Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Txoj kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm Medicare

Medicaid muab is saws las tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg, cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob xiam oob qhab. Cov xeev kuj tseem tuaj yeem xaiv los nthuav kev tsim nyog rau lwm pab pawg neeg, xws li cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg uas tej zaum yuav muaj los sis tsis muaj me nyuam.

Kev Rov Ua Ntawv Thov Medicaid Dua Tshiab Txhais Tias Muaj Ntau phav Tus Neeg Yuav Poob Lawv Cov Kev Pab

Tom qab Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023, cov neeg tau txais Medicaid yuav tau rov ua ntawv pov thawj thov lawv qhov kev pab them nqi kho mob thiab ntau lab leej neeg yuav pom tias lawv poob lawv cov nyiaj pab Medicaid.

Kawm paub txog kev rov qab toj sij hawm dua tshiab rau Medicaid

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog dab tsi?

Ib qho kev piav qhia txog yuav ua li cas nthuav txav Medicaid pab muab kev pov hwm kev noj qab haus huv rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg. Leej twg tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov Medicaid expansion thiab Medicaid coverage gap yog dab tsi?

Kawm kom paub txog Medicaid kev pab dav ntxiv

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Medicare thiab Medicaid thiab kev mob xiam oob qhab

Koj puas cia li tau txais Medicaid yog tias koj muaj ib tus mob xiam oob qhab? Nrhiav kom paub txog cov cai siv rau Medicaid thiab Medicaid kev muaj mob xiam oob khab.

Kawm kom paub txog cov cai hais txog kev muaj mob xiam oob khab

Yog tias koj tau ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, koj puas poob koj cov kev pab Medicaid?

Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab yuav cia koj ceev koj cov kev pab Medicaid, ntxiv qhov tau txais cov kev pab Medicare ntxiv.

Kawm paub txog daim phiaj muaj ob yam kev pab qhov kev pab them nqi

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink