thiab ua tau ntau yam ntxiv. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

1 National Alliance on Mental Illness, Mental Health Raws Cov Naj Npawb​. Hloov tshiab Lub Peb Hlis, 2021. Nkag Tau (Accessed) Lub Xya Hlis 13, 2023.
2 https://www.cdc.gov/aging/pdf/mental_health.pdf. Lub Chaw Tswj Xyuas thiab Tiv Thaiv Kab Mob thiab Lub Koom Haum Hauv Teb Chaws ntawm Cov Thawj Coj Saib Xyuas Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention and National Association of Chronic Disease Directors). Kev Mob Hlwb thiab Kev Laus Hauv Tebchaws Asmeskas Qhov Teeb Meem (The State of Mental Health and Aging in America Issue) Brief 1: Cov Ntaub Ntawv Qhia Peb Li Cas? Atlanta, GA: Teb Chaws Lub Koom Haum ntawm Cov Mob Tsis Txawj Zoo Cov Thawj Coj (National Association of Chronic Disease Directors); 2008. Nkag Tau (Accessed)

3,5 Ib Qho Qhia Txog Cov Tau Txais Txiaj Ntsig Ob Yam Kev Pab Medicare-Medicaid. ATI Daim Ntawv Muab Tswv Yim Qhia Paub (Advisory Report), Lub Rau Hli 2022. Nkag Tau (Accessed) Lub Xya Hlis 24, 2023.
4 ​Kev Ncaj Ncees Hauv Kev Laus, Ua Tau Raws Li Cov Kev Xav Tau Kev Kho Mob ntawm Kev Nyuaj Siab Mob Hlwb ntawm Cov Tau Txais Ob Qhov Kev Pab: Ib Lub Sij Hawm rau Cov Kws Pab Tswv Yim​. Denny Chan May 24, 2016. Nkag Tau (Accessed) Lub Xya Hlis 13, 2023.
Tsis yog txhua yam kev kho mob tuaj yeem kho los ntawm kev siv cuab yeej nyob deb tham nrog kws kho mob. Tus kws kho mob siv telehealth yuav txheeb xyuas seb puas zoo dua rau koj tus kheej mus ntsib kws kho mob tim ntsej tim muag.
Cov kev pab thiab cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink