Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Kev Rov Ua Ntawv Thov Medicaid Dua Tshiab Txhais Tias Muaj Ntau phav Tus Neeg Yuav Poob Lawv Cov Kev Pab

Tshaj tawm: July 12, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: February 09, 2023

Rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab yog dab tsi?

Txawm tias koj yuav hu nws tias yog rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab, rov txiav txim Medicaid dua los yog rov ua ntawv pov thawj rau Medicaid dua, nws yog txhais tib yam xwb. Nws yog thaum cov neeg uas tau txais Medicaid cov kev pab yuav tau rov ua ntawv pov thawj dua rau lawv qhov kev pab them nqi, los yog rov ua ntawv thov dua tshiab. Yog yuav ua qhov no, cov neeg yuav tau muaj pov thawj qhia tias lawv tseem muaj raws li cov cai kom tau txais Medicaid cov kev pab hauv lawv lub xeev. Nyob hauv cov xeev feem ntau, cov tau txais Medicaid yuav tau rov ua ntawv thov dua tshiab txhua txhua xyoo.

Vim tus kab mob COVID-19 thiaj tau tso tseg qhov yuav tau rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab

Kev sib kis nthuav dav ntawm tus kab mob COVID-19 tau tsim muaj ib qho xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv. Thaum lub sij hawm no, qhov kom cov neeg tau txais Medicaid yuav tsum tau rov ua ntawv thov dua tshiab txhua txhua xyoo tau muab theem cia mus ib ntus. Tus kab mob sib kis xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv tau muab ncua sij hawm mus ntau zaus txij thaum lub Ib Hlis 2020. Vim qhov no, qhov rov ua ntawv pov thawj thov rau Medicaid thiaj tau muab ncua los tau ntau tshaj 2 xyoo thiaj ua rau muaj neeg coob tam sim no tau Medicaid. Qhov tseeb ces, ntau dua 81 lab leej neeg tau txais kev tso npe nkag rau hauv Medicaid thaum Lub Tsib Hlis Ntuj 2022.1

Txoj kev rov ua ntawv thov rau Medicaid yuav pib dua nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023

Thaum kawg ntawm 2022, Tsoom Nom Tswv Congress tau pom zoo siv hom kev siv ntev ib lub xyoo rau 2023. Tsab cai no tseem tau tsa Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023 los ua hnub pib tshiab thaum txoj kev rov ua ntawv pov thawj thov Medicaid dua tshiab yuav pib dua ntxiv. Tom qab ntawd, cov xeev muaj sij hawm txog 12 lub hlis los rov muab ntawv pov thawj dua tshiab rau tas nrho lawv cov neeg uas tau txais Medicaid. Tab sis qhov no tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Qhov ntawd vim yog cov xeev yuav tsis tau muaj kev sib cuag mus los dab tsi li nrog ntau cov neeg tso npe nkag hauv Medicaid los tau 2–3 xyoo lawm. Ntau cov chaw nyob los yog xov tooj hu tej zaum kuj siv tsis tau lawm los muaj.

Cov neeg tau txais Medicaid uas tsis rov ua ntawv pov thawj thov dua tshiab kuj yuav poob lawv qhov kev pab them nqi los ntawm Medicaid thiab yuav ua rau lawv tsis muaj ntawv tuav pov hwm them nqi kho mob. Rau txhua tus neeg uas nyob hauv Medicaid, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau los xyuas kom paub tseeb tias koj lub chaw ua hauj lwm Medicaid ntawm lub xeev muaj cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj uas raug thiab yog qhov tshiab tshaj plaws tam sim no rau koj.

Tsis muaj kev pab them nqi ntawm Medicaid yuav ua rau muaj kev nyuaj siab txog kev kho mob

Ntau phav tus neeg muaj kev poob txoj kev pab them nqi ntawm Medicaid

Nws tau kwv yees tias muaj ntau txog li 15 lab leej neeg uas hnub nyoog qis dua 65 tuaj yeem poob lawv cov nyiaj pab Medicaid nyob rau lub sij hawm ua qhov rov muab ntawv pov thawj tau txais Medicaid dua tshiab.2 Qhov tsis muaj kev pab them nqi los ntawm Medicaid tuaj yeem ua rau haj yam ntsib kev nyuaj dua qub los tau txais kev kho mob. Nws kuj tuaj yeem ua rau cov nqi kho mob kim rau cov tsis muaj ntawv pov hwm kho mob.

Medicaid qhov kev pab them nqi yog qhov tseem ceeb rau cov neeg uas muaj feem tau txais kev pab ob qho.

Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si yog hu ua muaj feem tau txais ob qho. Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog ib hom ntawm daim phiaj kho mob qhov zoo ntawm Medicare uas muab cov kev pab ntxiv dhau ntawm Original Medicare thiab Medicaid*.

Koj yuav tau muaj Medicaid qhov kev pab them nqi thiaj muaj cai tau txais D-SNP. Yog li, tom qab Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023, D-SNP cov tswv cuab yuav tau rov ua ntawv pov thawj dua kom tau lawv qhov pab them nqi los ntawm Medicaid. Cov tswv cuab D-SNP uas pom tias lawv tsis muaj cai tau txais Medicaid hauv lawv lub xeev mus ntxiv lawm yuav tau xaiv ib hom phiaj kho mob Medicare txawv. Txog cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws txog kev lees txais tshiab ntawm Medicaid, thov saib koj lub xeev Medicaid Agency.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.
1Lub Tsib Hlis 2022 Medicaid & CHIP Kev Rau Npe Cov Ntaub Ntawv Muaj Txiaj Ntsig (mus txog thaum Lub Yim Hlis 29, 2022)
2.Vim li cas pav leej neeg ntawm Medicaid muaj kev phom sij rau txoj kev poob kev pab them nqi hauv lub hlis tom ntej, (KFF, Lub Ob Hlis 14, 2022) (nkag cuag tau rau thaum Lub Peb Hlis 1, 2022)

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink