Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

3 cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nyob deb saib xyuas ib tus neeg nyob deb

Tshaj tawm: April 05, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 06, 2022

Cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si tej zaum yuav muaj teeb meem loj ntau yam hauv txoj kev noj qab haus huv. Feem ntau yog cov neeg laus los sis cov neeg xiam oob qhab uas xav tau kev pab los ntawm cov neeg saib xyuas lawv kom nyob tau ywj pheej thiab nyob nyab xeeb hauv lawv tus kheej lub tsev. Ntau txoj hauj lwm tsuas tuaj yeem ua tau los ntawm tus neeg saib xyuas nyob ntawd nkaus xwb, tab sis yuav ua li cas yog hais tias koj nyob kev deb lawm?

Koj tseem tuaj yeem ua lub luag hauj lwm tseem ceeb raws li tus neeg saib xyuas nyob kev deb. Ntawm no yog 3 cov tswv yim qhia txog kev tu lwm tus los pab koj tu ib tus neeg thaum nyob deb.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Cov lus qhia 1: Cov neeg saib xyuas nyob deb yuav tsum tau teeb tsa kom muaj paus txog ntsis (organized)

Raws li yog ib tus neeg saib xyuas lwm tus nyob kev deb, ib qho ntawm thawj yam thiab tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum tau ua yog kom muaj kev teeb tsa kom muaj paus txog ntsis. Ua kom tau cov ntaub ntawv qhia paub ntau li ntau tau raws li koj tuaj yeem ua tau hais txog:

  • Cov tshuaj tam sim no
  • Cov ntaub ntawv kho mob
  • Cov ntaub ntawv qhia txog daim phiaj tuav pov hwm kho mob (health plan information)
  • Txheej xwm ntawm Medicaid thiab Medicare seb yog li cas
  • Cov npe thiab cov ntaub ntawv qhia chaw tiv tauj rau txhua tus kws pab kho mob

Yog hais tias koj yog tus neeg saib xyuas rau cov neeg laus, cov neeg muaj hnub nyoog los sis ib tus neeg muaj kev xav tau tshwj xeeb, koj kuj tseem xav tham nrog lawv cov kws kho mob thiab. Xyuas kom paub tseeb tias koj los sis lwm tus neeg saib xyuas muaj kev tso cai kom tau txais cov ntaub ntawv kho mob tshiab los ntawm cov kws kho mob. Tej zaum koj kuj yuav xav tau lwm yam kev tso cai los saib xyuas koj tus neeg koj hlub cov nyiaj pab Medicaid, Medicare thiab Social Security thiab.

Kev khaws cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv tsev, kev kho mob thiab nyiaj txiag los tso cia ua ke hauv ib qho chaw yuav pab tau zoo. Nco ntsoov kom koj tuaj yeem muab tau cov ntaub ntawv ntawd thaum mus rau lwm qhov txhawm rau kom koj tuaj yeem teb tau txhua yam txhua lub lub sij hawm. Yog hais tias koj koom cov hauj lwm kev saib xyuas nrog lwm tus neeg, tej zaum koj yuav xav tsim kom muaj ib qho chaw hauv online uas lwm tus tsis paub. Li ntawd, txhua tus ntawm nej thiaj tuaj yeem muab tau cov ntaub ntawv thaum nej xav tau. Dua li ntawd lawm kuj tseem muaj ntau cov app pub dawb los pab muab cov ntaub ntawv cia kom muaj chaw los ntawm kev siv lub xov tooj smart phone.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem pab tau cov neeg saib xyuas lwm tus lub neej kom muaj kev yooj yim ib yam nkaus thiab

Cov lus qhia 2: Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg saib xyuas lwm tus uas nyob kev deb kom sib cuag tau

Yog hais tias koj yog tus neeg saib xyuas xub thawj, tham nrog tus neeg koj tab tom tu xyuas nws kom tsis tu ncua. Tej zaum koj yuav tsum tau hu xov tooj tuaj kuaj xyuas nws txhua txhua hnub thaum sawv ntxov. Koj yuav paub tias koj tus phooj ywg los sis tus tswv cuab hauv tsev neeg muaj kev nyab xeeb thoob plaws thaum hmo ntuj thiab npaj txhij rau hnub ntawd. Khaws daim ntawv sau koj cov lus sib tham. Piv txwv li, yog tias koj tus hlub hais tias nws mob taub hau nag hmo, muab qhov ntawd sau cia rau ib daim ntawv kom koj tsis txhob hnov qab coj los nug nws dua ntxiv ib zaug. Thiab nco ntsoov nug cov lus nug tshwj xeeb kom tau txais cov lus uas pab tau, xws li: Hnub no koj lub zog zoo li cas? Koj yuav npaj dab tsi los ua pluas mov tav su rau koj tus kheej? Hnub no koj npaj yuav ua dab tsi?

Cov lus qhia 3: Txiav txim siab seb txoj hauv kev twg uas zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem pab tau tam li yog tus neeg saib xyuas nyob kev deb

Yog hais tias koj ua lub luag hauj lwm ua tus pab nyob hauv kev saib xyuas, nug tus neeg saib xyuas xub thawj seb koj yuav pab tau li cas. Piv txwv li, tej zaum koj yuav nug tias "Nws puas yuav pab tau yog tias kuv xaj ib cev khaub ncaws hnav pw tshiab rau kuv Niam hauv online?" Los sis “tag kis Kuv muaj sij hawm me ntsis los pab txheeb xyuas tus txiv hlob Dan daim nqi is saws las tuav pov hwm. Qhov ntawd puas yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws rau kuv pab, los sis koj puas xav kom kuv ua lwm yam hauj lwm ntxiv?"

Muaj ntau txoj hauv kev los sib tiv tauj thiab muab kev txhawb nqa thiab kev pab thaum nyob kev deb.

Tseem xav paub tias koj yuav tuaj yeem ua ib qhov kev txawv txav li cas tam li yog tus neeg saib xyuas nyob kev deb?

Muaj ntau txoj hauv kev uas koj tuaj yeem txhawb nqa lub luag hauj lwm ntawm tus neeg saib xyuas xub thawj tau. Ntawm no yog ib txhia ua piv txwv:

  • Qhia tias koj ua tau "tus neeg saib xyuas cov ntaub ntawv" los sis tus neeg uas pab ceev tej ntaub ntawv hauj lwm thiab tej ntaub ntawv kho mob cia kom muaj chaw
  • Tshawb nrhiav kom paub tej kev saib xyuas kho mob nyob hauv tsev los sis lwm txoj hauv kev txhawm rau los pab kom tus neeg saib xyuas xub thawj tau so, xws li kev npaj xa zaub mov noj tuaj ntawm tsev los sis kev pab tu vaj tse kom hu si
  • Ua tus thawj tus neeg saib xyuas nyiaj txiag thiab tswj nyiaj txiag
  • Pab tus neeg saib xyuas xub thawj nrhiav seb puas muaj cov tsev laus los yog cov chaw muab kev pab tu yog tias xav tau
  • Sib tham nrog lwm tus tswv cuab hauv tsev neeg los sis cov phooj ywg los ntawm kev sib qhia cov kev hloov pauv tshiab hauv email los sis tsim ib tus as-khauj (account) online rau ntawm CaringBridge

Nco ntsoov qhia koj txoj kev ris txiaj rau lwm tus neeg saib xyuas

Puas yog muaj lwm tus neeg tab tom ua hauj lwm ntawm kev saib xyuas feem ntau? Yog tias muaj li ntawd, ib qho ntawm yam uas zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau yog ua kom tus neeg ntawd xav tias muaj nuj nqis. Qhov kev dhuav siab yog qhov kheev pom tas li, tab txawm tias cov neeg saib xyuas uas siv zog muab siab rau saib xyuas tshaj plaws los xij. Muab cov ntawv sau ua tsaug rau tus kheej hauv kev xa ntawv. Xa ib qho khoom plig uas xav txog. Los sis tsuas yog hais qhia tias koj txaus siab rau txhua yam uas lawv ua ntau npaum li cas. Tab txawm tias yog kev ua ib qho yeeb yam qhia los sis kev tawm tswv yim me me xwb los yeej tuaj yeem pab tau lawm.

Yog hais tias tus neeg koj hlub nyob hauv ib qho chaw kho mob los yog kev kho mob mus sij hawm ntev, tag nrho cov uas tau hais los saum toj no tseem muaj tseeb thiab. Qhia koj txoj kev ris txiaj rau pab neeg kho mob uas saib xyuas koj tus phooj ywg thiab tus tswv cuab hauv koj tsev neeg. Koj daim ntawv ua tsaug tej zaum tsuas yog qhov kev txhawb nqa uas lawv tau txais tag nrho hauv lub lim piam xwb.

Kev tu xyuas ib tus tswv cuab hauv tsev neeg los sis tus phooj ywg thaum nyob kev deb yuav tsis yooj yim. Tiam sis muaj ntau txoj hauv kev los sib tiv tauj thiab muab kev txhawb nqa thiab kev pab thaum nyob kev deb. Ua kom txhua yam npaj tau txhij thiab qhia koj txoj kev ris txiaj tsis tu ncua rau lwm tus neeg uas tau pab.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais kuj muab tau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb ntxiv thiab

Qee zaus daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas zoo kuj tuaj yeem ua rau txoj kev saib xyuas yooj yim tuaj thiab. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais, yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib sid. Cov phiaj tuav pov hwm kheev muaj ntau cov kev pab ntxiv* los pab cov tswv cuab uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam kev pab them rau lawv cov nqi kho mob thiab lwm cov nqi ntxiv ntau yam.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais yog tsim los ua kom txoj kev ua neej nyob yooj yim rau cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm puv nkaus. Cov phiaj tuav pov hwm muaj ob yam kev pab ua kom yooj yim dua qub hauv txoj kev khiav hauj lwm tu xyuas cov neeg uas xav tau kev pab los tswj hwm ntau tus kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob. Qhov kev ua li ntawd, cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais kuj tseem tuaj yeem pab ua kom cov neeg saib xyuas lwm tus lub neej muaj kev yooj yim ib yam nkaus thiab.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink