Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

Tshaj tawm: Lub Kaum Hli 13, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Hli 19, 2022

Txoj hau kev siv txog kev kho mob nyuaj lawm. Nws yuav nyuaj rau cov neeg uas muaj teeb meem kev noj qab haus huv tsis tu ncua los sis muaj peev xwm ua tau ob qho. Lawv yuav tsum saib xyuav cov txiaj ntsig ob yam xws li Medicare thiab Medicaid, thiab tej zaum yuav tau mus ntsib ntau tus kws kho mob, kws kho mob tshaj lij thiab kws kho mob ncab ib ce.

Kom pab ua rau peb tau tus tswv cuab lub neej yooj yim dua, UnitedHealthcare tau los nrog UCard ™ ntawm UnitedHealthcare. UCard pab ntau tus tswv cuab qhib cov txiaj ntsig thiab cov kev pab cuam suav nrog lawv cov phiaj xwm ob txoj phiaj xwm npaj kho mob ntawm UnitedHealthcare. Nyeem mus ntxiv txhawm rau kom paub.

UCard pab rau txoj kev saib xyuas

Ucard ntawm UnitedHealthcare yog tus tswv cuab tus ID thiab muaj ntau tshaj ntawv. Ntau tus tswv cuab tau hais qhia txog lawv cov UCard thaum lawv mus saib cov kws kho mob, sau cov ntawv ntawm tsev muag tshuaj kho mob, thiab mus ntsib kws kho mob kho hniav los sis kws kho mob kho qhov muag kom mus txog qhov kev saib xyuas.

Twb yog UnitedHealthcare daim phiaj muaj ob yam kev pab ib tus tswv cuab lawm los?

Tswj hwm koj daim phiaj cov kev pab thiab cov phaj tshab tau txais (rewards) hauv UCard Hub.

UCard coj koj cov txiaj ntsig * los kaws cia ua ke

Ob txoj phiaj xwm npaj kho mob ntawm UnitedHealthcare rau cov neeg tus uas muaj ob yam xws li Medicaid thiab Medicare. Cov kev npaj ua khub yuav pab ntau tus tswv cuab saib xyuas lawv txoj kev noj qab haus huv nrog ntau yam txiaj ntsig. UCard ua rau koj tau txais txiaj ntsig ntau dua ntawm koj ob txoj phiaj xwm npaj kho mob. Koj yuav siv UCard thaum koj:

  • Yuav Cov Khoom noj haus txawb dag zog uas tau pab them nqi thiab cov khoom yuav tom khw muag koom
  • Them nyiaj rau cov khoom siv
  • Mus qhoj ib ces kom muaj zog
  • Siv cov khoom plig uas tau txais
Graphic image of hand and Ucard

Yuav khoom hauv khw muag khoom, online los sis siv UCard yuav hauv xov tooj

Yog tias koj tau tso npe rau hauv txoj kev npaj txog cov zaub mov, OTC thiab cov nqi them khoom siv, nws yuav raug rub los mus rau koj qhov UCard thawj zaug ntawm txhua lub hlis. Txhua cov credit uas tsis siv yuav tas sij hawm siv rau hnub kawg ntawm lub hli. Nws yog ib qho yooj yim mus yuav koj txoj kev xaiv cov zaub mov noj qab haus huv uas tau pab them tus nqi lawm, OTC cov khoom thiab them nqi hluav taws xob. Koj tuaj yeem muaj cov khoom xa tuaj rau ntawm koj tsev yam tsis them tus nqi.

Ucard ntawm UnitedHealthcare yog tus tswv cuab tus ID thiab muaj ntau tshaj ntawv

Nws yog tag nrho ntawm UCard Hub

Nrog UCard, nws yooj yim rau kev nkag mus rau koj cov txiaj ntsig thiab cov kev pab cuam, yog li nws yooj yim los ua kom zoo dua ntawm koj txoj kev npaj yuav muaj. Ntau tus tswv cuab saib thiab saib yuav lawv cov credit li txiaj ntsig thiab khoom plig online feem ntawm UCard Hub tus vev xaib tus tswv cuab ntawm UnitedHealthcare thiab mobile app. UCard Hub yog koj qhov chaw mus ua tej yam xws li:

  • Tshawb xyuas cov nyiaj tau los thiab cov khoom plig uas muaj
  • Nrhiav cov khw muag khoom nyob ze koj koom ua ke los sis khw hauv online
  • Saib cov npe pab them nqi rau cov khoom noj muaj dag zog thiab cov khoom ntawm OTC
  • Them nyiaj rau cov khoom siv
  • Tau txais cov lus teb rau cov lus nug thiab ntau ntxiv

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Tej zaum koj yuav tau txais txiaj ntsig ntau dua

Yog tias koj muaj cai tsim nyog rau ob qho tib si ntawm Medicare thiab Medicaid, tej zaum koj kuj tuaj yeem tau txais ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab ntawm UnitedHealthcare. Ob txoj phiaj xwm npaj kho mob muaj ntau cov kev pab ntxiv los pab kom lub neej muaj kev yooj yim rau ntau tus tswv cuab uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm kho mob. Koj kuj yuav tau txais UCard los pab ua kom yooj yim dua los siv cov txiaj ntsig ntxiv ntawv.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Muaj kev txwv thiab tsis suav nrog. Yog xav paub meej txog cov txiaj ntsig muaj xws li ntawm koj 2023 daim phiaj xwm tshwj xeeb Kev Xav Tau hu rau tus lej los sis mus saib lub vev xaib uas luam tawm nyob tom qab ntawm koj daim npav UCard ntawm UnitedHealthcare.

Cov kev pab, thiab cov khoom siv yuav sib txawv raws txoj kev npaj/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink