Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Mediaid yog dab tsis?

Medicaid yog tsoom fwv thiab lub xeev txoj hauj lwm uas muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais. Txhua lub xeev khiav nws qhov kev pab cuam Medicaid, tab sis tsoom fwv tseem muaj cov cai uas txhua lub xeev yuav tsum tau ua raws. Tsoom fwv tseem muab yog tsawg kawg ib nrab ntawm cov nyiaj pab rau lawv cov cai Medicaid.

Raws li tsoom fwv teb chaws cov cai tswj hwm, txhua lub xeev tau tsim thiab khiav hauj lwm ntawm lawv li txheej txheem pab cuam Medicaid ntiag tug los pab cuam kom tau zoo tshaj plaws rau nws cov pej xeem uas muaj cai tsim nyog tau txais. Tej zaum txhua lub xeev yuav xaiv los muab kev pab cuam kho mob ntau dua li tsoom fwv teb chaws tau teev tseg thiab lawv kuj tseem yuav xaiv los muab kev pab them nqi duav roos kho mob rau cov pab pawg neeg coob dua. Medicaid muab kev pab them nqi duav roos kho mob rau cov neeg uas tsim nyog tau txais, raws li cov nyiaj khwv tau los thiab tus nqi ntawm yam uas lawv ua tswv.

Qhov keeb kwm ntawm Medicaid

Medicaid pib raws li yog ib feem ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security Act) ntawm 1965. Thawj tsab cai lij choj tau muab qhov kev xaiv rau cov xeev kom tau txais tsoom fwv teb chaws cov peev nyiaj los pab muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov me nyuam uas lawv tsev neeg khwv tau nyiaj los tsawg, lawv cov neeg txheeb ze ua tus neeg saib xyuas, cov neeg dig muag thiab cov neeg tsis taus. Lub sij hawm dhau mus, tsoom fwv teb chaws tau ntxiv cov cai thiab cov kev cai rau cov khoos kas pab Medicaid ntawm lub xeev.

Each state decides the full range of benefits that it covers under Medicaid

Medicaid muab kev pab leej twg?

Cov khoos kas pab Medicaid muab kev pab tshwj xeeb rau pab pawg neeg, suav nrog:

 • Cov poj niam cev xeeb tub uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov me nyuam ntawm cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov me nyuam nyob hauv kev tu xyuas ntawm niam qhuav txiv qhuav (foster care)
 • Cov neeg muaj mob xiam oob qhab
 • Cov neeg laus muaj hnub nyoog uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov leej niam thiab leej txiv los yog cov neeg muab kev tu xyuas lwm tus uas khwv nyiaj tau los tsawg

Cov xeev kuj tseem tuaj yeem xaiv los nthuav kev tsim nyog rau lwm pab pawg neeg, xws li cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg uas tej zaum yuav muaj los sis tsis muaj me nyuam.

Kawm paub txog txoj cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid

Ntawm Medicaid, muaj ntau hom phiaj xwm tuav pov hwm uas tus nqi qis los sis tsis tau them nqi li, nce raws ntawm lub xeev uas koj nyob. Kawm paub txog cov hom phiaj xwm tuav pov hwm nram qab no.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm Nws pab them nqi duav roos rau yam twg

Medicaid

Kev pab them nqi duav roos los ntawm is saws las tuav pov hwm kho mob uas tus nqi qis los sis tsis tau them nqi li yog raug tswj xyuas los ntawm txhua lub xeev. Cov cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab tuaj yeem hloov pauv tau ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Koj lub xeev los tej zaum twb muaj nws lub npe ntawm nws uas txawv dua li lwm lub xeev rau qhov khoos kas pab Medicaid.

Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Ob Yam Tib Si (D-SNP)

Kev pab them nqi duav roos los ntawm is saws las tuav pov hwm rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob qho tib si. Feem ntau cov phiaj xwm tau txais ob yam tib si muab cov nyiaj pab rau koj ntau dua li koj tau txais ntawm Original Medicare.

Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Kev pab them nqi duav roos uas tus nqi qis los sis tsis tau them nqi li rau cov me nyuam mos liab, cov me nyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas. Raug tsim los pab cov me nyuam yaus uas tau txais qhov kev saib xyuas kho mob uas lawv xav tau thaum lawv hloov pauv.

Cov neeg rau npe rau Medicaid

76.4 lab (million) leej neeg tau rau npe rau hauv Medicaid thiab CHIP

69.7 lab (million) leej neeg tau rau npe rau hauv Medicaid

6.6 lab (million) leej neeg tau rau npe rau hauv CHIP

Cov kev kho mob dab tsi uas them rau los ntawm Medicaid?

Txhua lub xeev txiav txim siab tag nrho cov kev pab uas nws pab them rau raws li Medicaid. Tsoom Fwv Teb Chaws txoj cai lij choj hais kom cov xeev yuav tsum tau muab qee cov kev pab, uas yog hu ua cov kev pab yuav tsum tau muab. Tej zaum cov xeev kuj tseem yuav xaiv muab lwm cov kev pab thiab kev kho mob los ntawm Medicaid. Cov no hu ua cov kev pab uas xaiv tau. Daim duab qhia hauv qab no qhia pom txog yam kev pab uas yuav tsum tau pab thiab yam kev pab twg yog yam kev pab Medicaid uas xaiv tau.

Cov cai txiav txim cov nyiaj pab ntawm Medicaid:
 • Cov kev kho neeg mob uas pw hauv tsev kho mob
 • Cov kev kho mob sab nraum tsev kho mob
 • Kev ntsuam xyuas, kev kuaj thiab kho mob thaum ntxov thiab ua ntu zus (EPSDT)
 • Kev kho mob hauv tsev tu neeg mob
 • Kev kho mob hauv tsev
 • Kws kho mob cov kev pab
 • Kev kho mob rau cov neeg nyob hauv sab
 • Cov kev pab kho mob hauv lub chaw kho mob uas muaj ntawv pov thawj los ntawm tsoom fwv
 • Cov kev kuaj ntshav thiab xoos hluav taws xob (X-ray)
 • Cov kev pab ntsig txog kev npaj muaj tub ki kom raws siab nyiam ntawm tsev neeg
 • Kws tu neeg mob cov kev pab yug me myuam
 • Kev pab ntawm tus neeg ua hauj lwm tu neeg mob pab me nyuam thiab tsev neeg uas tau ntawv pov thawj
 • Kev pab lub chaw yug me nyuam ywj pheej (thaum tau ntawv tso cai los sis tau txais kev lees txais los ntawm lub xeev)
 • Kev muab tsheb thauj mus thiab los rau kev kho mob
 • Kev tawm tswv yim txog kev txiav luam yeeb rau cov poj niam cev xeeb tub
Lwm yam nyiaj pab uas xaiv tau ntxiv ntawm Medicaid:
 • Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav
 • Cov kev pab fab kev kuaj mob
 • Kev kho mob rau lub cev
 • Kev kho zuaj ib ce kom ua tau hauj lwm (kev xav thiab kev txav mus los)
 • Kev kho mob rau fab kev hais lus, kev kho kom hnov lus thiab kev tsis txawj hais lus
 • Kev kho mob rau fab kev ua pa (ua pa)
 • Lwm yam kev kuaj mob, tshuaj ntsuam xyuas tus mob, kev tiv thaiv thiab kev kho kom rov zoo los
 • Kev pab kho ko taw (kev tu xyuas ko taw)
 • Kev pab ntsuas seb qhov muag puas pom kev (kev ntsia pom)
 • Cov kev pab kho hniav
 • Cov hniav cuav
 • Cov ceg yas (los hloov txhua feem ntawm lub cev uas puas lawm los sis raug puas tsuaj lawm)
 • Tsom iav qhov muag
 • Cov kev pab cuam zuaj tu ib ce
 • Cov kev pab lwm tus neeg ua hauj lwm
 • Cov kev pab kev tu mob ntiag tug
 • Kev saib xyuas tus kheej
 • Kev Tu Neeg Mob Ntu Kawg Ntawm Lub Neej
 • Kev tswj xyuas mob nkeeg
 • Cov kev pab kho mob rau cov tib neeg muaj hnub nyoog 65 xyoo los sis siab dua ntawd nyob hauv lub tuam tsev kho mob rau kev mob puas hlwb (IMD)
 • Cov kev pab kho mob nyob hauv lub chaw tu mob uas mob hauj sim rau cov neeg uas muaj kev xiam oob khab fab kev txawj ntse
 • Cov kev pab tus kheej uas tus kheej tswj
 • Kev xaiv thawj zaug hauv zej zog
 • Cov kev pab cuam ntsig txog TB
 • Cov kev pab kho mob rau tus neeg mob xiam hlwb rau cov neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoo
 • Lwm cov kev pab kho mob uas tau pom zoo los ntawm Secretary of Health and Human Services
 • Cov tsev kho mob hauv tsev rau cov neeg uas rau npe muaj cov kev mob nkeeg ntev tsis txawj zoo

Qhov no suav nrog cov kev pab cuam uas tau txais kev pub dawb hauv ib lub chaw muab kev ntseeg uas tsis yog tsev kho mob, cov kev pab cuam kho mob xwm txheej ceev hauv tsev kho mob los ntawm lub tsev kho mob uas tsis tau ntawv pov thawj tso cai ntawm Medicare, thiab lub tsev kho mob nkag cuag yam tseem ceeb (critical access hospital, CAH) Medicaid cov kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav.1

Kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav yog ib qho kev pab uas xaiv tau raws li tsoom fwv txoj cai lij choj hais txog Medicaid. Tab sis, txij li xyoo 2020, txhua lub xeev muaj qee hom kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav raws li lawv qhov kev pab cuam Medicaid. Feem ntau, cov neeg uas rau npe feem coob nyob rau hauv lub xeev qhov kev pab cuam Medicaid yuav tau txais kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav.

Medicaid kev kho mob nyob hauv tsev thiab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg laus nyob hauv tsev

Cov txheej txheem pab cuam Medicaid kuj tseem tuaj yeem yuav pab them nqi duav roos rau ntau yam Kev Pab Kho Mob Nyob Hauv Tsev- thiab Hauv Zej Zog (Home- and Community-Based Services, HCBS) txhawm rau los pab cov neeg nyob tau hauv tsev thiab koom tau nrog nyob hauv lawv lub zej zog. Theem ntawm kev pab uas yuav muab tau npaum cas ntawd kheev yog muab raws li cov kev xav tau ntawm tus neeg.

Cov piv txwv ntawm hom kev kho mob hauv tsev thiab kev pab kho mob rau cov neeg laus nyob hauv tsev uas tau muab raws ib feem ntawm cov kev pab HBCS muaj xws li:

 • Kev tu xyuas tus kheej, xws li kev da dej
 • Kev pab muab tsheb thauj xa mus los
 • Kev txawj tu neeg mob
 • Kev kho kom ua tau hauj lwm, kev hais lus thiab kho lub cev
 • Kev tswj khoom noj thiab kev noj zaub mov muaj txiaj ntsig zoo (kev noj zaub mov kom muaj txiaj ntsig rau lub cev)
 • Kev xa cov pluas mov-txog tom tsev
 • Kev ua hauj lwm hauv tsev thiab kev tu vaj tsev

Qee cov kev pab cuam ntawm HCBS, xws li kev tu mob uas txawj tshaj lij thiab kev kho kom ua tau hauj lwm, kev kho lub cev los sis kev kho kev hais lus, uas yog muab los ntawm cov kws kho mob txawj tshaj lij uas muaj ntawv pov thawj thiab, nyob rau qee kis, muaj ntawv tso cai. Lwm cov kev pab, xws li kev ua hauj lwm hauv tsev thiab kev ua zaub mov noj, tuaj yeem muab kev pab tau los ntawm cov neeg hauv tsev neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg saib xyuas uas tau them nyiaj rau.

Yuav thov kom tau txais Medicaid li cas

Vim tias txhua lub xeev yog tus tswj hwm nws qhov khoos kas pab Medicaid, yog li qhov muaj feem tau txais kev pab yuav txawv ntawm ib lub xeev mus rau lwm lub. Yog hais tias koj muaj lus nug txog qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, thov tiv tauj mus rau lub chaw khiav hauj lwm Medicaid hauv koj lub xeev. Los sis, thov hauv online tau ntawm lub vev xaib rau lub chaw khiav hauj lwm Medicaid hauv koj lub xeev los saib seb koj puas muaj feem tsim nyog tau txais.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

1Cov nyiaj pab them cov yeeb yam yuav sib txawv raws qhov phiaj xwm tuav pov hwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink