Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan, D-SNP) yog dab?

Phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb, los sis D-SNP uas yog qhov sau luv, yog ib hom phiaj xwm is saws las tuav pov hwm kho mob. Nws yog rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob qho tib si. Yog tias tus ntawd yog koj, ces koj yog tus "muaj feem tau txais ob qho kev pab." (Qhov ntawd tsuas yog lwm txoj hau kev hu ntawm qhov uas koj tuaj yeem muaj Medicare thiab Medicaid nyob rau tib lub sij hawm xwb.)

Dab tsi ua rau daim phaj no rau cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam?

Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs) yog npaj rau cov neeg uas tuaj yeem siv tau cov kev pab ntau ntxiv. Qhov ntawd tej zaum yuav yog vim cov nyiaj khwv tau los, cov kev xiam oob qhab, hnub nyoog thiab/los sis tej kev mob nkeeg. Cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) yog ib hom phiaj xwm ntawm Medicare Advantage.

Kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv muaj ob yam yuav ua hauj lwm nrog Medicaid thiab Medicare li cas?

Qhov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb ua hauj lwm ua ke nrog koj li phiaj xwm tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov nyiaj pab Medicaid cia. Feem ntau cov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv muaj ob yam muab cov kev pab thiab cov yam ntxwv ntxiv rau koj ntau dua li koj tau txais nrog Original Medicare. Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas Xav Tau Kev Pab Tshwj Xeeb Ob Yam Tib Si muab ib qho nyiaj pov hwm kev kho mob $0 rau cov tswv cuab uas xav tau Kev Pab Tshwj Xeeb (Nyiaj Pab Rau Cov Uas Khwv Tau Nyiaj Los Tsawg).

Kev pab ntxiv rau koj

Kev dhia hauj lwm ntsig txog kev saib xyuas kho mob yog ib qho txiaj ntsig kev pab tseem ceeb uas koj tau txais nrog rau ib qho phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb. Koj yuav muaj ib tus kws saib xyuas tus kheej. Qhov ntawd yog ib tus neeg twg uas tuaj yeem pab tau koj:

  • Nkag siab txog koj cov txiaj ntsig ntawm Medicaid thiab Medicare
  • Tswj xyuas koj cov kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob
  • Tau txais cov kev pab cuam uas koj xav tau txhawm rau koj hnov tau tias muaj kev noj qab haus huv dua qub tuaj

Yog tias koj muaj feem tsim nyog tau txais ob yam tib si, es koj ho yuav tuaj yeem tau txais hom phiaj xwm tuav pov hwm kho mob no li cas?

Cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) yog muab los ntawm cov tuam txhab is saws laws tuav pov hwm ntiag tug (private insurance). Qhov ntawd suav nrog UnitedHealthcare. Peb hu ua peb cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob rau fab kev noj qab haus huv uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau ob tog UnitedHealthcare Dual Complete®. Cov neeg xaiv UnitedHealthcare rau ib qho phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb coob tshaj lwm lub tuam txhab lawm.

UCard® tsuas yog los ntawm UnitedHealthcare nkaus xwb

Koj daim npav UCard yog koj daim npav ID tswv cuab thiab ua tau ntau yam ntxiv. Siv koj daim npav UCard los mus yuav cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov tshuaj uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (over-the-counter, OTC) thiab them cov ntawv sau nqi hluav taws xob.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

Tshawb xyuas kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog ntawm cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb nyob rau hauv ib phau ntawv qhia uas siv tau yooj yim.

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM to 8 PM local time, 7 days a week.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink