Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev tso npe nkag rau D-SNP

Thaum uas koj raug txiav txim tias koj muaj cai tsim nyog tau txais phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan) thiab nrhiav qhov phiaj xwm tuav pov hwm uas haum lawm, ces koj yuav tuaj yeem tso npe nkag hauv oos lais, raws kev hu xov tooj los sis mus ntsib kiag tus neeg sawv cev tau. The person who is applying will be asked a series of questions and the system records the answers given.

Vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Nrhiav ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab? Ntawm no yog cov laj thawj tseem ceeb 5 yam tias yog vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim Phiaj Kev Pab Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs).

Learn about choosing UnitedHealthcare

Thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev pab yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare?

Thaum twg yog lub sij hawm rau npe rau daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab? Kawm kom paub txog qhov kev rau npe tshwj xeeb thiab lub sij hawm rau npe txhua xyoo thiab thaum twg yuav rau npe rau hauv daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab.

Learn about D-SNP enrollment

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

Tshawb xyuas kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog ntawm cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb nyob rau hauv ib phau ntawv qhia uas siv tau yooj yim.

Yuav nrhiav tus kws kho mob li cas thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare

Yuav ua li cas nrhiav tau ib tus kws kho mob los sis tus kws kho mob tshwj xeeb uas lees txais koj li kev tuav pov hwm (insurance) thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Learn about finding the right doctor

5 yam tseem ceeb uas yuav tau paub thaum xaiv ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj cov ​5 kev pab uas xav tsis txog no thiab ntau ntxiv rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Learn about choosing a dual health plan

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi rau koj?

Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas Xav Tau Kev Pab Tshwj Xeeb Ob Yam Tib Si muab ib qho nyiaj pov hwm kev kho mob $0 rau cov tswv cuab uas xav tau Kev Pab Tshwj Xeeb (Nyiaj Pab Rau Cov Uas Khwv Tau Nyiaj Los Tsawg). UnitedHealthcare Dual Complete® provides more benefits and features than with Original Medicare.

Learn about D-SNP coverage

Koj kauj ruam tom ntej yog dab tsi kom tau txais ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Nws yog ib qho yooj yim kom tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab rau cov kev xav tau tshwj xeeb, los sis daim phiaj uas muaj feem tau txais ob qho, xws li UnitedHealthcare Dual Complete®.

Learn about enrolling in a dual health plan

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink