Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev muaj cai tsim nyog ntawm D-SNP

Txhua lub xeev yuav txiav txim siab tias seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais qhov phiaj xwm tuav pov hwm tau txais ob yam tib si. Koj muaj cai tsim nyog tau txais qhov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb yog tias koj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid, tau txais cov nyiaj pab ntawm Medicaid Part A thiab B (Original Medicare) thiab yog koj nyob rau hauv phiaj xwm tuav pov hwm muaj feem tau txais ob yam tib si li cheeb tsam chaw muab kev pab them nqi duav roos. Yog tias koj tsis raug raws li txhua cov cai tseev kom muaj ntawd, los koj kuj tseem tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais D-SNP ib feem.

Medicare thiab Medicaid thiab kev mob xiam oob qhab

Koj puas cia li tau txais Medicaid yog tias koj muaj ib tus mob xiam oob qhab? Find out about Medicaid and Medicaid disability requirements.

Learn about disability requirements

Leej twg tuaj yeem tsim nyog tau txais phiaj xwm tuav pov hwm tau txais ob yam tib si los sis phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan)?

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais rau cov neeg muaj Medicare thiab Medicaid. Saib seb koj puas tsim nyog li qhov yuav tsum tau ua.

Learn how to qualify for D-SNP

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

Tshawb xyuas kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog ntawm cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb nyob rau hauv ib phau ntawv qhia uas siv tau yooj yim.

Kev muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho kev pab yog txhais li cas?

If you’re partial dual eligible for Medicare and Medicaid, you may be able to get more benefits with a Dual Special Needs plan than with Original Medicare.

Learn about partial dual eligibility

Kev muaj feem tau txais kev pab ob qho puv ntoob thiab tau txais ib feem — qhov sib txawv yog li cas?

Qhov sib txawv ntawm qhov kev muaj feem tau txais kev pab ob qho puv ntoob thiab tau txais ib feem yog li cas, thiab kev sib faib tus nqi them pab txo tus nqi ntawm cov kev pab Medicare li cas?

Learn about full and partial dual eligibility

Yog Vim Li Cas Thiaj li Yuav Tau Muaj Qhov Muaj Feem Tau Txais Medicaid rau qhov Kev Pab Them Nqi rau D-SNP

Cov tswv cuab nyob hauv daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP) yuav tau ceev lawv qhov Medicaid kev pab them nqi, los yog lawv yuav poob qhov tsis tau kev pab them nqi los ntawm daim phiaj muaj ob yam kev pab.

Learn about D_SNP eligibility

Yog tias koj tau ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, koj puas poob koj cov kev pab Medicaid?

Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab yuav cia koj ceev koj cov kev pab Medicaid, ntxiv qhov tau txais cov kev pab Medicare ntxiv.

Learn about dual health plan coverage

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink