Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
477762020

Yuav nrhiav tus kws kho mob li cas thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare

Tshaj tawm: Lub Rau Hli 19, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 06, 2022

Tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj nqi dua los sis zoo rau tus kheej ntau dua li koj txoj kev noj qab haus huv. Yog vim li cas koj txoj kev sib raug zoo nrog koj cov kws kho mob thiaj tseem ceeb heev. Koj tso siab ntau rau koj cov kws kho mob los coj koj vim koj xav paub tseeb tias koj xaiv qhov zoo tshaj plaws rau koj txoj kev saib xyuas. Cov lus no yuav pab koj nrhiav tau cov kws kho mob thiab cov kws kho mob tshwj xeeb uas muaj kev paub dhau los thiab zoo siab los pab cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare.​

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb tshaj rau koj

Qhov no yog ib lo lus nug zoo los nug koj tus kheej. If transportation is an issue, having a doctor who is nearby or easy to get to could be important. Tej zaum koj xav tau ib tug kws kho mob uas hais tib yam lus. Los sis, yog tias koj muaj qee yam mob los sis ib tus mob xiam oob qhab, koj tuaj yeem nrhiav ib tus neeg uas pab lwm tus neeg mob uas muaj teeb meem zoo sib xws.

Kev xaiv tus kws kho mob xub thawj yog qhov tseem ceeb

Koj tus kws kho mob xub thawj, los sis PCP, yog tus kws kho mob tseem ceeb uas koj mus ntsib rau feem ntau ntawm koj qhov kev saib xyuas mob. Koj tus PCP paub txog koj tus kheej keeb kwm kev noj qab haus huv thiab yuav saib xyuas kev kuaj mob thiab kev tiv thaiv. Koj tus PCP tseem yuav txuas koj nrog lwm tus kws kho mob thiab. Piv txwv li, yog tias koj xav mus ntsib ib tus neeg pab tswv yim txog kev mob hlwb puas siab puas ntsws, kho mob rau lub cev los sis lwm yam kev kho mob tshwj xeeb, koj tus PCP yuav tau npaj kom txhua rau koj.

Yuav ua li cas yog tias koj xav ceev cov kws kho mob uas koj muaj tam sim no

Yog koj rau npe nyob rau hauv ib daim phiaj npaj kho mob muaj ob yam kev pab nws tsis tau txhais hais tias koj yuav tsum tau hloov cov kws kho mob. Txoj hauv kev uas zoo yog qhov tias cov kws kho mob uas koj mus ntsib tam sim no kuj lees txais yuav UnitedHealthcare kev tuav pov hwm. Peb qhov kev tshawb npe hauv online ua kom yooj yim rau kev xyuas cov kws kho mob hauv network, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov chaw kho mob uas nyob ze koj. Thiab rau cov neeg uas hloov cov kws kho mob, nws yuav zoo tsim nyog vim tias tag nrho cov kev pab* ntxiv uas lawv tau txais nrog daim phiaj muaj ob yam kev pab.

Siv peb lub cuab yeej tshawb nrhiav online

Peb tus cuab yeej tsawb online ua kom yooj yim nrhiav tus kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb los sis lwm tus kws kho mob hauv lub network ze koj. Tsuas yog ntaus koj tus lej ZIP rau xwb. Tom qab ntawd koj tuaj yeem tshawb xyuas los ntawm tus kws kho mob lub npe, hom kev saib xyuas mob, qhov chaw, kev pab cuam thiab kev kho mob kom nrhiav pom qhov koj xav tau. Koj yuav pom seb lawv puas kam txais cov neeg mob tshiab, seb lawv puas txais yuav Medicare thiab ntau yam ntxiv.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink