Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Minnesota cov phiaj xwm kho mob

Txog rau cov ntaub ntawv qhia dav dav txog cov phiaj xwm kho mob nyob hauv koj lub xeev, mus saib Minnesota nplooj ntawv hauv lub vev xaib.

6  tshwm sim rau Minnesota

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim
 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $180 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab cuam uas muab kev pab txhawb nqa rau ntawm vaj tsev

  $150 credit (nyiaj khes div) txhua peb lub hlis twg rau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb nyob rau ntawm vaj tsev nrog rau hauj lwm kev tu saib xyuas vaj tsev thiab ntau yam ntxiv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $180 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab cuam uas muab kev pab txhawb nqa rau ntawm vaj tsev

  $150 credit (nyiaj khes div) txhua peb lub hlis twg rau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb nyob rau ntawm vaj tsev nrog rau hauj lwm kev tu saib xyuas vaj tsev thiab ntau yam ntxiv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $225 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $150 credit (nyiaj khes div) txhua peb lub hlis twg rau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb nyob rau ntawm vaj tsev nrog rau hauj lwm kev tu saib xyuas vaj tsev thiab ntau yam ntxiv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $225 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $150 credit (nyiaj khes div) txhua peb lub hlis twg rau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb nyob rau ntawm vaj tsev nrog rau hauj lwm kev tu saib xyuas vaj tsev thiab ntau yam ntxiv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Puas xav tau kev pab nrhiav daim phiaj?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Families and Children Medical Assistance


Peb qhov phiaj xwm kho mob Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus (Medicaid) - kuj tseem hu ua tias Prepaid Medicaid Assistance Program (PMAP) - yog pab rau cov me nyuam yaus, cov poj niam cev xeeb tub, cov tsev neeg thiab cov neeg laus uas tsis muaj me nyuam. Koj tuaj yeem xaiv koj tus kws kho mob tau ntawm koj tus kheej. Thiab koj tau txais ntau yam kev pab ntxiv uas lwm cov phiaj xwm kho mob tsis muaj.  

Thov nco ntsoov tias pib thaum lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023, daim phiaj no kuj tseem yuav muab nyob rau hauv St. Louis county thiab.

Xaiv "View Plan" txhawm rau saib seb peb qhov phiaj xwm kho mob Muab Kev Pab Ntsig Txog Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me nyuam Yaus (Medicaid) tau muab dab tsi rau koj.

Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, St. Louis, thiab Washington.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav, thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

MinnesotaCare

  


UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota tab tom muab MinnesotaCare uas muab cov kev pab rau cov neeg uas muaj hnub nyoog qis dua li qhov tau hais 65 xyoo - xam nrog rau cov tib neeg uas khwv tau nyiaj tsawg (tus uas khwv tau nyiaj tsawg qis dua li cov ciaj ciam uas tau txwv rau Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus). Koj tuaj yeem xaiv koj tus kws kho mob tau ntawm koj tus kheej. Thiab ntau yam ntxiv. 

Xaiv "View Plan" txhawm rau saib seb peb cov phiaj xwm kho mob MinnesotaCare muab rau koj zoo li cas.

Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, St. Louis, thiab Washington.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav, thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab. 

Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC) Medicaid Only

  


UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota muab qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob rau Special Needs BasicCare (SNBC) uas pab kho cov neeg muaj hnub nyoog 18 - 64 xyoo uas muaj cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023. Koj muaj peev xwm xaiv tau koj tus kheej tus kws kho mob. Thiab koj tau txais ntau yam kev pab ntxiv uas lwm cov phiaj xwm kho mob tsis muaj.  

Xaiv "Saib Daim Phiaj Xwm Npaj Kho Mob" (View Plan) kom pom seb daim phiaj UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota Special Needs BasicCare, (SNBC) muab dab tsi.

Tus Tswv Cuab Cov Ntaub Ntawv:
Saib peb phau ntawv qhia: Lus Askiv | Español

Tshawb Nrhiav Cov Kws Muab Kev Pab Kho Mob

Rub kom tau (download) peb cov ntawv teev cov npe kws kho mob: Lus Askiv thiab Español

Minnesota Senior Care Plus (MSC+)

  


Minnesota Senior Care Plus (MSC+) yog ib qho kev tswj hwm pab cuam kho mob uas pab them nqi rau kev kho mob thiab Elderly Waiver cov kev pab rau cov neeg uas 65 thiab siab dua thiab muaj Medical Assistance (MA). Peb daim phiaj muaj xws li kev kho mob tshwj xeeb thiab cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo, kev khiav hauj lwm kho mob, kev sim kho mob tshwj xeeb, ntau yam kev pab them nqi kho hniav thiab lwm yam. 

Xaiv "Saib Daim Phiaj Xwm Npaj Kho Mob" (View Plan) kom pom seb peb daim phiaj Minnesota Senior Care Plus (MSC+) muab dab tsi rau koj.

Tus Tswv Cuab Cov Ntaub Ntawv:

Saib peb phau ntawv qhia: Lus Askiv | Espanol

Tshawb Nrhiav Cov Kws Muab Kev Pab Kho Mob

Rub kom tau (download) peb daim ntawv teev cov npe kws kho mob: Lus Askiv thiab Español

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink