Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov lus nug uas nquag nug tas li (frequently asked questions, FAQs) txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (D-SNP)

Nrhiav cov lus qhia paub ntau ntxiv txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (D-SNP)? Peb nyob ntawd no txaus siab yuav pab koj. Nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas nquag pom hais txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (D-SNP) — los ntawm qhov tias seb leej twg thiaj muaj cai tsim nyog mus txog rau qhov tias seb yuav xa ntawv thov li cas thiab lwm yam ntau ntxiv.

Muaj feem tau txais ob qho kev pab (dual eligibility)

Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si nyob rau tib lub sij hawm yog cov “muaj feem tau txais ob qhov(dual eligibility).” Lawv yog cov "muaj feem tau txais ob qho (dual eligibility)" rau ob txheej txheem pab cuam saib xyuas kho mob tib si.

Phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb yog ib hom phiaj xwm tuav pov hwm kho mob. Nws yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Yog tias tus ntawd yog koj, ces koj yog tus "muaj feem tau txais ob qho kev pab." (Qhov ntawd tsuas yog lwm txoj hau kev hu ntawm qhov uas koj tuaj yeem muaj Medicaid thiab Medicare tib si nyob rau tib lub sij hawm).

Kawm kom paub ntxiv txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb ntawm UnitedHealthcare

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Nws yog rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab ntau dua ntawd, thiab kuj yog rau qee cov neeg hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj qee yam kev xiam oob qhab.

Kawm paub ntau ntxiv txog Medicare.

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Nws yog rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab cov laus dua, thiab kuj muaj rau qee cov neeg hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj qee cov mob xiam oob qhab. Medicaid yog ib qhov txheej txheem pab cuam sib txuas uas lub xeev thiab tsoom fwv koom peev ib pob ua ke. Ntau lab leej neeg tau txais kev pab them nqi duav roos rau fab kev noj qab haus huv raws lawv li txheej txheem pab cuam Medicaid ntawm lub xeev. Cov me nyuam yaus, cov poj niam cev xeeb me nyuam, cov neeg laus muaj hnub nyoog thiab cov neeg xiam oob khab, nrog rau cov neeg laus uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg yuav tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicaid.

Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid yog piv rau Medicare

Yog. Qee cov neeg tau txais cov nyiaj pab los ntawm Medicare thiab Medicaid tib si. Cov neeg no yog cov "muaj feem tau txais ob qho." Lawv muaj cai tsim nyog tau txais Medicare vim yog ntawm lub hnub nyoog (lawv muaj hnub nyoog 65 xyoo los sis laus dua) los sis vim yog muaj ib tus mob xiam oob khab. Lawv kuj tseem muaj feem tau txais Medicaid ntxiv thiab vim tias lawv raug raws li cov cai tseev kom muaj thiaj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid nyob hauv lawv lub xeev.

Txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

Medicare thiab Medicaid yog ob qho kev pab cuam sib txawv uas muaj cov cai tsim nyog tau txais kev pab sib txawv.

Txhawm rau kom muaj feem tsim nyog tau txais Medicare, koj yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog yam tsawg kawg yog 65 xyoos, los sis qis dua 65 xyoos thiab muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li kev xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb.

THIAB  

 • Yog ib tus pej xeem nyob hauv Teb Chaws Mes Kas los sis yog ib tug neeg nyob raug raws cai lij choj rau hauv Teb Chaws Mes Kas yam tsawg kawg 5 xyoos ua ntu zus los.

Yuav kom tsim nyog tau txais cov nyiaj pab Medicaid hauv xeev, koj yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab raug raws li cov cai tseev kom muaj rau cov tsev neeg khwv nyiaj tau los tsawg, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam yaus, cov tib neeg tau txais Nyiaj Tau Los Pab Rau Kev Ruaj Ntseg Ntxiv (Supplemental Security Income, SSI), muaj kev xiam oob khab los sis lwm yam xwm txheej tshwj xeeb.
 • Muaj hnub nyoog yam tsawg 65 xyoos thiab koj kuj tseem:
  • Tau txais Kev Pab Tshwj Xeeb Ntxiv los sis kev txhawb pab los ntawm koj lub xeev.
  • Yog tus neeg dig muag los sis muaj kev xiam oob qhab, tab sis tsis xav tau kev kho mob mus sij hawm ntev.

Medicaid cov txheej txheem pab cuam feem ntau lawm yuav pab them nqi duav roos rau cov txiaj ntsig uas tsis yog muab los ntawm Medicare. Cov kev piv txwv tuaj yeem muaj xam nrog rau cov kev pab them nqi kho mob rau fab kev kho hniav, kev kho qhov muag thiab kev kho kev hnov lus, kev txhawb pab rau txoj kev caij tsheb thauj xa mus los thiab txoj kev saib xyuas kho mob ncua sij hawm ntev. Kev them nyiaj rau qee cov nqi ntawm Medicare yog lwm txoj hauv kev ntawm Medicaid cov txheej txheem pab cuam uas tuaj yeem pab Medicare.

Lub hom phiaj tag nrho ces yog Medicaid thiab Medicare ua hauj lwm ua ke kom txhim kho tau txoj kev saib xyuas kho mob kom tau zoo tshaj plaws thiab cov nqi kom qis dua qub. Nws yog lub luag hauj lwm ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Sib Koom Tes ntawm Medicare-Medicaid uas yuav los ua kom ntseeg tau tias cov neeg uas tau tso npe hauv Medicare thiab Medicaid ob qho tib si muaj kev nkag cuag tau rau txoj kev saib xyuas kho mob uas tsis muaj teeb meem, thiab zoo tsim nyog lawm. Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Sib Koom Tes ntawm Medicare-Medicaid raug tsim los nrog Lub Chaw Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Los Ntawm Medicare thiab Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) tam li yog ib feem ntawm Tsab Cai Hais Txog Kev Saib Xyuas Kho Mob Tus Nqi Pheej Yig.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muab cov nyiaj pab thiab kev kho mob uas feem ntau kheev tsis muaj los ntawm Medicare los sis Medicaid. Ntawm qhov phiaj xwm tuav pov hwm kho mob ob yam tib si no, koj kuj tseem yuav ceev tau koj cov txiaj ntsig nyiaj pab ntawm Medicaid cia, thiab koj yuav tau txais cov txiaj ntsig nyiaj pab ntau dua li Original Medicare uas muaj tus nqi tuav pov hwm them txhua hli (premium) qis txog li ntawm $0. UnitedHealthcare cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muaj ntau yam ntawm cov nyiaj pab thiab kev muaj cai tshwj xeeb ntxiv.1

Peb cov phiaj tuav pov hwm tej zaum yuav pab them rau:

 • Kev tu xyuas kaus hniav li ib txwm
 • Daim npav khev div CA ua hli uas siv tau yooj yim no tuaj yeem coj mus yuav khoom noj muaj txiaj ntsig rau lub cev, cov khoom uas yuav tom txee muag tshuaj thiab them cov nqi khoom siv
 • Cov kev kuaj qhov muag, ntxiv rau daim npav nyiaj (credit) mus yuav tsom iav qhov muag
 • Kev kuaj pob ntseg, ntxiv rau daim npav nyiaj (credit) mus yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus
 • Thiab ntau yam ntxiv

1Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qee cov kuj tseem muaj qhov sib koom tes saib xyuas kev kho mob. Qhov ntawd yog ib qho kev pab loj heev — tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg uas xav tau cov kev kho mob ntau yam sib xyaws pes daws. Nws ua rau yooj yim dua los tswj koj cov kws kho mob, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob.

Thov nco ntsoov tias cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas UnitedHealthcare muab, thiab cov nyiaj pab tshwj xeeb uas muaj nyob rau hauv, tuaj yeem hloov pauv tau uas yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

Kev muaj cai tsim nyog thiab kev tso npe nkag rau D-SNP

1. Koj puas tau txais cov kev pab Medicaid hauv xeev? (Yog tias tau, koj yuav muaj ib daim npav Medicaid hauv lub xeev.)

Koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab raug raws li cov cai tseev kom muaj rau cov tsev neeg khwv tau nyiaj los tsawg, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam, cov tib neeg tau txais Nyiaj Tau Los Pab Rau Kev Ruaj Ntseg Ntxiv (Supplemental Security Income, SSI), muaj mob xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej tshwj xeeb.

 • Koj muaj hnub nyoog yam tsawg 65 xyoos thiab koj kuj tseem:
 • Tau txais Kev Pab Tshwj Xeeb Ntxiv los sis kev pab los ntawm koj lub xeev
 • Yog tus neeg dig muag los sis muaj kev xiam oob qhab, tab sis tsis xav tau kev kho mob mus sij hawm ntev

2. Koj puas muaj Medicare Parts A thiab B?

 • Koj muaj hnub nyoog yam tsawg kawg yog 65 xyoos, los sis koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li kev xiam oob khab los sis lwm yam xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb
  THIAB  
 • Koj yog ib tus pej xeem nyob hauv Teb Chaws Meskas los yog ib tug uas nyob raug raws kev cai lij choj uas tau nyob hauv Teb Chaws Meskas yam tsawg kawg 5 xyoos ua ntu zus los

3. Koj puas yog nyob hauv thaj tsam uas muaj cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob?

Ib tus neeg sawv cev muag ntawv tso cai los ntawm UnitedHealthcare yuav qhia tau rau koj tias koj nyob hauv thaj tsam uas muaj peb cov kev pab kho mob los tsis nyob. Los sis, txhawm rau txheeb saib cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam, thov siv lub npov tshawb nrhiav nyob rau sab hauv qab ntawm nplooj vev xaib no.

Cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) muaj Ncua Sij Hawm Kev Tso Npe Tshwj Xeeb (Special Enrollment Period, SEP), uas khiav hauj lwm rau thawj 9 lub hlis ntawm lub xyoo. Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais tuaj yeem rau npe los sis hloov daim phiaj tuav pov hwm kho mob ib zaug txhua txhua 3 lub hlis. Cov kev hloov pauv kev rau npe nkag kom tau kev pab yuav siv tau rau thawj hnub ntawm lub hlis tom ntej.

‬LUS CIM TSEG: Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txhawm rau kom muaj feem tau txais ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob, koj yuav tsum tau ntawv pov thawj tau txais kev pab rau Medicaid txhua xyoo. Tsuav koj tseem muaj feem tau txais xwb ces, koj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav cia li rov ntxiv sij hawm dua tshiab txhua xyoo. Kawm kom paub ntxiv txog kev tso npe nkag rau D-SNP.

Cov tswv cuab nyob hauv cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) tuaj yeem koom nrog, hloov mus rau los sis tso tseg lawv qhov phiaj xwm tuav pov hwm tau 1 zaug nyob rau thaum ncua sij hawm kev tso npe nkag txhua 3 lub hlis. Cov sij hawm no yog thaum Lub Ib Hlis mus txog Lub Peb Hlis; Lub Plaub Hlis mus txog Lub Rau Hli; thiab Lub Xya Hli mus txog Lub Cuaj Hlis.

Yog hais tias koj hloov rau daim phiaj tshiab, nws yuav siv tau thawj hnub lub hlis tom ntej. Koj kuj tseem tuaj yeem hloov tau thaum lub Sij Hawm Qhib Rau Npe Txhua Xyoos txij Lub Kaum Hli. 15 mus txog Lub Kaum Ob Hlis. 7. Yog hais tias koj hloov thaum lub sij hawm no, cov kev pauv yuav pib siv tau Lub Ib Hlis. tim 1 ntawm xyoo tom ntej. Kawm kom paub ntau ntxiv txog cov ncua sij hawm kev tso npe nkag kom tau txais qhov phiaj xwm tuav pov hwm ob yam tib si.

Yog hais tias koj tau rau npe rau hauv UnitedHealthcare ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob thiab koj ho poob koj qhov muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid, peb yuav muab koj ncua cia mus txog 6 lub hlis. Thaum lub sij hawm no, koj yuav tau them tus nqi sib koom them (cost-sharing) ntawm Medicare xws li them cov nyiaj uas yus nrog them (copayments), nrog them nyiaj is saws las (coinsurance), cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nqi them tuav pov hwm txhua hli (premium). Yog hais tias koj tsis rov qab tau txais koj qhov muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thaum kawg ntawm 6 lub hlis, koj yuav raug rho npe tawm ntawm peb daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

Tiam sis nco ntsoov tias, koj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob thaum twg los tau. Yog tias koj tau txais koj qhov kev pab them nqi kho mob Medicaid rov qab, tsuas yog tham nrog UnitedHealthcare tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm kho mob uas muaj ntawv tso cai kom rov qab rau npe rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob dua xwb.

Yog. Kev tso npe nkag rau hauv cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) yog nce raws li lub xeev. D-SNPs muaj nyob rau hauv ntau lub xeev, tab sis tsis yog txhua lub xeev. Tsis tas li ntawd, hom D-SNPs uas muaj (thiab cov kev pab uas txhua daim phiaj muab) tuaj yeem hloov pauv raws li lub county uas koj nyob. Koj yuav siv tau lub npov tshawb nrhiav hauv qab kawg ntawm nplooj vev xaib no los txheeb saib seb cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam. Yog hais tias koj tsis paub tseeb, hu tuaj rau peb thiab tham nrog peb ib tus neeg sawv cev uas muaj ntawv tso cai. Nws yuav piav qhia txhua cov hauv kev xaiv uas ua tau thiab pab koj nrhiav kom tau qhov phiaj xwm tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais ob yam tib si uas haum rau koj.

Lub Sij Hawm Qhib Rau Npe Txhua Xyoo los yog Lub Sij Hawm Qhib Rau Npe rau Medicare Advantage thiab Medicare qhov kev pab them nqi tshuaj yog thaum Lub Kaum Hlis 15 mus rau Lub Khaum Ob Hlis 7 txhua txhua xyoo. Tsis hais leej twg uas twb muaj Medicare qhov kev pab them nqi lawm tsis hais hom twg yuav hloov tau nws cov kev pab rau lub xyoo yuav los tom ntej. Ncua Sij Hawm Qhib Rau Npe Ntawm Medicare Advantage pib txij lub Ib Hlis. tim 1 mus txog lub Peb Hlis 31 txhua txhua xyoo. Tsuas yog cov neeg uas twb yeej muaj phiaj xwm tuav pov hwm Medicare Advantage lawm xwb thiaj li tuaj yeem hloov tau nyob rau thaum lub sij hawm no.

Cov nyiaj pab ntawm D-SNP

Feem ntau peb cov phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm yuav pab them rau kev saib xyuas kev tiv thaiv mob thiab cov kev kho mob li ib txwm yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them. Peb kuj tseem muab kev pab hauv txoj kev koom tes khiav hauj lwm ntawm Medicaid cov kev pab thiab. Lwm cov kev pab uas kheev them rau los ntawm peb cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm muaj xws li:

 • Kho Hniav
 • Kho Qhov Muag Pom Kev
 • Kev taug xyuas
 • Kev pab muab tsheb thauj mus los
 • Tus xov tooj muab kev saib xyuas tu neeg mob
 • Thiab lwm yam kev pab thiab kev muaj cai ntau ntxiv1

1Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. Kawm kom paub ntxiv txog cov txiaj ntsig ntawm D-SNP.

Yog. Kev pab them nqi kho hniav* yog ib qho ntawm ntau cov txiaj ntsig pab ntxiv uas koj tau txais yam tsis tau them nyiaj thaum muaj Qhov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plan, D-SNP) los ntawm UnitedHealthcare. Ntxiv rau ntawm cov kev mus kuaj thiab txhuam hniav, tej zaum koj kuj tseem yuav tau txais ib qho kev pab rau cov kev kho hniav thiab. Qhov nyiaj pab cuam no yuav pab koj them rau cov kev kho hniav, xws li ntsaws hniav, kho cag hniav, cog hniav tshiab thiab lwm yam. Kawm kom paub ntau ntxiv txog D-SNP qhov kev pab them nqi kho hniav rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Yog. Kev pab them nqi kho qhov muag* yog ib qho ntawm ntau cov txiaj ntsig pab ntxiv uas koj tau txais yam tsis tau them nyiaj thaum muaj Qhov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plan, D-SNP) los ntawm UnitedHealthcare. Ntxiv rau ntawm cov kev mus kuaj qhov muag, koj qhov kev pab them rau kev kuaj qhov muag kuj tseem muab credits txog ntau pua dollars los pab them rau cov tsom iav qhov muag thiab. Qhov ntawd tuaj yeem ua ntev mus rau kev pab them nyiaj rau ib nkawm cov tsom iav tshiab los yog tsom iav npuab lub ntsiab muag. Kawm kom paub ntau ntxiv txog D-SNP qhov kev pab them nqi kho qhov muag rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Cov nqi ntawm D-SNP

Yog tias koj muaj ib daim phiaj qhov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan, D-SNP), ces zoo ntxim li koj cov nqi feem ntau yuav tau txais kev pab them nqi duav roos rau koj. Thaum Medicare cov tswv cuab mus kho mob, Medicare yuav tsis them nqi duav roos rau cov nqi kho mob yam puv npo. Feem los sis qhov uas tsis tau them ntawd yog Medicare tus tswv cuab li kev thaj tsob los them. Qhov nyiaj no raws li paub yog qhov nyiaj yus them txhua hli (premium), feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), los yog feem yus them ua ntej (deductible). Lub xeev cov kev pab cuam Medicaid pab them cov nqi no rau cov uas khwv tau nyiaj los tsawg. Yog tias koj tsis muaj Medicaid, koj cov nqi tiag tiag yuav nyob ntawm daim phiaj koj xaiv.

Yog. Vim D-SNP yog Medicare Advantage ib daim phiaj kho mob, Medicare yuav them rau cov nqi feem ntau thaum Medicare cov tswv cuab tau txais kev kho mob. Feem uas tsis tau them yog tus tswv cuab lub luag hauj lwm los mus them. Qhov nyiaj no raws li paub yog qhov nyiaj yus them txhua hli (premium), feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), los yog feem yus them ua ntej (deductible). Rau cov neeg uas nyob hauv D-SNP ib daim phiaj, lub xeev cov kev pab cuam Medicaid them rau cov nqi kho mob no.  

Kev khiav hauj lwm ntawm cov kev pab (Coordination of benefits, COB) yog siv rau cov neeg uas muaj kev pab them nqi kho mob hauv ntau tshaj ib daim phiaj kho mob. COB yog hais txog daim phiaj twg yog tus them ua ntej (xub them) thiab daim phiaj twg yog tus them thib ob. Tus them ua ntej khiav txoj hauj lwm xa tawm cov daim phiaj kho mob cov kev pab tag nrho. Tus neeg them thib ob yuav pab them nqi duav roos rau cov nqi thiab cov txiaj ntsig uas tus neeg them thib ib tsis tau them rau.

Cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) yog ib hom phiaj xwm ntawm Medicare Advantage. Yog li, D-SNP khiav txoj hauj lwm muab Medicare thiab Medicaid cov kev pab ob qho tib si. Feem ntau, Medicaid yuav them rau cov txiaj ntsig thiab cov nqi uas D-SNP tsis them. D-SNPs kuj tseem khiav txoj hauj lwm tswj hwm kev kho mob, tswj hwm kev mob nkeeg thiab lwm cov kev pab kho mob.

Cov hom ntawm Medicare cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans)

D-SNP yog sau luv los ntawm lo tias Dual Special Needs plan uas txhais tias phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb. Cov phiaj no yog rau cov neeg khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj feem tau txais ob yam kev pab Medicare thiab Medicaid ob qho tib sid. C-SNP yog sau luv los ntawm lo tias Chronic Special Needs plan uas txhais tias phiaj xwm tuav pov hwm Kev Xav Tau Tshwj Xeeb Uas Tsis Tu Qab. Cov phiaj no yog rau cov neeg uas muaj ib tus mob mus sij hawm ntev tsis txawj zoo. Piv txwv muaj xws li mob plawv tsis ua hauj lwm tsis txawj zoo, mob hlab ntsha plawv thiab mob ntshav qab zib.

Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) thiab Cov Phiaj Xwm Kev Npaj Tuav Pom Hwm Medicare-Medicaid (Medicare-Medicaid Plans, MMPs) yog tsim los muab kev yooj yim dua qub rau cov neeg koom uas muaj feem tau txais ob yam kev pab tib si txhawm rau kom tau txais txoj kev saib xyuas kho mob. Cov phiaj kho mob no ua kom tau txais kev kho mob los ntawm Medicare thiab Medicaid. Tab sis nws kuj muaj qhov sib txawv tseem ceeb. Nyob rau MMP, tas nrho Medicare thiab Medicaid cov kev pab yog muab los ntawm 1 daim phiaj kho mob nkaus xwb. Hos nyob rau D-SNP, cov tswv cuab yuav ceev tau tib daim phiaj kho mob Medicaid thiab tas nrho Medicaid cov kev pab li lawv tau niaj hnub no. Ib qho ntxiv, lawv muaj ib daim phiaj Medicare Advantage nws muaj nws uas keev muab cov kev pab rau lawv ntau dua daim Original Medicare. Lwm qhov txawv kuj yog qhov tias tsuas yog cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam kev pab thiaj rau npe tau rau ib daim phiaj MMP, uas ua rau cov muaj feem tau txais ob yam kev pab puv ntoob thiab ib feem tau txais ib daim D-SNP. Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid cov kev pab nyob hauv cov phiaj D-SNPs.

Medicare Part D yog feem them rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav. Nws them nqi duav roos rau qee cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis them tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicare Feems A thiab B. Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plans, D-SNPs) yog ib hom ntawm phiaj xwm tuav pov hwm Medicare Advantage. Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muaj qhov them rau nqi tshuaj. Tab sis yog koj noj ib yam tshuaj twg uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj yuav tsum xyuas kom paub tseeb tias seb koj cov tshuaj ntawd puas tau txais kev pab them duav roos los ntawm qhov phiaj xwm ob yam tib si tso ua ntej koj yuav tso rau npe nkag rau. Kawm kom paub ntau ntxiv txog txoj kev pab them nqi duav roos ntawm cov tshuaj raws kev sau ntawv yuav hauv phiaj xwm tuav pov hwm ob yam tib si.

Yog lawm, Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans, D-SNPs) yog nce raws li pab pawg kho mob koom tes ua ke. Cov phiaj no hais kom cov tswv cuab yuav tsum mus kho mob ntawm cov kws kho mob los yog hauv cov tsev kho mob uas nyob hauv Medicare SNP lub network. SNP cov networks yuav loj me sib txawv thiab raws cov neeg uas nws muab kev pab. Hom networks muaj xws li:

 1. Networks yuav muaj rau ib cheeb tsam twg kiag xwb. Piv txwv, ib lub network yuav muaj thoob plaws lub xeev, hos lwm lub network tsuas muaj rau ib lub nroog xwb. Feem ntau, qhov no txhais hais tias nyob rau ib cheeb tsam twg tej zaum yuav muaj ntau tshaj ib lub network.
 2. Cov networks yuav ua hauj lwm rau qee yam teeb meem mob, xws li tus mob ua tem toob (dementia). Cov kws kho mob uas muab kev pab rau cov neeg mob uas muaj ib tus mob tshwj xeeb tuaj yeem koom tau lub network.

Kawm kom paub ntxiv txog kev nrhiav tus kws kho mob uas haum rau koj thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare.

Tsis tas muaj. Tsis tas muaj ntawv xa mus kom tau txais kev kho mob los ntawm cov kws kho mob, cov tsev kho mob los sis chaw kho mob hauv network.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare muab cov phiaj Medicaid nyob hauv cov xeev no:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare muab cov phiaj Dual Special Needs plans (D-SNPs) nyob hauv cov xeev no**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*Txij thaum Lub Cuaj Hlis 2023
**Tsis muaj nyob hauv txhua lub nroog

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

Tshawb xyuas kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau paub txog hais txog ntawm cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas muaj Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb nyob rau hauv ib phau ntawv qhia uas siv tau yooj yim.

Nrhiav cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink