Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev saib xyuas tu cov neeg tsis taus

Tshaj tawm: Lub Kaum Hli 15, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 06, 2022

Lub Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) hais tias 1 leeg ntawm 4 leej neeg laus muaj mob xiam oob qhab uas cuam tshuam rau cov hauj lwm tseem ceeb hauv lub neej.1 Thiab cov neeg ntawd yuav ntau dua rau cov neeg uas tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Kev xiam oob qhab yuav pom muaj ntau tuaj raws lub hnub nyoog, uas cuam tshuam txog 2 leej hauv 5 leej neeg laus muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab tshaj saud.2

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Lub CDC taug qab 6 hom kev xiam oob qhab:

  1. Kev mus los (mus kev los yog kev nce theem ntaiv nyuaj heev)
  2. Kev paub (kev nyuaj siab, kev nco ntsoov los sis kev txiav txim siab nyuaj heev)
  3. Kev hnov lus (tsis hnov lus kiag li lawm)
  4. Qhov muag pom kev (saib tsis pom kev kiag li lawm)
  5. Kev ua neej nyob ywj pheej (kev ua hauj lwm mus ua ub ua no ib leeg tsis tau)
  6. Kev tu tus kheej (hnav khaub ncaws los sis da dej nyuaj)

Yog hais tias koj yog tus neeg saib xyuas rau ib tug neeg uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb, tej zaum koj yuav pab ib tus neeg twg uas muaj ntau yam mob xiam oob qhab. Tej zaum yuav yog koj pab ib tug neeg hauv tsev neeg, ib tug phooj ywg los sis tus me nyuam uas nyob hauv tsev. Txawm yuav yog koj pab leej twg thiab nyob qhov twg los, kom paub tias muaj ntau cov chaw los pab koj tu ib tus neeg twg uas muaj mob xiam oob qhab. Nyeem ntxiv kom paub ntau ntxiv thaum ua ib tus neeg muab kev tu xyuas lwm tus uas muaj mob xiam oob qhab.

Kev tu ib tus neeg muaj hnub nyoog los sis tus me nyuam uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb tsis yog yooj yim.

Txhua tus neeg saib xyuas lwm tus yuav ntsib cov teeb meem nyuaj siab tsis zoo ib yam. Tiam sis ib yam uas cov neeg saib xyuas neeg mob xiam oob qhab feem coob muaj qhov zoo sib xws yog lub sij hawm uas lawv mob siab rau txoj hauj lwm. Raws li tau muab los xam rau qhov nruab nrab, cov neeg tu lwm tus hauv tsev neeg siv sib hawm ntau tshaj 57 xuaj moos tauj ib lim piam (week) los tu ib tus neeg uas muaj mob xiam oob qhab. 3 Qhov ntawd yog ntau tshaj 8 xuaj moos thauj ib hnub. Txhua yam no dhau ntawm kev ua hauj lwm thiab lwm lub luag hauj lwm, yog li ntawd nws thiaj yog qhov yooj yim uas yuav nkag siab tias vim li cas coob leej neeg saib xyuas thiaj yuav hnov hnyav siab.

Cov chaw muaj kev pab rau cov neeg tu lwm tus uas muaj mob xiam oob qhab.

Lub Network Kev Ua Hauj Lwm Ntawm Cov Neeg Saib Xyuas Lwm Tus (Caregiver Action Network)
1-855-CARE-640
caregiveraction.org

Ib qho chaw zoo tshaj plaws uas muaj cov ntaub ntawv qhia paub thiab cov ntaub ntawv kawm rau cov neeg saib xyuas lwm tus hauv tsev neeg.

Pab Neeg Saib Xyuas Tsev Neeg (Family Caregiver Alliance, FCA)
1-800-445-8106
caregiver.org

Tus “Neeg Coj Kev Saib Xyuas Tsev Neeg (Family Care Navigator)” teev cov npe muab kev pab raws lub xeev. Nws tsuas yog 1 yam ntawm ntau cov chaw muaj kev pab FCA uas pab tau zoo.

ARCH Lub Network Kev Pab Kom Tau So Hauv Teb Chaws (National Respite Network)
archrespite.org

Lub vev xaib no teev cov cahw muaj kev pab rau cov neeg saib xyuas lwm tus hauv tsev neeg kom tau txais kev pab nyiaj txiag.

Tsev Neeg Kev Tawm Suab (Family Voices) 
familyvoices.org

Tsom tsi ntsees rau kev pab cov neeg saib xyuas cov me nyuam thiab cov hluas uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb.

Ua ib tus neeg tu lwm tus koj tuaj yeem tawm suab tau

Ua kom hnov koj lub suab. Koom nrog lwm tus neeg saib xyuas cov neeg xiam oob qhab hauv txoj kev ua hauj lwm txhawm rau txhim kho pej xeem cov cai hauv teb chaws thiab hauv zos. Cov koom txoos hauv qab no ua kom yooj yim rau kev mus raus tes nrog qhov no.

Ib daim phiaj muaj ob yom kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais tuaj yeem ua rau lub neej yooj yim dua qub rau cov neeg tu lwm tus ib yam thiab

Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob rau fab kev noj qab haus huv uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau ob qho tib si (tsis tas li ntawd kuj tseem hu tias cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob Dual Special Needs) yog muaj pab rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais yog ib hom ntawm daim phiaj tuav pov hwm Medicare Advantage. Lawv ua hauj lwm ua ke nrog cov tswv cuab ntawm lub xeev qhov kev tuav pov hwm kho mob Medicaid, uas pab ua kom nkag siab yooj yim txog tias Medicaid pab them rau cov nqi dab tsi thiab Medicare pab them rau cov nqi dab tsi. UnitedHealthcare cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem muaj qhov kev sib koom tes saib xyuas kho mob thiab.* Qhov ntawd yog ib qho kev pab loj heev thaum koj ua hauj lwm nrog ntau tus kws kho mob, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob. Thiab nws ua rau lub neej ntawm cov neeg saib xyuas lwm tus thiab cov tswv cuab yooj yim dua qub.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.
1, 2https://www.cdc.gov/media/releases/2018/p0816-disability.html
3Kev Tu thiab Kev Npaj rau Yav Tom Ntej rau Cov Neeg Muaj Mob Xiam Oob Qhab, (Lub Arc)

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink