Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj
A young male caregiver talking with the elderly man he cares for

Cov lus qhia sib txuas lus rau cov neeg saib xyuas tu lwm tus

Tshaj tawm: March 08, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 06, 2022

Kev sib txuas lus tej zaum yuav yog ib txoj haujlwm loj tshaj plaws uas koj muaj raws li yog ib tus neeg saib xyuas tu lwm tus. Yog ib tus neeg nyob hauv nruab nrab ntawm cov kws kho mob thiab cov tuam txhab pov hwm, cov phooj ywg thiab tsev neeg, thiab tus neeg uas koj saib xyuas tu nws mas, zoo li koj yeej tham tas hnub tsis tu ncua li.

Nyeem kom paub cov lus qhia yooj yim rau kev siv los pab qhia koj paub tias yuav ua li cas mloog thiab sib qhia txhua yam kom mus tau rau qhov zoo. Nws tuaj yeem pab ua kom koj lub neej yooj yim me ntsis thiab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Ua ntej mas yog pib nyob twj ywm mloog seb yog hais dab tsi

Ua ib tug neeg txawj mloog lwm tus cov lus. Qhov ntawd yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws los pab cov phooj ywg los sis cov txheeb ze uas nyob hauv koj qhov kev saib xyuas tu nws. Ua tib zoo mloog thaum lawv qhia ib cov tswv yim dab tsi, lawv cov kev xav los sis cov kev txhawj xeeb rau koj. Ua siab ntev rau koj cov lus teb. Yog tias koj teb tsis tau cov lus raws li koj xav tau, sim nug cov lus nug uas yuav pab tau lawv tawm ntawm qhov kev sib tham. Ntawm no yog ib txhia ua piv txwv:

  • "Koj puas tuaj yeem qhia tau rau kuv seb hnub no koj lub zog muaj li cas?"
  • "Koj xav kom kuv qhia dab tsi rau tus kws tu mob los sis tus saib xyuas kev kho mob thaum lawv hu tuaj?"
  • “Cia wb sib tham txog seb koj puas xav noj dab tsi. Nws txawv li cas tom qab koj phais qhov mob tas?”

Sau cia tej lus sib tham uas tseem ceeb kom zoo

Kev sau cia tej lus sib tham kom zoo yuav pab tus neeg koj tu kom txiav txim siab txog txoj kev kho mob zoo dua qub. Nws kuj tseem yuav pab koj taug qab cov lus kws kho mob los sis kws saib xyuas tu neeg mob tias lawv hais li cas. Koj tuaj yeem khaws koj cov lus sau cia li yog tus neeg pab tu lwm tus rau hauv ib phau ntawv tais los sis phau ntawv sau. Tab sis xav txog qhov siv koj lub smartphone los kaw koj cov lus cia thiab seb puas tau. Koj kuj tseem tuaj yeem siv tau ib qho app zoo li Google Keep los ntaus cov lus cia thiab ntxiv cov duab ntawm cov ntaub ntawv rau. Tom qab ntawd koj tuaj yeem rub tau cov ntaub ntawv no los tso rau hauv koj lub computer. Qhov ntawd ua rau nws yooj yim los qhia cov ntaub ntawv rau lwm tus.

Hais lus sawv cev rau cov neeg uas nyob hauv koj qhov kev saib xyuas tu lawv

Ua ib tus neeg saib xyuas tu lwm tus, koj yuav tsum tau hais lus sawv cev tus neeg mob txog tej yam uas nws xav tau. Nov yog ob peb lub tswv yim rau kev sib tham nrog cov kws kho mob:

  • Ua kom paub tseeb tias cov kws kho mob paub tias koj yog tus saib xyuas tu tus neeg mob xwv lawv thiaj tuaj yeem qhia cov ntaub ntawv tseem ceeb rau koj. (Tej zaum tus neeg uas koj saib xyuas tu nws tseem yuav tau tso cai rau koj kom pom tau nws cov ntaub ntawv kho mob.)
  • Yog tias lub sij hawm teem sib ntsib tsis zoo rau koj, tsis txhob ntshai hais li ntawd. Lub sij hawm yuav tsum zoo rau koj thiab.
  • Nco ntsoov kom paub tseeb tias cov kws kho mob nkag siab txhua yam koj hais. Yog koj tsis xav tias lawv ua tib zoo mloog koj cov lus, los sis koj xav tham nrog lawv kom meej ntxiv (tsis txhob sib tham nyob ntawm txoj kev hauv lub tsev kho mob uas muaj neeg taug kev mus los), thov mus tham rau ib qhov chaw ntsiag to.
Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem pab tau cov neeg saib xyuas lwm tus lub neej kom muaj kev yooj yim ib yam nkaus thiab

Ua kom koj tsev neeg thiab tej phooj ywg paub tseeb tias koj xav tau dab tsi

Cov neeg hauv tsev neeg thiab cov phooj ywg ze tuaj yeem pab tau koj li yog tus saib xyuas tu koj. Tab sis qee zaum yuav muaj txoj kev sib txuas lus mob taub hau. Nco ntsoov ua kom lawv paub meej txog yam koj xav tau thiab lawv yuav pab tau li cas. Qhia rau lawv paub tias koj tsis tuaj yeem hu tau xov tooj rau ib tus zuj zus paub txog tej yam tshiab uas muaj tshwm sim rau koj. Cov vev xaib (websites) zoo li CaringBridge yog txoj hauv kev zoo los hu tau rau txhua tus tib lub sij hawm.

Mloog koj tus kheej kom zoo thiab

Thaum koj yuav tau mloog lwm tus cov lus hais kom zoo, koj los kuj yuav tau mloog koj tus kheej kom zoo thiab. Tsis txhob tsis quav ntsej koj tus kheej cov kev xav. Koj tab tom ua lub luag hauj lwm tseem ceeb ua tus saib xyuas tu lwm tus. Koj muaj cai hais thiab thov kev pab thaum koj xav tau.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais kuj muab tau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb ntxiv thiab

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tsim nyog tau txais, los sis Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib sid. Cov phiaj tuav pov hwm no kheev muaj ntau cov kev pab ntxiv* los pab kom lub neej yooj yim rau cov tswv cuab uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam kev pab. Cov phiaj tuav pov hwm muaj ob yam kev pab ua kom yooj yim dua qub hauv txoj kev khiav hauj lwm tu xyuas cov neeg uas xav tau kev pab los tswj hwm ntau tus kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob. Qhov kev ua li ntawd, cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais kuj tseem tuaj yeem pab ua kom cov neeg saib xyuas lwm tus lub neej muaj kev yooj yim ib yam nkaus thiab.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink