Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Qhov nce thiab nqis ntawm kev saib xyuas tu lwm tus

Tshaj tawm: April 05, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 06, 2022

Kev ua hauj lwm li yog ib tus neeg saib xyuas lwm tus yog ib qho muaj nqis thiab tuaj yeem ua rau tau txais txiaj ntsig zoo heev. Tab sis nws yeej tsis yooj yim. Cov neeg uas tsim nyog tau txais ob yam kev pab xws li Medicaid thiab Medicare ob qho tib si tej zaum yuav muaj mob hnyav. Thiab cov hauj lwm tu ib tus neeg uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb tuaj yeem ua rau muaj kev nyuaj siab loj heev. Kev paub txog yuav ua li cas thiaj tswj hwm tau koj cov kev xav kuj yuav ua rau koj lub luag hauj lwm li yog ib tus neeg tu lwm tus ua tau zoo dua thiab muaj txiaj ntsig tshaj qub rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Qhov twg ntawm cov lus no muaj tseeb rau koj?

Nov yog cov kev xav uas cov neeg saib xyuas tu lwm tus xav txog:

a. Qee hnub zoo dua lwm hnub
b. Kuv paub tias kuv lub luag hauj lwm tseem ceeb, tab sis nws tuaj yeem ntxhov siab qee lub sij hawm
c. Qee zaum kuv xav tias kuv yog tus txhaum vim muaj kev xav tsis zoo txog kuv txoj kev saib xyuas tu lwm tus
d. Tag nrho cov saum toj no

Yog tias koj xaiv "d," koj yuav tsis yog ib leeg xwb. Kev saib xyuas tu lwm tus kheev muaj qhov siab thiab qis. Qhov siab tuaj yeem ua rau koj muaj zog, tab sis qhov qis tuaj yeem ua rau nkees heev. Kev xav thiab kev ras xeev tsis zoo kuj yog yam ua ib txwm muaj. Tab sis koj yuav tsum tau nyob nrog lawv. Kev tsis quav ntsej tus cwj pwm xav tsis zoo tuaj yeem ua rau muaj teeb meem rau kev pw tsis tsaug zog, kev siv yeeb tshuaj, noj ntau dhau thiab mob. Ib qho ntawm no tuaj yeem ua rau kev saib xyuas tu lwm tus nyuaj dua thiab tuaj thiab muaj kev kaj siab tsawg. Paub txog kev tswj hwm koj txoj kev xav ntau npaum li cas tuaj yeem ua rau koj lub luag hauj lwm ua tus neeg saib xyuas tu lwm tus zoo dua thiab muaj txiaj ntsig.
 

Kev txawj daws teeb meem rau cov tus neeg saib xyuas tu lwm tus

Nws tuaj yeem nyuaj rau koj tus kheej txoj kev ras xeev thaum koj ua hauj lwm hnyav los saib xyuas lwm tus. Tab sis kev paub daws koj txoj kev ras xeev yog qhov tseem ceeb. Tus neeg saib xyuas lwm tus txoj kev ntxhov siab, tus neeg saib xyuas lwm tus qaug zog thiab tus neeg saib xyuas lwm tus xav tias ua txhaum. Cov no yog qee chov kev ras xeev ntau tshaj plaws uas cov neeg saib xyuas lwm tus tau txais. Hauv qab no yog cov txuj ci los pab koj daws cov teeb meem no thiab lwm yam kev nyuaj siab ntawm tus neeg saib xyuas tu lwm tus.

Koj ras xeev li cas

Txoj hauv kev los pab koj daws qhov teeb meem

Kev nyuaj siab

Kev saib xyuas tu ib tus neeg muaj mob, raug mob los sis kev tsis taus yog ib qhov nyuaj. Thiab qhov ntawd tuaj yeem ua rau muaj kev ntxhov siab. Qee lub sij hawm tus neeg saib xyuas tu lwm tus kuj muaj kev ntxhov siab uas uaj yeem ua rau nws muaj teeb meem kev noj qab haus huv xws li kev nyuaj siab los sis kev ntxhov siab.

Sim ceev kom muaj ib lub sij hawm li qhov qub rau cov pluas noj thiab mus pw txhua hnub. Ua kom tau pw tsaug zog li (7-9 xuab moo) ib hmo. Mus taug kev thiab siv lub sij hawm nruab hnub ua pa kom tob tob, ncab ib ces los sis xav txog yam zoo zoo.

Sab Heev (Nkees)

Tus neeg saib xyuas tu lwm tus sab heev, los sis tus neeg saib xyuas tu lwm tus dhuav heev, yog thaum cov neeg saib xyuas tu lwm tus dhau mus muaj kev nyuaj siab mob lub hlwb, kev xav thiab lub cev qaug zog. Nws tuaj yeem ua rau muaj kev xav phem thiab kev chim siab.

Kev ntxhov siab, tsis npaj tau los sis tsis muaj kev xaiv tab sis ua ib tus saib xyuas tu lwm tus tuaj yeem ua rau tus neeg saib xyuas tu lwm tus nkees. Ua tib zoo saib xyuas koj tus kheej thiab thov kev pab.

Npau taws

Qee zaum tus neeg uas koj saib xyuas tu nws yuav tsis ua tsaug los sis tab txawm yog xav tau koj txoj kev pab. Qhov ntawd tuaj yeem ua rau muaj kev nyuaj ntxiv tuaj. Kev ua nruj thiab npau taws feem ntau tshwm sim.

Zam txim rau koj tus kheej. Kawm kom paub txog qhov khiav tawm thiab siv sij hawm tawm mus so. Nws kuj tseem tuaj yeem pab tau los mus tham nrog ib tus neeg uas yuav cia koj tso siab rau qhov ua rau koj npau taws.

Kev ntxhov Siab

Kev hnov tau tsis muaj kev cia siab los sis tsis muaj kev pab, xav tias tsis muaj qhov zoo, pw tsaug zog nyuaj thiab ntxhov siab. Cov no yog tag nrho cov cim qhia tias muaj kev nyuaj siab. Cov neeg saib xyuas tu lwm tus tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo rau kev nyuaj siab, yog li ras xeev txog seb koj nyob li cas ib hnub dhau ib hnub.

Yog tias koj muaj kev nyuaj siab, ua tib zoo saib xyuas qhov ntawd kom zoo. Teem sij hawm mus ntsib koj tus kws kho mob los sis kws kho mob hlwb tshaj lij. Kev tawm dag zog, kev kho mob thiab tshuaj tuaj yeem pab tau txoj kev nyuaj siab.

Ntshai

Ua lub luag hauj lwm rau lwm tus neeg txoj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo tuaj yeem ua rau cov neeg saib nyuas tu lwm tus muaj kev ntxhov siab los sis ntshai.

Muaj ib txoj kev npaj nyob tom qab tuaj yeem pab txo txoj kev ntxhov siab kom muaj tsawg. Nrhiav ib tus neeg uas tuaj yeem los pauv tau koj qhov chaw li ib xuaj moos tauj ib hnub. Tsis tas li xwb, tham nrog ib tus neeg koj ntseeg siab txog koj cov kev txhawj xeeb.

Ua txhaum

Kev xav tias yus yog tus txhaum ntawm ib tus neeg saib xyuas tu lwm tus yog ib qho keev muaj ntau. Qhov ntawd yog vim peb feem ntau xav tias peb yuav tsum ua txoj hauj lwm kom zoo dua. Los yog hais tias peb yuav tsum yeej ib txwm nyiam ua tus saib xyuas tu lwm tus. Los yog tias peb yuav tsum ua siab ntev los sis txob chim. Tej lus teev los no muaj ntau ntxiv tsis paub tas.

Ua kom muaj kev yooj yim rau koj tus kheej thiab teeb tsa cov hom phiaj uas yus ua tau. Kev ua kom tau zoo txhua yam tsis yog lub hom phiaj. Txaus siab rau koj tus kheej vim xav ua ib tus saib xyuas tu lwm tus kom zoo tshaj plaws. Tab sis muab koj tus kheej tso rau qhov kom txhob nyuaj siab thaum qhov ua kom zoo tshaj plaws tsis tshwm sim.

Kev khib

Nws yog tib neeg qhov ib txwm muaj kev chim siab los sis kev khib. Cov neeg saib xyuas tu lwm tus tej zaum yuav muaj qhov khib cov phooj ywg uas muaj kev ywj pheej ntau dua txhua hnub. Los yog cov txheeb ze uas nyob deb es tsis los pab rau txoj hauj lwm saib xyuas tu lwm tus.

Kev khib yeej muaj tshwm sim. Tab sis sim kom tsis txhob tsom rau cov kev xam khib. Es los sim tsom ntsoov rau yam koj muaj. Ua tsaug rau qhov koj muaj yuav pab ua kom tsis muaj kev khib.

Cov chaw muaj kev pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus

Rau ntau tus neeg, dhau los ua ib tus neeg saib xyuas tu lwm tus feem ntau yog ib yam tshiab uas yus ntsib. Nws yog qhov nkag siab tias koj yuav hnov tsis paub meej los sis hauj lwm ntau ua tsis paub tas qee lub sij hawm. Yog li ntawd nws tseem ceeb heev kom paub qhov twg mus nrhiav tau kev pab. Nyob ntawm UnitedHealthcare lub website koj yuav pom cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab cov chaw muaj kev pab los pab koj ntawm koj txoj kev saib xyuas tu lwm tus.

UnitedHealthcare kuj tseem muaj cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais​, los sis cov phiaj xwm txog Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb Uas Muaj Ob Yam, los pab cov neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si feem ntau yog cov muaj cov kev xav tau kev kho mob hnyav, tsis tu ncua. Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab yog tau tsim los ua kom muaj kev yooj yim rau lub neej rau cov tswv cuab. Thiab nws teem tuaj yeem muab tau kev yooj yim rau cov neeg saib xyuas tu lwm tus thiab. Cov phiaj kho mob no ua kom yooj yim dua rau kev tswj xyuas kev saib xyuas kho mob rau cov neeg uas xav tau los tswj ntau tus kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink