Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 20, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: September 19, 2023

1. Cov kev paub dhau los ua pov thawj pom tias tau pab cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob qho

Peb qhov kev paub zoo txhais tau tias peb nkag siab txog cov kev xav tau kev kho mob tshwj xeeb ntawm cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm. Thiab peb tsim cov phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj cov yam ntxwv thiab cov nyiaj pab tshwj xeeb kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawd. Put UnitedHealthcare's more than 45 years of experience to work for you.

2. Cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm muaj ntau ntxiv thoob plaws lub teb chaws

UnitedHealthcare serves the most Dual Special Needs members in America.1

3. Members satisfaction

Of UnitedHealthcare members, 4 out of 5 would recommend UnitedHealthcare Dual Special Needs plans to family and friends.2 We know that picking or switching to a dual health plan is an important decision. Yog li ntawd thiaj yog qhov tseem ceeb los xaiv ib daim phiaj tuav pov hwm uas koj yuav txaus siab rau.

4. 4. America’s most chosen Dual Special Needs plans

With plans designed for all styles, stages and ages of Medicare, more people count on UnitedHealthcare for their Dual Special Needs plans.1 When you see all the extra benefits you could get, you’ll know why. Nws tsis muaj qhov xav tsis thoob tias coob leej neeg xaiv UnitedHealthcare ntau dua li lwm daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj ob yam.

5. Peb yog ib feem ntawm koj lub zej zog

UnitedHealthcare yog ib feem ntawm cov zej zog uas peb muab kev pab rau. Peb muaj cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntawv tso cai nyob thiab ua hauj lwm hauv cheeb tsam zej zog. Peb tsa muaj cov koob txheej tshwj xeeb rau peb cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob. Thiab muaj coob tus kws kho mob hauv lub zej zog lees txais koj daim npav ID ua tswv cuab ntawm UnitedHealthcare.

As America’s largest Dual Special Needs plan provider2, you can be confident when you choose UnitedHealthcare for your dual-eligible health plan. UnitedHealthcare is committed to helping   help members live a healthier life. Ntawd yog peb cov lus cog tseg rau koj ib yam.

1CMS cov ntaub ntawv rau npe thaum lub Yim Hli 2021.
2Raws li muab los xam rau qhov nruab nrab tus tswv cuab yuav nyob 3.05 xyoos txij li thaum 2021, thiab qhov Net Promoter Score ntawm 81 thaum lub Yim Hli 2021. Cov ntaub ntawv uas nyob hauv lub tuam txhab.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink