Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov lus nug uas nquag nug tas li (frequently asked questions, FAQs) txog Medicaid

Puas yog tseem tab tom nrhiav ntaub ntawv qhia paub txog Medicaid? Peb nyob ntawd no txaus siab yuav pab koj. Nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas nquag pom hais txog Medicaid — los ntawm qhov tias seb leej twg thiaj muaj cai tsim nyog mus txog rau qhov tias seb yuav xa ntawv thov li cas thiab lwm yam ntau ntxiv.

Txoj kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medicare

Medicaid yog tsoom fwv thiab lub xeev txoj hauj lwm uas muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais. Txhua lub xeev khiav nws qhov kev pab cuam Medicaid, tab sis tsoom fwv tseem muaj cov cai uas txhua lub xeev yuav tsum tau ua raws. Tsoom fwv tseem muab yog tsawg kawg ib nrab ntawm cov nyiaj pab rau lawv cov cai Medicaid. Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid thiab yam uas nws pab them nqi duav roos rau.

Hauv txhua lub xeev, Medicaid muab kev pab them nqi kho mob rau qee cov neeg ua khwv tau nyiaj tsawg, cov tsev neeg thiab cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus, thiab cov neeg xiam oob qhab. Hauv qee lub xeev, Medicaid them rau tag nrho cov neeg laus cov tau nyiaj los nyob rau qee theem qis.

Cov cai kom muaj feem tsim nyog rau Medicaid yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Yog xav paub seb koj puas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid hauv koj lub xeev, mus saib hauv lub website rau Medicaid hauv koj lub xeev. Tom qab ntawd txheeb xyuas cov cai hais txog qhov muaj feem tsim nyog tau txais kev pab.

Koj yuav pom qhov txuas (link) mus rau lub website rau koj lub xeev Medicaid lub chaw khiav hauj lwm ntawm nplooj ntawv "Plan Details" rau txhua daim phiaj kho mob uas UnitedHealthcare Community Plan muab. Txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

Tau, tsuav yog koj muaj raws li cov cai siv rau Medicaid hauv koj lub xeev. Txawm koj yuav tau txais los sis tsis tau txais Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej ntawm Kev Xiam Oob Khab (Social Security Disability Insurance, SSDI) los yeej yuav tsis hloov tau koj qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid. Kev tau txais SSDI yuav ua rau koj cia li muaj cai tsim nyog tau txais Medicare kiag, tab sis yuav tau tos ib nyuag ncua sij hawm tso. Tej zaum koj kuj yuav tau tos ntev txog 2 xyoos tom qab koj tau txais Social Security disability qhov nyiaj pab ua ntej koj yuav tau Medicare.

Kawm paub ntau ntxiv txog Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej ntawm Kev Xiam Oob Qhab (Social Security disability) thiab Medicaid thiab Medicare.

Txoj kev tso npe nkag ntawm Medicaid

Thaum koj rau npe rau Medicaid, koj yuav tsum tau sau daim ntawv thov. Ntau lub xeev muaj cov cai sib txawv rau Medicaid. Koj yuav tau muaj ntau yam ntaub ntawv, xws li:

Cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej

 • Cov ntaub ntawv hais txog cov tswv cuab hauv tsev (npe, hnub yug thiab tus lej Xaus Saus)
 • Pov thawj ntawm kev ua pej xeem

Cov ntaub ntawv nyiaj txiag

 • Cov ntaub ntawv xauj tsev los sis qiv nyiaj
 • Cov nuj nqis (nqi dej nqi hluav taws xob, chaw zov me nyuam, thiab lwm yam)
 • Cov ntaub ntawv tsheb
 • Cov ntaub ntawv nyiaj txiag
 • Cov nyiaj tau los (cov ntaub ntawv them nyiaj rau koj)

Ntaub ntawv kho mob

 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev xiam oob qhab los sis cov ntaub ntawv kho mob uas qhia txog kev mob nkeeg mus ntev
 • Cov nqi kho mob tsis ntev los no

Koj yuav tsum tau thov mus rau lub xeev lub chaw khiav hauj lwm uas tswj hwm qhov kev pab cuam Medicaid hauv koj lub xeev. Txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

Koj tuaj yeem sau ntawv thov rau Medicaid los sis CHIP (Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Is Saws Laws Tuav Pov Hwm Me Nyuam Yaus) tau txhua lub sij hawm ntawm lub xyoo.

Qhov kev pab cuam Medicaid hauv txhua lub xeev yog tswj hwm los ntawm tsoom fwv hauv xeev rau lub xeev ntawd. Txawm qee lub xeev yuav muab ntau hom phiaj Medicaid sib txawv, txhua daim phiaj kheev yog muab kev pab rau qee cov neeg (xws li cov me nyuam, cov tsev neeg los sis cov neeg muaj hnub nyoog uas tau nyiaj los tsawg). Nws tsis yog ib qho uas koj yuav hloov tau koj daim phiaj Medicaid los sis hloov mus rau lwm daim phiaj Medicaid txawv tshwj tsis yog koj lub neej muaj kev hloov pauv. (Piv txwv li, yog tias koj tau yuav lawm los sis cev xeeb tub). Koj yuav ua ntawv thov tau Medicaid tsis hais lub sij hawm twg thoob plaws lub xyoo.

Koj yuav pom qhov txuas (link) mus rau lub website rau koj lub xeev Medicaid lub chaw khiav hauj lwm ntawm nplooj ntawv "Plan Details" rau txhua daim phiaj kho mob uas UnitedHealthcare Community Plan muab. Txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare muab cov phiaj Medicaid nyob hauv cov xeev no:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

*Txij thaum Lub Cuaj Hlis 2023

Cov kev pab them nqi duav roos thiab cov nyiaj pab ntawm Medicaid

Txhua lub xeev nyias tswj nyias qhov kev pab Medicaid yog li ntawd yam uas tau pab them rau los ntawm Medicaid tuaj yeem hloov tau ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Tab sis muaj qee cov kev kho mob uas txhua lub xeev yuav tsum tau pab them rau hauv lawv qhov kev pab cuam Medicaid raws li tsoom fwv txoj cai lij choj. Cov no yog hu ua cov kev pab uas yuav tsum tau muab. Cov xeev kuj tseem tuaj yeem xaiv tau los muab lwm cov kev pab hauv Medicaid thiab. Cov no hu ua cov kev pab uas xaiv tau.

Cov kev pab Medicaid uas yuav tsum tau muaj kuj muaj xws li:

 • Kev kho neeg mob sab hauv tsev kho mob
 • Kev tu xyuas tus neeg mob nyob rau lub sij hawm luv luv uas muaj kev paub txawj tu neeg mob los yog lub chaw kho mob kom zoo rov qab los li qub
 • Kws kho mob cov kev pab kho mob
 • Kev kho mob rau cov neeg mob uas tsis pwv hauv tsev kho mob los sis chaw kuaj mob
 • Cov kev kuaj ntshav thiab xoos hluav taws xob (X-ray)
 • Kev kho mob hauv tsev mus sij hawm luv (muab los ntawm lub chaw saib xyuas kev kho mob hauv tsev)
 • Kev pab tsheb thauj neeg mob
 • Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav rau cov neeg uas tsis tau txais kev pab them nqi los ntawm Medicare

Cov kev pab xaiv tau uas tau muab los ntawm qee lub xeev tej zaum yuav muaj xws li:

 • Cov kev kuaj qhov muag thiab tsom iav qhov muag
 • Cov kev kuaj qhov hnov lus thiab cov cuab yeej pab kom hnov lus
 • Kev kho hniav
 • Cov kev tshuaj ntsuam tiv thaiv mob
 • Kev kho lub cev (tshaj qhov muaj nyob hauv Medicare)
 • Kev muab tsheb thauj mus thiab rov qab los ntawm kev kho mob uas tsis yog mob xwm txheej kub ceev
 • Ib txhia tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis tau txais kev pab them nqi los ntawm Medicare
 • Ib txhia tshuaj uas tsis yog kws kho mob sau ntawv yuav, xam nrog qee yam tshuaj qab los (vitamins)
 • Kev saib xyuas kho mob ntsig txog kev tig los yog kho tus txha nqaj qaum

Medicaid yog ib qho kev pab kho mob uas tswj hwm nyob rau qib xeev los ntawm tsoom fwv hauv txhua lub xeev. Tab xawm li cas los, cov nom tswv hauv xeev tsis yog tus muab kev pov hwm kho mob kiag. Cov nom tswv hauv xeev muaj ntawv cog lus nrog cov tuam txhab tuav pov hwm kho mob ntiag tug (private insurance companies) zoo li UnitedHealthcare los muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg tau txais kev pab ntawm Medicaid thiab lwm cov kev pab kho mob ntawm tsoom fwv. Peb cov phiaj tuav pov hwm kho mob uas tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm tsoom fwv khiav txoj hauj lwm nyob hauv lub npe UnitedHealthcare Community Plan.

Nyob rau hauv cov teeb meem kev mob nkeeg feem ntau, Medicaid yog tus them tom qab kawg. Qhov ntawd txhais tau hais tias Medicaid yuav them tom qab lwm tus neeg them nyiaj tau them nws feem ntawm cov kev kho mob uas tau muab. Piv txwv li, yog hais tias koj muaj Medicare los sis ib hom kev pab them ntiag tug (private) twg lawm, Medicaid yuav yog tus them nyiaj thib ob tas li. Cov kws pab kho mob yuav muab daim ntawv sau nqi xa rau tus them nyiaj xub thawj tso, thiab Medicaid mam li them feem uas tseem tshuav. Ntawd yog qhov laj thawj tias yog vim li cas cov neeg tso npe nkag rau hauv Medicaid thiaj yuav tsum qhia tias seb lawv puas muaj lwm qhov kev pab them nqi kho mob.

Nyob hauv cov teeb meem kev mob nkeeg feem ntau, Medicaid them nyiaj rau puv ntoob rau cov nqi kho mob uas tau txais kev pab them rau, yog li ntawd cov neeg uas muaj Medicaid tsis tas yuav them tus nqi (premium) uas them txhua hli los sis cov nqi uas yus them ua ntej (deductibles). Tab sis nws kuj muaj qee qhov kev zam thiab cov cai sib txawv mus raws li ntawm lub xeev. Nyob hauv qee cov teeb meem kev mob nkeeg, yog tias ib tus neeg tau txais cov nyiaj pab Tuav Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) lawm, tej zaum yuav tau txiav ib qho nyiaj me me los ntawm cov nyiaj pab no los pab them cov nqi uas Medicaid pab them rau.

Paub ntau ntxiv txog is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv thiab cov ntsiab lus cai uas nquag pom

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Nws yog rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab ntau dua ntawd, thiab kuj yog rau qee cov neeg hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj qee yam kev xiam oob khab. Kawm paub ntau ntxiv txog Medicare.

Tsab Cai Hais Txog Kev Saib Xyuas Kho Mob Tus Nqi Pheej Yig (Affordable Care Act, ACA) nthuav txoj kev nkag cuag tau rau txoj kev pab them nqi kho mob uas zoo tsim nyog thiab pheej yig rau ntau lab leej Neeg Mes Kas. Tau kos npe rau txoj cai lij choj ntawm tsoom fwv no los ntawm Tuam Thawj Kav Teb Chaws Barak Obama nyob rau 2010, tsab cai ACA lav ris txog txoj kev pab them nqi kho mob raws li tus qib nyiaj khwv tau los, xwm txheej kev ua hauj lwm, los sis cov laj thawj kev kho mob yav dhau los.

DDD yog cov ntawv sau luv los ntawm lo lus tias Division of Developmental Disabilities uas yog Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Kev Xiam Oob Khab Fab Kev Loj Hlob Paub Tab – yog ib feem hauj lwm ntawm Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Kev Ruaj Ntseg Fab Kev Lag Luam (Department of Economic Security, DES). DES ua hauj lwm nrog cov tsev neeg, cov koom haum hauv cheeb tsam zej zos, cov neeg muab tswv yim txhawb nqa thiab lub xeev thiab cov neeg khub koom hauj ntawm tsoom fwv los nthuav paub txog peb lub hom phiaj ua ib ke uas yuav ua kom txhua tus me nyuam, tus neeg laus, thiab tsev neeg tau txais kev nyab xeeb thiab muaj kev ruaj ntseg fab kev lag luam.

Yog ib qho phiaj xwm tuav pov hwm kev noj qab haus huv tshwj xeeb ntawm lub xeev rau qee tus neeg tau txais Medicaid. Nws yog rau cov neeg laus thiab cov me nyuam yaus uas xiam oob khab rau lub cev.

Nyiaj Khwv Tau Los Ntawm Cov Nyiaj Rau Kev Ruaj Ntseg Uas Tsub Ntxiv (Supplemental Security Income, SSI) yog ib qhov nyiaj pab ua nyiaj ntsuab uas them txhua hli los ntawm tsoom fwv li Feem Kev Tuav Tswj Txog Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security Administration, SSA) thiab lub xeev Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Fab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Cov Kev Pab Cuam (Department of Health and Services, DHS) mus rau cov neeg laus muaj nyiaj khwv tau los tsawg, cov neeg tsis pom kev, thiab cov neeg xiam oob khab. Cov nyiaj pab ntawm SSI tsis zoo ib yam li cov nyiaj pab ntawm Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security benefits).

CHIP, yog lo sau luv los ntawm lo lus tias Children's Health Insurance Program uas txhais tias Txheej Txheem Pab Cuam Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Me Nyuam Yaus, uas muab is saws las tuav pov hwm kho mob tus nqi qis rau cov me nyuam uas lawv tsev neeg tsis raug raws li cov kev cai tseev kom ua ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws nyiaj khwv tau los rau Medicaid. CHIP tej zaum kuj tseem yuav muab kev pab them nqi kho mob rau cov poj niam cev xeeb tub hauv qee lub xeev, tab sis tsis them rau cov neeg laus saib xyuas cov me nyuam uas tsim nyog tau txais CHIP.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink