Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
A mother and her caregiver son talking with a doctor at a health care clinic

Cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nrog kev teem caij mus ntsib kws kho mob

Tshaj tawm: Lub Peb Hlis 07, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Peb Hlis 07, 2022

Yog tias koj yog ib tus neeg saib xyuas muab kev tu rau ib tus neeg hauv tsev neeg los sis phooj ywg uas muaj mob tsis tu ncua, tej zaum koj yuav tau mus ntsib kws kho mob ntau zaus raws li cov sij hawm tau teem tseg. Tej zaum koj yuav tau tham nrog cov neeg ntawm lawv pab neeg kho mob tsis tu ncua thiab. Siv cov lus qhia no los pab koj kom paub tias yuav xub pib qhov twg mus rau qhov twg. Thiab xyuas kom paub tseeb tias koj tus neeg hauv tsev neeg los sis tus phooj ywg tau txais qhov kev saib xyuas tu nws uas zoo tshaj plaws.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Ua ntej lub sij hawm teem tseg

 • Yog tias koj yog ib tus ntawm pawg neeg saib xyuas tu tus neeg ntawd, xyuas kom paub tseeb tias txhua tus paub txog lub sij hawm tau teem cia rau nws uas yuav los tom ntej.
 • Hais rau tus neeg uas koj saib xyuas tu nws kom nco ntsoov lub sij hawm uas tau teem tseg tsawg kawg ib lub lim tiam ua ntej.
 • Nug tus neeg nyob hauv koj qhov kev saib xyuas tu nws seb nws puas muaj kev txhawj xeeb los sis lus nug dab tsi. Sau cov lus no cia rau hauv koj phau ntawv thiab nqa nrog koj thaum mus ntsib kws kho mob.
 • Thaum teem caij, nug seb yuav muaj dab tsi tshwm sim. Piv txwv li, puas yuav tso ntshav? Tsis tas li ntawd, nug seb yuav siv lub sij hawm ntev npaum cas. Yog koj yeem paub ntau tias yuav muaj dab tsi tshwm sim, nws yeem huab yooj yim dua rau koj npaj tau txhij. Nws kuj tseem yuav ua rau koj tus phooj ywg los sis tus neeg hauv tsev neeg tsis ntxhov siab los sis ntshai.
 • Tej zaum koj yuav xav hu rau daim phiaj xwm kho mob (health plan) rau tus neeg uas koj saib xyuas tu nws. Qhia rau lawv paub txog lub sij hawm uas tau teem mus ntsib kws kho mob thiab lwm yam uas koj tau teem tseg. Ua li ntawd, koj thiaj tuaj yeem paub seb puas muaj cov nqi uas yuav tau rho nyiaj hauv hnab tshos los them.
 • Koj puas xav tau ib lub rooj zaum muaj log los sis lwm yam kev pab? Hu ua ntej kom tau tej khoom uas xav tau muaj nyob ntawd ua ntej neb tuaj txog. Kawm kom paub ntau ntxiv txog txoj kev saib xyuas tu cov neeg tsis taus.
 • Muab tag nrho cov ntaub ntawv npaj cia kom zoo chaw, xws li daim ID kho mob tam sim no thiab/los sis Medicaid thiab Medicare daim(cov) npav.

Nyob rau thaum lub sij hawm ntsib kws kho mob

 • Yog tias ua tau, nws yog ib lub zoo tswv yim los cia rau tus neeg uas koj tu nws ntawd teb tus kws kho mob cov lus nug. (Yog tus kws kho mob nug koj ib lo lus nug, ces koj teb tau kawg.)
 • Nco ntsoov cia tus neeg koj saib xyuas tu nws koom nrog txhua qhov kev sib tham nrog cov kws kho mob. Tsis txhob tham zoo li tsis muaj tus neeg ntawd nyob hauv chav sib tham.
 • Nqa ib daim ntawv teev npe tshiab ntawm txhua yam tshuaj thiab cov tshuaj ntxiv.
 • Sau cia thaum tus kws kho mob tham txog tus neeg uas nyob hauv koj qhov kev saib xyuas tu nws.
 • Yog tias koj tsis nkag siab qee yam los sis koj tuaj yeem qhia tau tias muaj tej yam koj tsis paub meej, nug tus kws kho mob kom piav qhia lwm txoj kev kom koj ho nkag siab.
 • Xyuas kom paub tseeb tias nej tau tham txog cov lus nug thiab cov kev txhawj xeeb uas koj tau npaj ua ntej lawm ntawd. Qhov zoo dua, nqa 2 cov lus ntawd nrog koj thiab muab ib daim luam rau tus kws kho mob.
 • Hwm tej yam sib tham txog ntiag tug ntawm tus neeg uas koj tu nws. Tawm hauv chav sib tham mus thaum koj yuav tau tawm.

Tom qab lub sij hawm ntsib kws kho mob tas

 • Mus nqa cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav thiab ua kom tau cov cuab yeej kho mob uas xav tau tam sid. (Cov no yog cov hauj lwm zoo rau lwm tus ua yog tias lawv tau nug seb lawv tuaj yeem pab tau koj li cas.)
 • Teem lub sij hawm rov tuaj ntsib kws kho mob dua tom ntej, yog tias yuav tau ua.
 • Thaum rov los mus tsev, nug koj tus phooj ywg los sis tus neeg hauv tsev neeg uas koj tu nws ntawd txog qhov neb tau mus ntsib kws kho mob thiab seb tus kws kho mob hais dab tsi.
 • Nco ntsoov tias, cov kev mus ntsib kws kho mob tuaj yeem yog ib qho ntxhov siab tau. Ua ib tus neeg txawj mloog lwm tus cov lus thiab cia lawv qhia lawv cov kev xav.

Ib txhia phiaj tuav pov hwm kho mob tuaj yeem ua rau lub neej yooj yim dua qub rau cov neeg saib xyuas lwm tus ib yam thiab

Tus neeg uas koj saib xyuas puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si? Yog tias muaj, tej zaum nws yuav xav mus saib rau hauv daim phiaj xwm kev noj qab haus huv muaj ob yam kev pab. Cov phiaj tuav pov hwm no raws li sawv daws paub kuj tseem hu ua Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plans). Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais yog ib hom ntawm daim phiaj tuav pov hwm Medicare Advantage. Lawv ua hauj lwm ua ke nrog cov tswv cuab ntawm lub xeev qhov kev tuav pov hwm kho mob Medicaid, uas pab ua kom nkag siab yooj yim txog tias Medicaid pab them rau cov nqi dab tsi thiab Medicare pab them rau cov nqi dab tsi.

UnitedHealthcare cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem muaj qhov kev sib koom tes saib xyuas kho mob thiab. Qhov ntawd yog ib qho kev pab loj heev thaum koj ua hauj lwm nrog ntau tus kws kho mob, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob. Thiab nws ua rau lub neej ntawm cov neeg saib xyuas lwm tus thiab cov tswv cuab yooj yim dua qub.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink