Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Koj kauj ruam tom ntej yog dab tsi kom tau txais ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Yim Hli 18, 2023

Yuav ua li cas ib tug neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev pab tau ib daim phiaj mua cov kev pab tshwj xeeb?

Nws yog ib qho yooj yim kom tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab tshwj xeeb xav tau. Nws muaj 3 cov kauj ruam tseem ceeb. Ua ntej, koj yuav xav paub meej tias koj muaj feem tsim nyog rau ib daim phiaj muaj ob yam kev pab. Qhov thib ob, nrhiav ib daim phiaj uas ua tau zoo tshaj plaws raws li koj cov kev xav tau rau kev kho mob. Tom qab ntawd, peb, koj tuaj yeem rau npe rau ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais los ntawm ib tus neeg sawv cev los sis hauv online.

Kauj ruam 1: Xyuas kom paub tseeb koj qhov muaj feem tsim nyog rau hom phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais

Yog tias koj muaj ob qho Medicare thiab Medicaid daim phiaj kho mob, feem ntau koj muaj feem tau txais ob qhov kev pab thiab tuaj yeem tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab rau cov kev xav tau tshwj xeeb. Tau txais cov ntsiab lus ntxiv hais txog leej twg yog muaj feem tau txais ob yam kev pab.

Kauj ruam 2: Saib seb cov phiaj muaj ob yam kev pab muaj feem tau txais twg uas peb muab rau hauv koj cheeb tsam

Yog xav paub meej txog cov phiaj muaj ob yam kev pab muaj feem tau txais ntawm koj nyob thiab cov kev pab uas koj tuaj yeem tau txais, thov tshawb nrhiav cov phiaj​ hauv koj lub xeev.

Kauj ruam 3: Rau npe rau daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais

Thaum koj tau txiav txim siab tias daim phiaj muaj ob yam kev pab xav tau tshwj xeeb twg yog qhov zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau, nws yog lub sij hawm los rau npe. UnitedHealthcare muaj cov neeg sawv cev muag los pab koj hauv xov tooj. Los sis koj tuaj yeem teem sij hawm tuaj mus ntsib ntawm koj lub tsev. Koj tseem tuaj yeem rau npe online. Saib hauv qab no kom paub meej txog qhov yuav ua li cas rau npe online.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Rau Npe Online Tam Sim No

Txhawm rau los rau npe rau daim phiaj muaj ob yam kev pab hauv online, cov neeg ua ntawv thov rau qhov no yuav tsum ua kom tiav ib daim ntawv thov kev pab (application) thiab muab xa hauv online. Tus neeg uas ua ntawv thov yuav raug nug ntau cov lus nug, thiab lub kaw lus yuav khaws cov lus teb tau muab.

Tsuas yog ua raws cov kauj ruam yooj yim no

 1. Nrhiav daim phiaj kho mob kom tau daim uas koj xav koom.
 2. Nias rau ntawm lub pob "Rau Npe rau hauv Daim Phiaj" (Enroll in Plan) los pib tus txheej txheem ua ntawv thov kev pab.
 3. Nyeem thiab pom zoo rau cov lus hais txog kev rau npe (disclaimer).
 4. Muab cov ntsiab lus hais txog tus kheej​ thiab teb cov lus nug nyob ntawm txhua qhov lub cos (screen).
 5. Rov kuaj xyuas dua txhua yam uas tau teb rau ntawm daim ntawv thov kom paub tias raug tas lawm thiabnias"Submit."
 6. Tau txais ib tsab email lees paub tiasv​ tau txais daim ntawv thov lawm. Thov nco ntsoov: cov neeg ua ntawv thov uas tsis muab nws tus email chaw nyob yuav tsis tau txais ib tsab email tias tau txais nws daim ntawb thov lawm.
 7. Yog pom tias tus neeg ua ntawv thov muaj feem tau txais kev pab los ntawm Medicare, nws yuav tau txais ib tsab xov tooj hu tuaj los sis email hauv thawj 30 hnub los zoo siab txais tos nws rau hauv peb daim phiaj.

Koj yuav tsum tau npaj cov ntaub ntawv hauv qab no kom muaj txhij:

 • Medicaid ID tus naj npawb (yuav tsum tau muaj). Medicare ID tus naj npawb (yuav tsum tau muaj).
 • Cov ntaub ntawv hais txog lwm daim phiaj tuav pov hwm (insurance plans) uas koj muaj (yuav tsum muaj).
 • Lub npe ntawm koj tus kws kho mob (los sis koj tuaj yeem xaiv ib tus thaum koj mus tom ntej) (Nyob ntawm yeem muag, tab sis pom zoo heev kom muaj ib tug).

Los yog, hu rau peb

Tham nrog ib tug ntawm peb cov neeg sawv cev muaj ntawv tso cai. Lawv yuav zoo siab los teb koj cov lus nug thiab rau npe rau koj hauv ib daim phiaj muaj ob yam kev pab uas haum rau koj. 

Hus rau 1-844-812-5967
TTY: 711

8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

Thaum koj hu, thov kom muaj cov ntaub ntawv no kom txhij.

 • Cov npe kws kho mob​ Txhawm rau los xyuas tias koj tus kws kho mob xub thawj (PCP) thiab cov kws kho mob tshwj xeeb nyob hauv peb lub network.
 • Daim Npav Pov Hwm (Insurance Cards)​ Txhawm rau los qhia seb cov phiaj kho mob thiab cov kev pab twg uas koj muaj tam sim no.
 • Ntawv Kws Kho Mob Sau Tshuaj​ Los sib piv qhov them rau qhov tshuaj thiab tus nqi.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink