Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Txhua tus me nyuam tsim nyog yuav loj hlob yam tsis muaj mob thiab zoo siab hlo. Txhawm rau los pab kom lawv mus txog qhov ntawd, cov me nyuam yuav tsum tau txais cov kev tshuaj xyuas mob thiab kev kho mob tsis tu ncua.

Yog tias koj tus me nyuam tsis muaj is saws las tuav pov hwm kho mob, nws pab tau. Txheej Txheem Pab Cuam Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Me Nyuam Yaus (Children's Health Insurance Program, CHIP) muab kev pab them nqi kho mob uas tus nqi qis los sis tsis tau them nqi li rau cov me nyuam mos liab, cov me nyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas. Nws raug tsim los pab cov me nyuam yaus uas tau txais qhov kev saib xyuas kho mob uas lawv xav tau thaum lawv hloov pauv.

Txhua lub xeev khiav nws qhov txheej txheem pab cuam CHIP, thiab Medicaid los pab them rau qhov ntawd. Koj lub xeev yuav muaj cov cai tshwj xeeb txog tias seb leej twg thiaj muaj cai tsim nyog thiab yam twg uas yuav tau txais kev pab them nqi duav roos.

Kuv tus me nyuam puas muaj cai tsim nyog rau CHIP?

CHIP yog rau cov me nyuam yaus uas tsis tuaj yeem tau txais is saws las tuav pov hwm rau lwm qhov chaw li lawm. Koj tus me nyuam tuaj yeem muaj cai tsim nyog, txawm tias koj tsis tau txais Medicaid los xij.

Kuv puas tuaj yeem ua ntawv thov yog tias kuv tsis yog tus me nyuam niam txiv?

Niam tais yawm txiv pog yawg, phauj niam hlob niam ntxawm, txiv ntxawm hlob yawg laus – txhua tus puav leej tuaj yeem ua ntawv thov tau rau yog lawv yog tus neeg saib xyuas raws cai. (Koj lub xeev yuav siv lub ntsiab lus tias "tus neeg saib xyuas raws cai.") Qhov xov xwm zoo yog koj tuaj yeem ua ntawv thov tau txhua lub sij hawm. Nco cim cia: Yog tias koj thov ib zaug lawm thiab koj tus me nyuam tsis raug lees txais, tsis txhob tso tseg. Cov kev pab cuam thiab cov cai yuav hloov, thiab koj tus me nyuam tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau tom qab.

Yam twg uas CHIP pab them nqi duav roos rau?

CHIP muab kev pab them nqi duav roos rau ntau yam kev pab cuam, suav nrog:

  • Cov kev mus ntsib tus kws kho mob me nyuam mos
  • Cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
  • Kev pw hauv tsev kho mob thiab kev kho mob xwm txheej ceev
  • Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav
  • Kev kho hniav thiab kho qhov muag

Tus nqi ntawm CHIP raug nyiaj li cas?

Rau qee qhov phiaj xwm tuav pov hwm, yuav tsis tau them nyiaj hlo li. Rau lwm qhov, tej zaum koj yuav tau them me ntsis txhua lub hlis thiab thaum koj tus me nyuam tau txais kev saib xyuas mam them. Tab sis muaj ncua ciaj ciam txwv – tsis pub ntau tshaj li 5 feem pua ​​ntawm koj cov nyiaj khwv tau los txhua xyoo.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink