Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov lus qhia sib txuas lus rau cov neeg saib xyuas tu lwm tus

Cov lus qhia yooj yim-rau-siv los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus mloog thiab sib qhia cov ntaub ntawv kom tau zoo dua.

Kawm paub txog cov lus qhia txog kev sib txuas lus rau cov neeeg saib xyuas mob

Cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nrog kev teem caij mus ntsib kws kho mob

Cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus paub tias yuav ua li cas ua ntej, thaum lub sij hawm thiab tom qab cov kev teem caij ntsib kws kho mob rau tus neeg koj saib xyuas tu nws.

Kawm paub txog kev yuav pab ua cov kev teem caij ntsib kws kho mob rau fab kev kuaj mob tau li cas

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

10 qhov cim qhia tau tias nws yuav yog lub sij hawm los nqis tes nrog kev pab saib xyuas

Kev yuav paub txog tias thaum twg ib tus niam thiab txiv uas laus lawm los sis tus neeg uas koj hlub ntawd xav tau kev saib xyuas kho mob, thiab kev pab txhawb nqa tshwj xeeb uas ib qho phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm rau fab kev noj qab haus huv uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam rau ob qho tib si ntawd muaj pab tau li cas.

Kawm paub txog tias thaum twg mam li yog lub sij hawm mus thov kev pab ntsig txog kev saib xyuas kho mob tau

Yuav ua li cas pab ib tug neeg kom noj qab haus huv dua qub - cov lus qhia rau cov neeg tu lwm tus

Kev pab ib tus neeg laus muaj hnub nyoog los sis ib tus neeg xiam oob qhab kom noj zaub mov muaj txiaj ntsig rau lub cev yuav yog qhov nyuaj rau cov neeg uas saib xyuas lwm tus. Cov lus qhia los pab tus neeg uas koj tu xyuas nws kom paub xaiv tej zaub mov noj zoo dua qub rau lub cev.

Kawm paub ntau ntxiv txog kev yuav pab ib tus neeg twg kom tau noj haus yam muaj kev noj qab haus huv zoo dua qub

Qhov nce thiab nqis ntawm kev saib xyuas tu lwm tus

Nws yog qho ib txwm muaj uas cov neeg muab kev saib xyuas lwm tus yuav hnov sab heev, ntxhov siab thiab lwm yam kev nyuaj siab nyuaj ntsws. Kev paub txog cov kev txawj ntse sab nraud los mus pab tswj xyuas koj cov kev xav muaj peev xwm ua rau koj lub luag hauj lwm tam li yog ib tus neeg saib xyuas mob ntawd mus tau zoo dua qub thiab tau txais khoom plig.

Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nce thiab nqis ntawm kev saib xyuas kho mob

3 cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nyob deb saib xyuas ib tus neeg nyob deb

Kev ua ib tus neeg saib xyuas lwm tus uas nyob kev deb rau ib tus neeg laus muaj hnub nyoog los sis ib tus neeg muaj mob xiam oob qhab yeej tsis yog ib qho yooj yim kiag li. Cov lus qhia los pab koj ua lub luag hauj lwm ua tus saib xyuas lwm tus nyob kev deb.

Kawm paub txog kev saib xyuas kho mob rau ncua kev deb

Kev saib xyuas tu cov neeg tsis taus

Kev saib xyuas neeg mob yog qhov nyuaj ntau tuaj ntxiv thaum koj muab kev tu xyuas ib tus neeg uas muaj mob xiam oob qhab. Tshawb nrhiav kom paub cov chaw muaj kev pab los pab cov neeg muab kev saib xyuas rau cov neeg laus thiab cov me nyuam uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb.

Kawm paub ntau ntxiv txog kev saib xyuas kho mob rau cov neeg xiam oob khab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink