Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob Medicaid

Medicaid muab is saws las tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg, cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob xiam oob qhab. Hauv qee lub xeev, Medicaid them rau tag nrho cov neeg laus cov tau nyiaj los nyob rau qee theem qis.

Mediaid yog dab tsis?

Medicaid yog ib txoj hauv kev txhawm rau kom tau txais kev kho mob tus nqi qis los sis qee zaum tsis muaj nqi rau koj them li. Medicaid yog tswj hwm los ntawm txhua txhua lub xeev, yog li ntawd cov cai siv rau qhov muaj feem tau txais kev pab rau qhov no tuaj yeem hloov tau los ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev.

Kev rov qab toj sij hawm dua tshiab ntxiv kom thiaj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid

Yog tias koj raug nug txog kom los toj sij hawm dua tshiab rau koj li phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid, tej zaum koj yuav muaj lus nug txog yam uas yuav tau ua txuas ntxiv ntawd. Peb nyob ntawm no txaus siab yuav pab koj kuaj xyuas koj li xwm txheej Medicaid thiab tshawb nrhiav kom paub txog lwm cov hau kev xaiv ntawm cov kev pab them nqi duav roos yog tias koj xav tau qhov phiaj xwm tuav pov hwm tshiab.

Medicaid cov nyiaj pab

Tsoom fwv lub chaw ua hauj lwm tseev kom txhua lub xeev los muab qee cov nyiaj pab fab kev kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid.

Txhua lub xeev tuaj yeem xaiv los muab cov nyiaj pab lwm yam ntxiv, thiab raws txoj hauv kev xaiv xws li:

  • Cov kev mus cuag kws kho mob thiab cov kev mus pw hauv tsev kho mob
  • Cov kev mus ntsib tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm
  • Kev saib xyuas kho mob thaum cev xeeb me nyuam thiab kev yug me nyuam
  • Cov kev pab cuam tu saib xyuas tom tsev
  • Kev kho mob hauv tsev
  • Kev tshuaj ntsuas mob rau me nyuam tseem yau
  • Txoj kev siv tsheb thauj xa neeg mus los thaum muaj xwm txheej ceev

 

Kev rov qab toj sij hawm dua tshiab ntxiv kom thiaj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid

Yog tias koj raug nug txog kom los toj sij hawm dua tshiab rau koj li phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid, tej zaum koj yuav muaj lus nug txog yam uas yuav tau ua txuas ntxiv ntawd. Peb nyob ntawm no txaus siab yuav pab koj kuaj xyuas koj li xwm txheej Medicaid thiab tshawb nrhiav kom paub txog lwm cov hau kev xaiv ntawm cov kev pab them nqi duav roos yog tias koj xav tau qhov phiaj xwm tuav pov hwm tshiab.

Kuv puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid?

Medicaid raug tswj xyuas los ntawm txhua lub xeev, yog li ntawd cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais yog nce raws tias seb koj nyob qhov chaw twg.

Kuv yuav sau npe nkag rau hauv Medicaid tau li cas?

Txhawm rau sau npe rau hauv Medicaid, koj yuav tau ua ntawv thov mus rau lub chaw ua hauj lwm ntawm Medicaid uas nyob rau hauv koj lub xeev.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink