Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov kev pab uas koj xav tau, tsuas muaj tus nqi me me los yog tsis muaj tus nqi them ntxiv li

Tsis yog tas nrho cov kev tuav pov hwm kho mob yuav tsim tau los zoo ib yam. Vim li ntawd peb thiaj li txaus siab hlo muab cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob Medicaid tus nqi qis los sis tsis sau nqi thiab kuj tseem muaj cov nyiaj pab ntau ntxiv nrog rau peb cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob Uas Muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb.1

Kawm paub ntau ntxiv txog peb cov phiaj kho mob

Medicaid nkaus xwb

Medicaid muab is saws las tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg, cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob xiam oob qhab. Hauv qee lub xeev, Medicaid them rau tag nrho cov neeg laus cov tau nyiaj los nyob rau qee theem qis.

D-SNP

Yog koj muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob qhov tib si, ces ib daim phiaj kho mob uas Xav Tau Ob Yam Kev Pab Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan, D-SNP) tej zaum yuav haum rau koj. Cov phiaj kho mob no yog muaj nyob rau hauv qee lub xeev. Thaum muaj ib daim phiaj D-SNP, koj yuav tau txais cov nyiaj pab kho mob ntau ntxiv thiab cov yam ntxwv ntau dua li Original Medicare, tag nrho cov no tsis muaj tus nqi rau koj them ntxiv.

Cov phiaj xwm tuav pov hwm ntawm Lub Chaw Muag Kev Tuav Pov Hwm ACA

Yog tias koj yuav ntawv is saws las kho mob rau koj tus kheej thiab koj tsev neeg, lub Khw Muag Ntawv Is Saws Las (Marketplace) kho mob yuav haum rau koj. Lub Khw Muag Ntawv Is Saws Las (Marketplace) yog qhov chaw muag cov phiaj kho mob ACA. Peb muab cov phiaj kho mob rau Tus Neeg thiab Tsev Neeg nyob rau hauv 22 lub xeev.

CHIP

Txhua tus me nyuam tsim nyog yuav loj hlob yam tsis muaj mob thiab zoo siab hlo. Txhawm rau los pab kom lawv mus txog qhov ntawd, cov me nyuam yuav tsum tau txais cov kev tshuaj xyuas mob thiab kev kho mob tsis tu ncua. Yog tias koj tus me nyuam mos liab, tus me nyuam los sis tus tub ntxhais hluas tsis muaj ntawv is saws las kho mob, ces Lub Khoos Kas Pab Is Saws Las Kho Mob Rau Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP) muab kev pab them nqi kho mob uas tus nqi qis los sis tsis tau them nqi li.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Hand holding a medic card

Kev rov qab toj sij hawm dua tshiab ntxiv kom thiaj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid

Yog tias koj raug nug txog kom los toj sij hawm dua tshiab rau koj li phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid, tej zaum koj yuav muaj lus nug txog yam uas yuav tau ua txuas ntxiv ntawd. Peb nyob ntawm no txaus siab yuav pab koj kuaj xyuas koj li xwm txheej Medicaid thiab tshawb nrhiav kom paub txog lwm cov hau kev xaiv ntawm cov kev pab them nqi duav roos yog tias koj xav tau qhov phiaj xwm tuav pov hwm tshiab.

Mediaid yog dab tsis?

Medicaid yog ib txoj hauv kev txhawm rau kom tau txais kev kho mob tus nqi qis los sis qee zaum tsis muaj nqi rau koj them li. Feem ntau lawm Medicaid yuav muab kev pab them nqi duav roos rau cov me nyuam yaus, cov poj niam cev xeeb tub, cov laus thiab cov muaj mob xiam oob khab thiab cov neeg laus uas muaj cai tsim nyog raws nyiaj khwv tau los tsawg. Medicaid yog tswj hwm los ntawm txhua txhua lub xeev, yog li ntawd cov cai siv rau qhov muaj feem tau txais kev pab rau qhov no tuaj yeem hloov tau los ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev.

Medicaid Card

Medicaid cov nyiaj pab

Tsoom fwv lub chaw ua hauj lwm tseev kom txhua lub xeev los muab qee cov nyiaj pab fab kev kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid. 

Txhua lub xeev tuaj yeem xaiv los muab cov nyiaj pab lwm yam ntxiv, thiab raws txoj hauv kev xaiv xws li:

  • Cov kev mus cuag kws kho mob thiab cov kev mus pw hauv tsev kho mob
  • Cov kev mus ntsib tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm
  • Kev saib xyuas kho mob thaum cev xeeb me nyuam thiab kev yug me nyuam
  • Cov kev pab cuam tu saib xyuas tom tsev
  • Kev kho mob hauv tsev
  • Kev tshuaj ntsuas mob rau me nyuam tseem yau
  • Txoj kev siv tsheb thauj xa neeg mus los thaum muaj xwm txheej ceev

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Kuv puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid?

Medicaid raug tswj xyuas los ntawm txhua lub xeev, yog li ntawd cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais yog nce raws tias seb koj nyob qhov chaw twg.

Kuv yuav sau npe nkag rau hauv Medicaid tau li cas?

Txhawm rau sau npe rau hauv Medicaid, koj yuav tau ua ntawv thov mus rau lub chaw ua hauj lwm ntawm Medicaid uas nyob rau hauv koj lub xeev.

Koj puas yog tus neeg uas tu saib xyuas lwm tus?

Nrhiav cov chaw muab kev pab cuam rau cov neeg uas tu saib xyuas lwm tus neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

1 CMS qhia kev ua lag luam ntawm cov ntaub ntawv kev rau npe Lub Peb Hli Ntuj 2023

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink