Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

5 yam tseem ceeb uas yuav tau paub thaum xaiv ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Tshaj tawm: January 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 06, 2022

Kev mob nkeeg thiab ntawv tuav pov hwm kev kho mob twb ua rau muaj qhov tsis nkag siab txaus lawm. Tab sis thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si nws kuj tseem ntxiv lwm yam tshiab ua rau tsis nkag siab ntau ntxiv thiab. Nyob rau ntawm UnitedHealthcare, cov lus cog tseg uas yuav los ua kom txhua yam yooj yim dua rau koj yog qhov taw qhia txhua yam uas peb ua. Nyob hauv tsab ntawv xov xwm no, peb xav ua kom nws yooj yim dua txhawm rau kom nkag siab qee cov ntsiab lus tseem ceeb txog cov phiaj kho mob muaj ob yam. 

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

1. “Ob yam” thiab “muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-ob yam” txhais tau li cas

Ob yam (dual) tsuas yog lwm txoj hau kev ntawm qhov hais tias “ob” los yog “ob qho tib si.” Nyob rau hauv kis ntawm cov phiaj kho mob muaj ob yam, ob yam txhais tau hais tias cov phiaj kho mob no yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. "Muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-ob yam" yog ib lo lus uas piav txog cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, los yog tus uas muaj cai tsim nyog, tau txais cov kev pab Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Cov neeg no kuj tseem muab hu ua tias “muaj cai tsim nyog tau txais kev pab-ob yam.”

2. Daim phiaj kho mob muaj ob yam los sis daim phiaj kho mob uas Muaj Ob Yam Kev Pab Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog li cas? Muaj kev sib txawv li cas?

Zip. Zero. Nada. Tsis muaj kev sib txawv. Tab txawm hais tias koj yuav siv daim phiaj muaj ob yam, daim phiaj kho mob uas muaj ob yam, daim phiaj kho mob muaj Ob Yam Kev Pab Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb los sis tab txawm yog DSNP hais lo lus luv luv los xij, tag nrho cov ntsiab lus no txhais tau tib yam nkaus xwb. Lawv piav qhia txog hom ntawm daim phiaj kho mob uas tau tsim los tshwj xeeb txhawm rau los ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si.

3. Puas yog ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam muab Medicaid thiab Medicare los ua ib qho?

Nyob rau qhov no ua rau coob leej neeg paub tsis meej, tab sis lo lus teb hais tias tsis yog. Ib daim phiaj npaj kho mob muaj ob yam kev pab tsis hloov koj daim Medicaid plan. Koj yuav ceev koj daim phiaj kho mob Medicaid cia, thiab koj tseem yuav tau txais txhua cov kev pab Medicaid zoo tib yam li cov uas koj tau txais tam sim no. Ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam yog ib hom ntawm daim phiaj Medicare Advantage. Nws yuav los hloov koj daim phiaj kho mob Medicare tam sim no. Dua li no lawm, nws muaj qhov kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau yuav tshuaj thiab lwm cov kev pab thiab cov kev muaj cai tsim nyog ntau yam uas koj tsis tau txais los ntawm Original Medicare. Yog xav paub kom tseeb ntxiv, saib qhov "Kuv Puas Poob Kuv Cov Nyiaj Pab Medicaid?" tsab xov xwm.

4. Koj tuaj yeem rau npe tau rau hauv ib daim phiaj kho mob muaj ob yam (dual health plan) nyob qhov twg?

Nws muaj cov cai uas tswj xyuas tias thaum twg koj thiaj rau npe tau rau hauv ib phiaj muaj ob yam kev pab kho mob. Thaum koj xub muaj feem tau txais Medicare, koj yuav muaj Lub Sij Hawm Kev Rau Npe Pib (Initial Enrollment Period, IEP). Koj qhov IEP yog lub sij hawm 7-lub hlis uas:

  • Pib 3 cov hli ua ntej lub hli koj nto 65
  • Suav nrog lub hli koj nto 65
  • Xaus rau 3 cov hli tom qab lub hli koj nto 65

Yog koj muaj ib qho xwm txheej hauv lub neej uas muaj kev tsim nyog, koj tuaj yeem rau npe tau los ntawm kev siv Lub Sij Hawm Kev Rau Npe Tshwj Xeeb (Special Enrollment Period, SEP). Kev tsiv mus los sis kev poob koj qhov kev tuav pov hwm kho mob uas pab them rau yog 2 cov piv txwv ntawm cov xwm txheej hauv lub neej uas muaj kev tsim nyog. Tab sis lub sij hawm uas koj yuav tsum tau rau npe tej zaum yuav txawv nyob ntawm seb yog vim li cas rau koj qhov SEP.

Dua li no lawm nws kuj tseem muaj Lub Sij Hawm Kev Rau Npe Hauv Ib Lub Xyoos Puag Ncig rau Medicare (Medicare Annual Enrollment Period, AEP). AEP pib txij Lub Kaum Hli Ntuj 15 mus txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 7 txhua txhua xyoo. Txhua tus neeg uas muaj feem tau txais qhov kev pab tuaj yeem rau npe tau los sis hloov lawv daim phiaj Medicare thaum lub sij hawm AEP. Qhov ntawd suav nrog yog hais tias koj xav hloov los ntawm Original Medicare mus rau ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob.

Thaum koj rau npe tag lawm, koj tsis tas yuav rov rau npe dua tshiab hauv ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob. Tsuav koj tseem muaj feem tau txais xwb ces, koj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav cia li rov ntxiv sij hawm dua tshiab txhua xyoo. Tab sis koj yuav tsum tau rov muaj ntawv pov thawj rau Medicaid txhua txhua xyoo kom nyob rau qhov muaj cai tsim nyog rau daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob.

5. UnitedHealthcare Dual Complete® haum rau qhov twg?

“Dual Complete” yog lub npe lag luam uas siv rau cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muab los ntawm UnitedHealthcare. Muaj neeg xaiv UnitedHealthcare rau daim phiaj Dual Special Needs coob tshaj lwm lub tuam txhab.1 Tso UnitedHealthcare qhov kev txawj ua hauj lwm tau ntau tshaj 45 lub xyoos los ua hauj lwm rau koj.

Nrhiav tsis pom yam uas koj tab tom nrhiav puas yog?

UnitedHealthcare muaj txog txhiab txhiab los lus teev cia hais txog kev kho mob thiab yog nws txhais li cas nyob online yam tsis tau them nyiaj. Nws muab hu ua Just Plain Clear thiab nws yog phau txhais lus uas loj tshaj plaws ntawm nws hom ntawv. 

LUS QHIA: Ntxiv kab ntawv txuas mus rau koj cov npe teev uas koj nyiam txhawm rau kom koj thiaj li tuaj yeem nrhiav tau lub tsev cia ntawv yooj yim txhua lub sij hawm thaum koj xav tau yav tom ntej.

*Cov kev pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej koos pis tawj yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Tej zaum yuav tau siv cov ciaj ciam, cov kev cais tawm thiab/los sis cov kev txwv ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke.
1Raws li D-SNP daim phiaj rau npe tas nrho txij CMS Cov Ntaub Ntawv Rau Npe, Lub Tsib Hlis 2023 

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink