Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Medicaid cov nyiaj pab

Medicaid muab is saws las tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg, cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob xiam oob qhab. Tsoom fwv teb chaws lub chaw ua hauj lwm tseev kom txhua lub xeev los muab qee cov nyiaj pab fab kev kho mob rawg tsawg tshaj plaws rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid. Txhua lub xeev kuj tseem tuaj yeem xaiv los muab cov nyiaj pab lwm yam ntxiv, thiab raws txoj hau kev xaiv.

Kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev ntawm Medicaid

Kawm paub txog kev pab cuam saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev ntawm Medicaid thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv tsev tuaj yeem pab cov neeg laus nyob yam tsis tas muaj tus saib xyuas tau hauv lawv lub tsev.

Kawm kom paub txog qhov kev pab tu tom tsev

Medicaid yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi?

Piav qhia Medicaid. Medicaid yog tsoom fwv txoj hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov neeg uas tau nyiaj tsawg. Qhov kev pab cuam Medicaid yog dab tsi thiab Medicaid them dab tsi.

Kawm kom paub txog Medicaid qhov kev pab them nqi

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Medicaid kev pab them nqi duav roos kho hniav rau me nyuam yaus thiab cov neeg laus

Nrhiav txog Medicaid cov kev pab them nqi duav roos kho hniav thiab cov nyiaj pab uas tuaj yeem muaj rau cov neeg laus los sis me nyuam yaus nrog CHIP.

Kawm kom paub txog cov nyiaj pab them nqi kho hniav

Medicaid cov kev pab them nqi duav roos rau cov poj niam cev xeeb tub thiab lawv cov me nyuam mos liab

Nrhiav kom paub txog Medicaid kev pab them nqi duav roos cev xeeb tub los saib xyuas cov poj niam ua ntej, nyob rau thaum cev xeeb tub thiab tom qab lub cev xeeb tub tag.

Kawm kom paub txog qhov kev pab them nqi cev xeeb tub

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink