Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Txoj kev tso npe nkag ntawm Medicaid

Tom qab koj tau txiav txim siab tias koj tsim nyog tau txais Medicaid thiab koj nrhiav tau ib qho phiaj xwm tuav pov hwm uas haum rau koj li kev xav tau ntawm txoj kev kho mob thiab kev siv nyiaj txiag lawm, ces koj tuaj yeem tso npe nkag rau. Tej zaum koj yuav cia li muaj cai tau txais Medicaid yog tias koj muaj ib tus mob xiam oob khab. Thiab, yog tias koj cev xeeb tub, koj yuav tsum ua ntawv thov kom sai li sai tau thaum uas koj nrhiav pom. Koj tuaj yeem tso npe nkag rau hauv phiaj xwm Medicaid tau txhua lub sij hawm nyob rau hauv lub xyoo.

Txoj hau kev los tso npe nkag hauv phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid

Find out how, when and what you need to do to enroll in a Medicaid health plan if you qualify for Medicaid in your state.

Learn about how to enroll in a Medicaid plan

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink