Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Families and Children Medical Assistance

Kev Pab Kho Mob Ntawm MN (MN Medical Assistance)

UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota tab tom muab kev pab them rau Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus - kuj tseem hu ua tias Prepaid Medicaid Assistance Program (PMAP). Qhov no yog ib qho khoos kas pab cuam uas pab rau cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam yaus, cov neeg laus tsis muaj me nyuam, cov neeg, thiab cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.

Thov nco ntsoov tias pib thaum lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023, daim phiaj no kuj tseem yuav muab nyob rau hauv St. Louis county thiab.

 • Cov Kauj Ruam Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus Los Rau Npe
 • Tshawb xyuas Kev Tsim Nyog tau txais (xws lis qhib qhov rai)

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

Kev Saib Xyuas Kho Mob Tus Zoo thiab Tus Muaj Mob

Tau txais qhov kev pab uas koj thiab koj tsev neeg xav tau txhawm rau muaj kev noj qab haus huv, kom zoo tuaj yog hais tias koj raug mob los sis muaj mob los sis — tsuas yog ua tiav koj lub peev xwm xwb. Qhov ntawd muaj xws li:

 • Kev mus pw kho mob hauv tsev kho mob. Koj yuav tsis tau them ib yam dab tsis rau kev kho mob nyob hauv lub tsev kho mob
 • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob. Kev mus cuag kev kho mob txhawm rau pab kho kom koj zoo rov qab los sis ua tiav koj lub peev xwm.
 • Tus Xov Tooj Hu Rau Tus Kws Tu Neeg Mob. Nrog tus kws tu neeg mob uas muaj ntaub ntawv raug cai tham 24/7.
 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Zoo. Cov kev kuaj mob nkeeg hauv ib lub xyoo puag ncig yog txhawm rau pab kom koj thiab koj tsev neeg muaj kev noj qab haus huv zoo.
 • Cov Kev Tshuaj Xyuas Mob Nkeeg thiab Cov Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob. Kev kuaj mob raws li ib txwm thiab cov kev txhaj tshuaj txhawm rau pab pov thaiv tej kev mob nkeeg
 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Nyob Ncua Kev Deb. Tiv tauj mus rau ib tus kws kho mob uas tham pom ntsej muag hauv lub xov tooj tshaj lij los sis hauv computer rau kev mus kuaj mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev..

Kev noj qab haus huv ntawm tus cwj pwm yog hais txog qhov kev uas koj xav thiab kev coj ua. Nws kuj tseem hu ua tias kev mob puas siab puas ntsws. Koj qhov kev mob puas siab puas ntsws yog ib qho tseem ceeb heev. Tag nrho UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus muaj xws li cov kev pab cuam kev puas siab puas ntsws thiab kev quav yeeb quav tshuaj. Tej zaum koj yuav tau mus ntsib ib tus kws kho mob twg nyob hauv network yam tsis muaj kev xa mus rau kev kho mob ntawm tus neeg mob uas tsis pw kho mob.

Koj yuav muaj peev xwm tau txais kev pab cuam rau kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm yam tsis muaj kev xa mus los ntawm koj Tus Kws Kho Mob Xub Thawj los sis tus PCP. Qee lub sij hawm koj yuav tsum tau tham nrog koj tus PCP txog txhua yam teeb meem kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm uas koj muaj. Los ntawm txoj hau kev ntawd, koj tus PCP tuaj yeem pab xa koj mus rau tus kws kho mob paub zoo txog kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm nrog Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Zej Zog (Community Plan). Yog tias koj xav nrhiav ib tus kws kho mob paub txog kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm los ntawm koj tus kheej, koj tuaj yeem tshawb nrhiav tus kws kho mob tau txhua lub sij hawm thiab ua kev teem caij. Koj kuj tseem tuaj yeem hu mus rau ib tus Kws Pab Tswv Yim Txhawb Nqa Kev Pab Cuam Tswv Cuab tau ntawm 1-888-269-5410 TYY 711, txhawm rau thov kev pab.

Peb them rau:

Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm

 • Kev kho los ntawm tib neeg, pab pawg thiab tsev neeg
 • Cov kev pab rau fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm rau tus neeg mob uas tsis pw kho mob
 • Cov kev pab rau fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm rau tus neeg mob uas pw kho mob
 • Cov kev pab cuam kev fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm tshwj xeeb rau cov me nyuam yaus uas hlwb tsis zoo los yog hlwb tsis puv

Cov Kev Pab Fab Kev Siv Tshuaj Tsis Haum

 • Kev kho mob opioid rau tus neeg mob uas tsis pw kho mob
 • Kev kho mob nyob hauv vaj tsev
 • Kev tswj xyuas tus neeg mob uas nyob hauv hom phiaj

Tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv qhia txog kev noj qab haus huv ntxiv tau ntawm liveandworkwell.com.  Nrhiav tus pab nyiaj, pab txhawb nqa, thiab kev saib xyuas uas koj xav tau kom ua lub neej zoo tshaj plaws.

Yog tias koj ntseeg tias koj xav tau kev pab fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm, ces nrog koj tus PCP tham los sis hu rau tus kws Pab Tswv Yim Pab Cuam Tswv Cuab.

Tshawb nrhiav ib tus kws kho mob txawj tshaj lij uas paub txog kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm

Yog tias kuv muaj ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas yog xwm txheej kub ceev ne?
Koj yeej tau txais kev pab them rau ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm, kev nyuaj siab puas hlwb, kev siv yeeb tshuaj, los yog dej cawv xwm txheej kub ceev. Ib qho xwm txheej kub ceev txhais hais tias yog ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas tshwm sim tam sid, txov tau txoj sia, mob heev, los yog lwm cov tsos mob uas tos tsis tau yuav tau kho.

Cov kev pab rau xwm txheej kub ceev yeej tau pab them nqi rau tsis hais nyob qhov twg hauv Teb Chaws Meskas. Yog hais tias koj xav tias koj muaj ib qho xwm txheej kub ceev txov tau txoj sia, hu rau 911 los yog mus rau ntawm lub tsev kho mob nyob ze tshaj plaws uas muaj cov kws kho mob pab tau koj.

Thov hu rau peb kom sai li sai tau txhawm rau los mus npaj teem caij taug qab kho tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm mus ntxiv tom qab qhov xwm txheej kub ceev.

Ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas yog xwm txheej kub ceev yog thaum ib tus neeg tus cwj pwm ua tau rau nws tus kheej los yog lwm tus muaj kev phom sij, tshwj xeeb yog nws tsis tau txais kev pab, xws li:

 • Tso hem thawj los yog tham hais txog yuav ua kom tus kheej raug mob los yog tua tus kheej
 • Tsis muaj kev cia siab
 • Siv lub zog ua phem los yog tswj tsis tau qhov npau taws
 • Poob rau rooj ntxiab, zoo li tsis muaj kev tawm
 • Coj tus cwj pwm phem yam tsis xav txog dab tsi
 • Ntxhov siab, nyob tsis tswm, los yog pw tsis taus
 • Siv dej cawv yeeb tshuaj ntau ntxiv
 • Cais tawm ntawm tej phooj ywg thiab tsev neeg
 • Siab ntsws hloov pauv tas
 • Saib li ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi

Cov Kev Pab Xwm Txheej Kub Ceev:

Yog koj xav tias koj muaj ib qho xwm txheej kub ceev, tsis hais koj nyob qhov twg, hu rau 911 los yog mus rau ntawm lub tsev kho mob nyob ze tshaj plaws uas muaj cov kws kho mob pab tau koj. Thov hu rau koj tus kws kho mob los yog tus kws kho mob ntawm kev coj tus cwj pwm kom sai li sai tau txhawm rau los mus npaj teem caij taug qab kho tus mob tom qab qhov xwm txheej kub ceev dhau lawm.

Yog hais tias koj xav tham nrog ib tus neeg twg, peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj. Yog koj xav tias tsis yog lub sij hawm yuav hu 911 tab sis xav tau kev pab tam sid, koj hu tau rau peb tus xov tooj Behavioral Health Crisis 24/7 ntawm 1-888-269-5410.

Ntawm no yog Cov Kev Pab rau Tus Mob Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm uas muaj ntxiv thiab Kev Pab Rau Xwm Txheej Kub Ceev:

Teen Link: 1-866-833-6546
Online: http://www.866teenlink.org

Kev Tiv Thaiv Kev Tua Tus Kheej: 1-800-273-8255
Cov Neeg Siv TTY: 1-800-799-4TTY (4889)
Online: http://www.suicidepreventionlifeline.org

Cov ntaub ntawv qhia kev noj qab haus huv ntxiv yuav nrhiav tau nyob ntawm no. Nrhiav kev pab, kev txhawb nqa, thiab kev kho tus mob uas koj xav tau kom nyob tau ib lub neej zoo tshaj plaws li qhov ua tau.

Tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua txoj kev noj qab haus huv thiab noj qab nyob zoo ntawm koj thiab koj tus me nyuam mos liab. Vim li ntawd peb daim phiaj cov kev pab thiaj muaj xws li:

 

 • Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Thaum Lub Caij Cev Xeeb Tub. Kev saib xyuas koj ua ntej koj tus me nyuam mos liab yug los.
 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob. Nrhiav tau ib tus kws kho mob los yog OB/GYN koj ntseeg siab hauv peb lub network.
 • Cov Kauj Ruam Ua Ntej Tshaj Plaws Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo®. Kev pab txhawb ntxiv los pab koj thiab koj tus me nyuam mos liab kom nyob tsis muaj mob uas muaj khoom plig pub ntxiv
 • Cov Kev Pab Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob. Rau cov cev xeeb tub uas muaj feem yuav kawj mob thaum cev xeeb tub thiab ob lub hlis tom qab yug tus me nyuam
 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Thaum Nyob Nruab Hlis. Kev saib xyuas rau koj tom qab koj tus me nyuam yug los
 

 

Peb cov kev pab khiav hauj lwm yuav pab koj thiab koj cov kws kho mob daws koj txoj kev noj qab haus huv cov kev xav tau. Peb lub hom phiaj yog pab koj kom tau txais qhov kev saib xyuas uas zoo rau koj nyob rau lub sij hawm yog thiab yog qhov chaw. Peb ua qhov no los ntawm qhov ua hauj lwm ua ke nrog koj thiab koj cov kws kho mob uas nyob ntawm koj daim phiaj kho mob. Peb koom tes rau tas nrho koj cov kev xav tau ntawm lub cev, txoj kev mob ntawm kev coj tus cwj pwm thiab kev sib fim nrog lwm tus. Kev koom tes saib xyuas muaj xws li:

 • Kev tswj hwm txoj kev kho mob uas muaj ntau yam nyuaj
 • Kev tswj hwm kev tu xyuas mob nkeeg
 • Kev tswj hwm kab mob

Yog hais tias koj muaj mob hawb pob, ntshav qab zib, los yog lwm yam mob, koj tso siab tau rau peb. Cov Thawj Tswj Hwm Kho Mob xav kawm kom paub ntau ntxiv hais txog koj. Ces lawv yuav pab tau koj kawm kom paub kev tu tus kheej thiab yuav ua li cas thiaj tau kev pab los ntawm lwm tus. Cov Thawj Tswj Hwm Kho Mob kuj yuav ntsib nrog koj tus kws kho mob PCP thiab lwm tus kom paub tseeb tias lawv ua hauj lwm ua ke. Cov Thawj Tswj Hwm Kho Mob ua hauj lwm kom paub tseeb tias koj tau tas nrho cov kev pab uas koj xav tau, suav nrog rau cov kev pab uas tsis yog kev mob nkeeg xws li khoom noj thiab vaj tse nyob. Cov khoos kas pab muaj xws li:

 • Kev kho mob rau tus mob hawb pob thiab tus mob COPD. Cov kev tshuaj xyuas, kev kuaj mob thiab cov khoom siv kho mob, kev kawm, thiab kev txhawb nqa.
 • Kev txhawb pab tus mob ntshav qab zib. Tshuaj, cov koob txhaj tshuaj, kev kawm, thiab kev txhawb pab tswj tus mob ntshav qab zib. 
 • Kev kho tus mob raum. Kev lim ntshav, tshuaj, cov kev kho mob, kev kawm, thiab kev txhawb pab tshwj xeeb rau tus kheej.
 • Lwm yam mob. Kev kuaj mob, kev siv tshuaj, cov kev kho mob, kev kawm, thiab kev txhawb pab kuj tseem pab them nqi rau ntau lwm yam mob xws li tus mob kev coj tus cwj pwm, ADHD, mob tsis txawj hais lus thiab lwm cov mob uas muaj kev txawv txav xws li, mob plawv, ntshav siab, mob qe ntshav tawg li rab liag, mob ej (HIV), los sis mob rau daim siab.

Cov kev mus tshuaj xyuas qhov muag tsis tu ncua yog ib qho tseem ceeb. Cov tswv cuab muaj feem tau txais cov kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav. Hu rau koj tus kws kho mob teem sij hawm mus kuaj qhov muag li ib txwm. Koj tuaj yeem teem tau sij hawm mus ntsib ib tus kws kho qhov muag uas koom nrog peb.

Cov kev kuaj qhov muag nram qab no yog them rau rau cov tswv cuab uas hnub nyoog qis dua 21 xyoo: 

 • Yuav Los Sai No

Cov kev kuaj qhov muag nram qab no yog them rau rau cov tswv cuab uas hnub nyoog 21 xyoo thiab siab dua: 

 • Yuav Los Sai No

Kev mus kuaj hniav txhua xyoo yog ib qho tseem ceeb rau koj kev noj qab haus huv. Qhov kev pab them nqi rau koj muaj xws li:

 • Kev kuaj thiab kev tu ntxuav kom huv si
 • Cov kev kho me xws li ntsaws hniav
 • Cov kev ntxuav tu tob heev thiab phais rau tus mob pos hniav
 • Hniav cuav ib lo hniav tas nrho los yog ib sab, thiab kev kho rau ib sab los yog ib lo hniav tas nrho
 • Tso tshuaj loog thiab tshuaj nitrous oxide (raws li paub yog laughing gas) yog yuav tau ua
 • Tsom xoos x-rays txhij txhua: Duab panoramic– 1 zaug txhua 5 xyoo, Cov duab uas tsom thaij tag nrho lub qhov ncauj
 • Cov hniav looj: 1 zaug txhua 5 xyoo
 • Kho mob cag kaus hniav: 1 zaug tauj ib tus hniav tag sim neej

Kev tswj hwm txoj kev kho koj kom noj qab haus huv yog ib qho nyuaj, tshwj xeeb yog koj muaj ntau yam teeb meem mob nyob rau tib lub sij hawm. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhawb ntxiv kom noj qab haus huv, peb tuaj yeem pab tau koj. Tag nrho peb cov tswv cuab hauv UnitedHealthcare Community Plan ntawm xeev Minnesota yuav nkag cuag tau ib Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Tsawv Cuab (Member Services Advocate).

Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab yuav pab tau koj: 

 • Nkag siab txog qhov khoos kas pab cuam ntawm UnitedHealthcare Community Plan ntawm xeev Minnesota
 • Nrhiav ib tus kws kho mob, kws kho hniav, los yog kws kho qhov muag
 • Piav txog koj cov kev pab thiab kev pab them nqi
 • Tham nrog koj hais txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas muaj rau koj
 • Txuas koj rau Tus Tswj Hwm Kev Kho Mob yog xav tau
 • Nrhiav tej chaw muaj kev pab nyob ze koj los pab koj rau lwm yam teeb meem xws li khoom noj, vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, kev ua hauj lwm, kev nyob nyab xeeb los yog kev kawm ntawv
 • Ua kom paub tseeb tias koj paub lub Xeev lwm cov kev pab cuam thiab cov kev pab uas muaj rau koj, xws li SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) los yog WIC (Women, Infants and Children) cov kev pab
 • Pab koj hloov kho koj qhov chaw nyob tshiab, xov tooj los yog email uas yuav tiv tauj tau koj
 • Ua kom paub tseeb tias koj nyiam kom tiv tauj koj li cas (email, hu xov tooj, los yog xa ntawv tuaj rau koj)
 • Daws tej teeb meem nrog cov kws muab kev pab kho mob, xws li kev saib xyuas tshwj xeeb thiab kev nyuaj siab mob hlwb
 • Pab tej teeb meem vim los ntawm qhov tso cai ua ntej, kev them nyiaj rau cov kev pab, kev kho mob thiab kev pab rau tsev neeg kom noj qab nyob zoo

Tau cov nyiaj pab thiab kev pab txhawb nqa ntxiv. Koj tuaj yeem tso siab rau:

 • Kev Kawm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv. Kev cob qhia tsis tau them nyiaj los pab koj kom noj qab haus huv zoo dua qub.
 • Kev Pab Txhais Lus. Hu mus rau ib tus kws pab txhais lus los ntawm Cov Kev Pab Rau Cov Tswv Cuab (Member Services).
 • Leej Niam Cov Pluas Mov. Tus neeg tswj kev kho mob rau koj yuav khiav txoj hauj lwm xa cov pluas noj zoo tuaj rau koj tom qab koj tawm hauv tsev kho mob los mus. 

Tiv tauj mus rau Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab kom paub ntxiv. Peb muaj kev pab Hnub Monday txog Hnub Friday, thaum 8 AM txog 6 PM Lub Sij Hawm Hauv Cheeb Tsam, uas yog hu rau 1-888-269-5410, TYY 711.

Kev muab tsheb thauj xa mus los rau kev kho mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev (non-emergency medical transportation, NEMT) yog muaj rau cov tswv cuab ntawm Families and Children Medical Assistance uas muaj hnub nyoog qis dua 19 xyoo los yog cev xeev tub. 

Yog koj muaj ib tus mob xwm txheej kub ceev, hu rau 911.

Muaj kev pab thauj mus tau cov kev teem caij ntsib kws kho mob no:

 • kev kho mob
 • kev mob puas siab ntsws
 • kho hniav
 • tsev muag tshuaj
 • kho qhov muag pom kev
 • cov khoom siv kho mob uas siv tau mus ntev

Muaj tsheb pab thauj mus rau cov chaw ua hauj lwm pab tib neeg no:

 • Pab pawg txhawb nqa xws li AA/NA
 • Tuam Tsev Hauj Lwm Saib XYuas Kev Noj Qab Haus Huv (Dept of Health)
 • Xeev/county cov chaw ua hauj lwm
 • Lub Koom Txoos Ntawm Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) thiab YMCA
 • Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Khoom Noj
 • Cov rooj sib tham txog kev tswj xyuas qhov hnyav
 • Kev pab tswv yim txog kev ua hauj lwm thiab kev tham nug txog
 • Txoj kev muab kev kawm ua ntej-thiab tom qab-yug me nyuam
 • Cov Kev Teem Caij Mus Ntsib WIC

Hu rau 1-888-444-1519 txhawm rau los teem caij rau koj qhov kev caij tsheb. Muaj 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 hnub nyob rau ib lub lim tiam.

Puas xav tau ib tus neeg pab txhais lus los sis los pab kuaj xyuas seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab? Hus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab ntawm 1-888-269-5410, TTY 711 los sis siv qhov kev pab cuam rau cov neeg tsis hnov lus zoo uas koj nyiam.

Npaj cov ntaub ntawv li hauv qab no thaum ua koj daim ntawv thov los yog hu kom tsheb pab thauj:

 • Lub npe thiab lub xeem, tus ID ua tswv cuab (tus lej), chaw nyob lub tsev, thiab hnub yug
 • Tus naj npawb xov tooj siv tam sim no
 • Hnub tim, lub sij hawm, thiab hom kev teem caij mus ntsib kws kho mob
 • Qhov chaw nyob thiab tus naj npawb xov tooj kom tuaj tos thiab xa mus txog

Cov lus qhia kom koj hu tau tsheb caij.

 • Hu xov tooj ua ntej yam tsawg kawg yog 2 hnub ua ntej hnub koj yuav mus
 • Cov kev hu kom tau tsheb thauj sai rau tib hnub ntawd los sis hnub tom ntej yog ib qho lav tsis tau.
 • Qhia rau peb paub yog hais tias koj muaj cov kev xav tau kev pab tshwj xeeb, xws li ib lub laub zaum muaj log
 • Yog koj yuav tsum tau rov teem caij dua rau koj qhov hu kom tsheb tuaj pab thauj, ces hu rau tus xov tooj 1-888-444-1519 kom sai li sai tau

Cov laj thawj tias vim li cas yuav tau txhob teem sij hawm kom tsheb tuaj thauj:

 • Tsis muaj kev pab them nqi kho mob uas tseem ua hauj lwm
 • Thov mus rau qhov chaw uas tsis them rau qhov kev kho mob
 • Koj muaj ib lub tsheb uas tseem siv tau

Cov lus qhia rau kev caij tsheb rov qab:

 • Hu rau 1-888-444-1519 thaum koj npaj tau kom tuaj tos
 • Kev tuaj tos yuav tsis dhau 1 xuaj moos tom qab hu. Yog dhau 1 xuaj moos lawm, ces hu rau 1-888-444-1519
 • Tus neeg tsav tsheb yuav coj koj rov qab mus tsev

 Cov Lus Nug Uas Kheev Nquag Nug Tas Li (FAQs):

 • Kev ncua deb mus rau qhov chaw (30 miles txij ntawm tsev mus rau qhov chaw teem caij ntsib kws kho mob xub thawj thiab 60 miles txij ntawm tsev mus rau qhov teem caij ntsib kws kho mob tshwj xeeb)
 • Npaj kom txhij li 1 xuaj moos ua ntej lub sij hawm tsheb tuaj tos
 • Yog lub sij hawm teem caij tsheb qeeb li 5 feeb, ces hu rau 1-888-444-1519
 • Yog xav tso tseg koj qhov kev caij tsheb, hu rau 1-888-444-1519
 • Cov kev caij tsheb muaj xam nrog cov tsheb thauj xa neeg zej tsoom sawv daws mus los
 • Tej zaum yuav muab cov npav caij tsheb (muaj xam nrog txhua hli) rau cov kev mus ntsib kws kho mob
  • Yog hais tias yuav tsum tau siv daim npav caij tsheb, ces yuav muab daim npav caij tsheb xa hauv chaw xa ntawv tuaj rau koj li hauv 5-7 hnub
 • Yog hais tias yuav tsum tau mus ntsib kws kho mob li hauv 2 hnub ua hauj lwm, tej zaum yuav tau hloov daim npav caij tsheb xa tuaj los sis, yog hais tias tsim nyog, tej zaum yuav tau muab lwm hom kev thauj xa mus los
 • Yuav tau txais ib tsab(cov) xov tooj hu tuaj ceeb toom qhia qhov caij tsheb

Kev Pab Txhawb Nqa Rau Tus Mob Hawb Pob thiab COPD

Peb yuav pab tau koj tswj koj tus mob hawb pob thiab COPD.

Yog hais tias koj xav tau kev pab kom tau txais cov kev pab los yog cov khoom siv uas koj xav tau, hu rau tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab (Member Services Advocate). Peb yuav pab tau koj kom tau txais cov khoom siv los yog cov tshuaj, teem sij hawm mus ntsib koj kws kho mob, los yog txuas koj nrog koj tus neeg tswj kev kho mob rau kev pab txhawb nqa tus kheej.

Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

Koj yuav muaj ib tus kws kho mob xub thawj (PCP) uas yuav yog koj tus kws kho mob tseem ceeb. Koj tus PCP yog tus neeg koj ntsib feem ntau rau kev kho koj. Tej no muaj xws li cov kev kuaj mob, cov kev kho mob, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, kev kho tej qhov raug mob me, thiab cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv. Tham nrog koj tus PCP hais txog lwm yam kev txhawj xeeb uas tej zaum koj muaj. Koj tus PCP yuav pab tau koj txiav txim siab txog cov kev xaiv ua uas zoo rau koj.

Koj tus PCP yog koj tus kws kho mob tseem ceeb rau:

 • Cov kev tiv thaiv kom noj qab haus huv xws li cov kev kuaj mob, cov kev tshuaj xyuas mob khees xaws thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
 • Muab kev kho mob yog hais tias koj muaj mob los yog raug mob
 • Ua ntawv xa koj mus rau cov kws kho mob tshwj xeeb rau qee yam mob

Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Kws Kho Mob txhawm rau los saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network. Yog koj tsis muaj ib tus kws kho mob los yog hais tias koj tus kws kho mob tsis nyob hauv peb lub network, peb tuaj yeem pab tau koj nrhiav ib tus tshiab nyob ze koj. Koj tuaj yeem hloov pauv koj tus PCP tau txhua lub sij hawm.

Chaw Koom Tes Nrog Cov Tswv Cuab

Txhua tus tswv cuab ntawm UnitedHealthcare Community Plan yuav mus cuag tau rau Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cuab Tswv Cuab (Member Services Advocate (MSA)) los pab koj thoob plaws koj txoj kev kho mob. Tus kws MSA tuaj yeem pab:

 • Nkag siab txog qhov khoos kas pab cuam ntawm UnitedHealthcare Community Plan ntawm xeev Minnesota
 • Nrhiav ib tus kws kho mob, kws kho hniav, los yog kws kho qhov muag
 • Piav txog koj cov kev pab thiab kev pab them nqi
 • Tham nrog koj hais txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas muaj rau koj
 • Txuas koj rau Tus Tswj Hwm Kev Kho Mob yog xav tau
 • Nrhiav tej chaw muaj kev pab nyob ze koj los pab koj rau lwm yam teeb meem xws li khoom noj, vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, kev ua hauj lwm, kev nyob nyab xeeb los yog kev kawm ntawv
 • Pab koj hloov kho koj qhov chaw nyob tshiab, xov tooj los yog email uas yuav tiv tauj tau koj
 • Ua kom paub tseeb tias koj nyiam kom tiv tauj koj li cas (email, hu xov tooj, los yog xa ntawv tuaj rau koj)
 • Daws tej teeb meem nrog cov kws muab kev pab kho mob, xws li kev saib xyuas tshwj xeeb thiab kev nyuaj siab mob hlwb
 • Pab tej teeb meem vim los ntawm qhov tso cai ua ntej, kev them nyiaj rau cov kev pab, kev kho mob thiab kev pab rau tsev neeg kom noj qab nyob zoo

Kev Txhawb Tus Mob Ntshav Qab Zib

Yog koj muaj mob ntshav qab zib, peb yuav pab ua kom lub neej yooj yim me ntsis rau koj. Koj yuav tau txais tshuaj, cov khoom siv thiab kev kawm los pab koj kom noj qab nyob zoo. Koj tseem yuav tau txais cov npav khoom plig rau ntawm qhov kev ua cov kauj ruam los tswj hwm koj tus mob ntshav qab zib.

Cov Cuab Yeej thiab Tej Khoom Siv

Koj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb nyob tom tsev yog qhov tseem ceeb.

Peb daim phiaj (plan) them rau cov cuab yeej kho mob uas xaj rau koj los ntawm koj tus kws kho mob. Qhov no muaj xam nrog rau cov khoom siv xws li:

 • Tsev kho mob cov txaj pw
 • Cov twj rau pa oxygen
 • Cov Pas Tuav Txheem Mus Kev los yog Laub Zaum Muaj Log

Kev Kho Mob Ko Taw

Peb qhov kev them rau kho mob ko taw muaj xws li kev mus kho ko taw uas keev mus.

Yog tias koj muaj mob ntshav qab zib los yog teeb meem kev xa ntshav mus thoob lub cev, kev tu txhais taw kom zoo tuaj yeem pab tau koj tiv thaiv kom txhob mob loj ntxiv. Peb muab cov kev kuaj uas koj xav tau los mus pab kom koj ob txhais taw txhob muaj mob.

Txhawb Niam Qhuav Txiv Qhuav Kev Pab Tu

Niam qhuav txiv qhuav kev pab tu (Foster care) yog ib qho kev pab mus ib ntus rau cov me nyuam uas nyob tsis tau hauv lawv lub tsev mus ntxiv lawm vim muaj teeb meem rau txoj kev nyab xeeb. Peb muaj cov kev pab cuam los pab txhawb cov saib xyuas thiab cov me nyuam uas nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu.

UnitedHealthcare qhov On My Way (OMW) yog ib yam cuab yeej tsim los mus pab cov hluas kom hloov tau ntawm qhov nyob hauv niam qhuav txiv qhuav txoj kev pab tu mus rau ntu laus thiab tsis tos lwm tus pab. Hom cuab yeej no yuav mus nrhiav tau hauv lub portal kev ruaj ntseg rau tswv cuab (member secure portal).

OMW qhov cuab yeej yuav txuas tau cov hluas muaj hnub nyoog nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu nrog cov neeg ua hauj lwm thiab muaj cov qauv uas qhia txog cov kev txawj ua nram qab no: 

 • Kev tswj nyiaj txiag 
 • Kev ceev kom muaj kev ruaj ntseg rau vaj tse nyob 
 • Kev tsim kom tau ib daim ntawv hais txog keeb kwm yav dhau los ntawm tus kheej (resume) 
 • Kev nrhiav ib txoj hauj lwm ua 
 • Kev ua ntawv thov mus kawm qib siab (college)
 • Kev teeb kom tau tus kheej lub hom phiaj 
 • Lub hauv paus hauj lwm no tseem muab ib qho chaw rau cov hluas los khaws ntej naub ntawv tseem ceeb cia xws li daim ntawv pov thawj yug los thiab daim ntawv tso cai tsav tsheb kom lawv mus muab tau los yooj yim tom qab hloov ntawm txoj kev nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu mus rau yav laus ntawm lub neej

Hu rau Cov Kev Pab Cuam Tswv Cuab kom paub ntau ntxiv txog tej no thiab lwm cov kev pab cuam rau ntawm niam qhuav txiv qhuav kev pab tu.

Noj qab nyob zoo yog ua ntej tshaj plaws®

Peb qhov kev pab cuam Healthy First Steps muaj cuab kav pab kom koj thiab koj tus me nyuam mos tau txais kev saib xyuas kho mob raws li qhov koj xav tau thiab tsim nyog tau txais. Nrog raug Healthy First Steps, koj yuav tau txais cov khoom plig (las vas) rau kev ua tiav cov kev mus kuaj mob raws sij hawm nyob rau lub sij hawm thiab tom qab koj kev xeeb me nyuam. Koom rau ntawm UHCHealthyFirstSteps.com los sis tiv tauj mus rau Lub Chaw Muab Kev Pab Tswv Cuab txhawm rau kom tau pib.

Peb yuav pab tau koj:

 • Nrhiav ib tus kws kho mob rau leej niam thiab tus me nyuam mos liab ob leeg tib si.
 • Kawm kom paub txog kev noj haus, muab lub cev qoj ua hauj lwm, thiab kev nyab xeeb.
 • Xyuas seb cov khoom plig muaj ntxiv uas tej zaum koj muaj feem tau txais yog li cas.

Kawm Tiav Tsev Kawm Ntu Kawg (High School Equivalency (HSE))

Kev kawm kom tiav tsev kawm ntu kawg yeej tsis lig. UnitedHealthcare Community Plan yuav pab tau koj kom tau koj daim ntawv pov thawj kawm tiav tsev kawm ntu kawg (High School Equivalency (HSE)). Txhua tus tswv cuab hnub nyoog 16 xyoo los yog siab dua yuav koom tau rau hauv qhov kev pab cuam no.

Thov hu rau Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Cuab kom paub ntau ntxiv.

Cov Kev Pab Li Nyob Tom Tsev

Tom qab phais mob los yog muaj ib tus mob hnyav—los yog hais tias koj muaj ib tus mob xiam oob khab—tej zaum koj kuj yuav xav tau kev pab ntxiv rau tej dej num hnub dhau hnub. Yog tau txais lus pom zoo, thiab yog tau xaj los ntawm koj tus kws kho mob, peb daim phiaj yuav them rau:

 • Kws tu neeg mob cov kev pab tu mus ib lub sij hawm luv 
 • Cov kev kho mob tshwj xeeb, xws li kev kho lub cev, kev kho kom ua taus hauj lwm, thiab kev kho kom txawj hais lus 
 • Cov khoom siv kho mob

Kev kho mob hauv tsev kho mob

Daim phiaj no them rau tas nrho cov nqi pw hauv tsev kho mob.

Daim phiaj no them rau tas nrho cov nqi uas muaj feem xyuam rau qhov kev mus pw hauv tsev kho mob, kom koj thiaj tau so thiab nyob tos tus mob zoo.

Peb daim phiaj them rau:

 • Kev kho mob uas pw hauv tsev kho mob
 • Kev kho mob uas tsis pw hauv tsev kho mob
 • Kev kuaj kab mob, xoos fais fab X-rays thiab lwm yam kev kuaj

Thiab tom qab koj tawm hauv tsev kho mob mus lawm, koj tsis nyob ib leeg. Peb nyob ntawm no pab koj kom tau txais kev taug qab kho tus mob mus ntxiv kom tus mob zoo nyob tom tsev.

 

Cov Neeg Uas Xav Tau Cov Kev Pab Tshwj Xeeb

Peb muaj ntau cov kev pab uas txhawb cov neeg uas xav tau cov kev pab tshwj xeeb. Peb nyob ntawm no ua kom paub tseeb tias koj tau: 

 • Ib tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab los ua tus coj koj kev thiab pab koj mus thoob txoj kev muab kev pab kho mob 
 • Kev pab kom tau txais tas nrho cov kev pab uas koj xav tau 
 • Kev pab rau tej uas tib neeg xav tau, xws li vaj tse nyob, kev ua hauj lwm thiab khoom noj uas zoo rau lub cev 
 • Kev pab kom tau tsheb thauj mus ntsib kws kho mob thiab rov los tsev 
 • Muaj cov ntaub ntawv ua hom uas koj xav tau

Peb kuj tseem muab kev pab kho hniav rau peb cov tswv cuab uas muaj teeb meem ntshai mus kho hniav. Thov hu rau Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab kom paub ntxiv.

Kev Kho Tus Mob Raum

Mob raum yog ib qho teeb meem mob loj heev. Tom qab ob lub raum tsis ua hauj lwm lawm, cov kev kho tus mob, hu ua lim ntshav los yog hloov raum tshiab yuav tau muaj kom thiaj muaj txoj sia nyob. Kev lim ntshav yog siv ib lub tshuab los tu cov ntshav kom huv li thaum lub raum tsis tau muaj mob ua.

Peb daim phiaj muaj xws li:

 • Kev lim ntshav.
 • Cov tshuaj.
 • Kev kawm txog kev noj qab haus huv thiab kev pab txhawb.
 • Hloov qhov khoom nrog cev tshiab yog hais tias yuav tau ua.

Kuaj kab mob & xoos fais fab X-rays

Kev paub tias dab tsi tsis yog lawm thiab nrhiav pom qhov ntawd thaum ntxov yuas ua rau muaj kev pab tau. Peb daim phiaj them rau:

 • Kuaj kab mob thiab kev kuaj.
 • Xoos fais fab X-rays, yees duab, thiab lwm yam kev yees duab.

Peb yuav pab koj kom tau txais tej ntaub ntawv qhia paub uas yuav tsum tau kho koj txoj kev noj qab haus huv zoo dua qub los yog nyob rau ntawm qhov koj ua tau zoo tshaj plaws.

Kev Pab Txhais Lus

Koj thiab koj tus kws kho mob yuav tau sib nkag siab. Hais lus tsis tau Lus Askiv zoo ua rau qhov no nyuaj tuaj. Peb tuaj yeem npaj tau ib tus kws pab txhais lus rau fab kev kho mob tuaj rau thaum koj tuaj ntsib kws kho mob.

Peb kuj tseem muaj cov Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab uas hais tau ntau hom lus thiab. Qhov zoo ces, peb muaj ib tus uas hais tau koj hom lus, los yog nws txuas tau koj rau peb qhov kev pab txhais lus uas muaj ntau tshaj 170 hom lus.

Kev Tshuaj Xyuas Hmoov Txhuas Lom rau Cov Me Nyuam

Hmoov txhuas lom yog ib ya phom sij. Yog cov me nyuam me tsis tau txais kev kho tus mob no, nws tuaj yeem ua rau muaj teeb meem mus sij hawm ntev. Cov hmoov txhuas pom muaj nyob hauv: 

 • Cov xim thas tsev 
 • Av 
 • Pluas plav 
 • Huab cua 
 • Kev xuas av puab tej hub los yog tais diav

Koj tus kws kho mob yuav xaj kom ua ib qho kev kuaj ntshav txhwj xeeb los kuaj xyuas seb puas muaj hmoov txhuas lom. Qhov kev kuaj kheev yuav ua rau cov muaj hnub nyoog 6 lub hlis mus txog 2 xyoos. Yog hais tias koj tus me nyuam tseem tsis tau kuaj, tej zaum koj tus kws kho mob yuav xav kom kuaj mus txog hnub nyoog 6 xyoos. Yog kuaj pom tias koj tus me nyuam muaj cov hmoov txhuas lom ces kuj tseem yuav tau kuaj ntxiv. Yog xav paub ntau ntxiv, hu rau Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab. Koj kuj tseem tham tau nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob thaum coj koj tus me nyuam mus ntsib nws zaum tom ntej.

Cov Tshuaj

Kev tau txais cov tshuaj noj raws li kws kho mob sau ntawv mus yuav yog ib feem tseem ceeb ntawm koj txoj kev kho mob. Yog tias koj tus kws kho mob tau sau cov tshuaj uas tau teev tseg rau hauv koj qhov phiaj xwm Daim Ntawv Teev Cov Npe Tshuaj Uas Raug Them (List of Covered Drugs (LOCD)), nws yuav raug them. Yog tias koj cov tshuaj tsis tau teev tseg rau hauv LOCD, tej zaum koj tus kws kho mob yuav thov lwm yam tshuaj rau koj uas tau teev tseg rau hauv LOCD. UnitedHealthcare Community Plan pab them cov tshuaj hauv daim ntawv teev npe tshuaj no, suav nrog qee yam tshuaj uas muag ntawm txee muag tshuaj, tshuaj txiav luam yeeb, thiab cov khoom siv kho mob ntshav qab zib. Tej zaum qhov phiaj xwm kho mob yuav them rau lwm yam tshuaj uas tau txais kev pom zoo ua ntej

Koj tuaj yeem tau txais koj cov ntawv uas kws kho mob sau yuav tshuaj rau ntawm txhua lub tsev muag tshuaj hauv peb lub network. Muaj tau 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 ntau hnub nyob rau ib lub lim tiam. Txog rau ib daim ntawv teev npe ntawm cov khw muag tshuaj, siv koj tus kws pab kho mob daim ntawv teev npe los sis mus saib rau ntawm myuhc.com/CommunityPlan/MN.

Yog tias koj muaj teeb meem ntawm kev txais koj daim ntawv uas kws kho mob sau yuav tshuaj thaum lub sij hawm cov xuaj moos ua hauj lwm li ib txwm, ces hu rau Feem Pab Cuam Tswv Cuab. Yog tias koj muaj teeb meem ntawm kev txais koj cov ntawv uas kws kho mob sau yuav tshuaj tom qab cov xuaj moos ua hauj lwm li ib txwm lawm, ob hnub so kawg lub lim tiam, los sis cov hnub so hauj lwm, kom koj tus kws muag tshuaj hu rau lub chaw muag tshuaj.

Qhov kev pab muab no ntev txog 90 hnub
Cov tswv cuab tuaj yeem ntxiv qhov muab tshuaj txog 90-hnub ntawm cov tshuaj kho mob (maintenance medication) uas xaiv nyob ntawm lub khw muag tshuaj. Cov tshuaj kho mob feem ntau yog cov tshuaj uas koj noj tsis tu ncua los kho tus mob ntev tsis txawj zoo los sis mob mus ncua sij hawm ntev. 

Nrog rau qhov muab tshuaj ntxiv txog 90 hnub, koj yuav tsis tas them nyiaj ntxiv txhua lub hlis. Yog tias xav paub kom meej tshaj no ntxiv, ces tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws muag tshuaj. Txog rau ib daim ntawv teev tag nrho cov npe tshuaj xam ua ke nyob rau hauv qhov kev pab no, hu rau Feem Pab Cuam Tswv Cuab tau ntawm 1-888-269-5410 TTY 711.

Daim ntawv teev cov tshuaj uas muab ntxiv 90 hnub.

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Cov lus nug thiab cov xwm txheej kev kho qee zaum tshwm sim thaum lub sij hawm tsis yooj yim. Thaum koj muaj lus nug txog koj li kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem hu rau tus kws tu neeg mob tau 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 hnub nyob rau ib lub lim tiam: 1-800-718-9066, TTY 711.

Peb cov kws tu neeg mob yuav:

 • Mloog txhua cov tsos mob.
 • Pab rau kev saib xyuas tus kheej.
 • Qhia rau koj txog kev kho mob thaum mus ntsib kws kho mob los sis chaw kho mob ceev.
 • Pab kom koj paub tias yuav tau mus rau tom chav kho mob xwm txheej kub ceev thaum twg.

Cov Kev Pab Hauv Xov Tooj

Koj puas xav tau ib lub xov tooj ntawm tes? Tej zaum koj kuj muaj cai tau txais kev pab them nqi xov tooj ntawm tes dawb txhua hli. SafeLink yog ib qho kev pab cuam muab los ntawm TracFone Wireless. Mus saib www.safelinkwireless.com yog xav paub ntau ntxiv.

Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab kuj yuav pab tau koj ua daim ntawv thov thiab.

Tso Tseg Tsis Siv Luam Yeeb los sis Cov Luam Yeeb Fais Fab

Kev txiav tawm yog qhov nyuaj, tab sis peb tuaj yeem pab tau. Koj puas paub tias 20 tom qab koj txiav tawm, koj lub plawv dhia mus rau qhov qub? Thiab li ntawm 24 xuaj moos tom qab koj txiav cov pa roj carbon monoxide hauv koj cov ntshav poob mus rau qhov qub.

Tham nrog koj tus kws kho mob txog kev tso tseg. Los sis hu rau 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) txhawm rau kom tau txais kev qhia, kev sab lab pab tswv yim thiab cov khoom siv pub dawb los pab koj txiav luam yeeb.  Kev Txiav Luam Yeeb - Kev Tiv Thaiv thiab Tswj Luam Yeeb - Minnesota Department of Health (state.mn.us)

Cov Koob Tshuaj thiab Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev txhaj tshuaj raws sij hawm yuav pab tau koj tiv thaiv kom txhob muaj mob.

Peb daim phiaj them rau:

 • Cov koob tshuaj thiab tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob pom zoo los ntawm koj tus PCP
 • Cov koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas (Flu)

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Kev kho mob rau lub cev, ua taus hauj lwm thiab hais tau lus yuav pab tau koj kom zoo los ntawm ib qho raug mob los yog ib tus mob loj, kom mus txog rau qhov koj muaj peev xwm ua tau.

Koj tus kws kho mob kuj xaj tau cov kev kho mob rau koj yog hais tias xav tau. Qhov no muaj xws li:

 • Kev kho mob kom ua taus hauj lwm
 • Kev kho mob rau lub cev
 • Kev kho kom hais lus tau
 • Kev kho mob hauv tsev

Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo

Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo yuav pab tau koj nyob tsis muaj mob. Cov kev mus ntsib kws kho mob no yuav txhom tau tej teeb meem mob thaum tseem ntxov, kom thiaj kho tau. Koj yuav tsum tau mus ntsib koj tus kws kho mob PCP txhua txhua xyoo kuaj koj lub cev, tab txawm tias koj tsis muaj mob los yog koj cov tsos mob nyob rau qhov tswj tau lawm los xij. Cov kev tiv thaiv kom txhob muaj mob muaj xws li:

 • Cov kev kuaj ib ce rau cov muaj hnub nyoog thiab cov me nyuam.
 • Kev tu xyuas rau cov me nyuam mos liab kom noj qab nyob zoo.
 • Kev tu xyuas rau cov poj niam cev xeeb tub.
 • Cov kev txhaj tshuaj thiab kev kuaj mob li ib txwm ua.
 • Cov kev kuaj mis.

Nws tsis muaj feem yus nrog them (co-payment) rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob.

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Saib Cov Ntaub Ntawv Uas Muaj (qhib qhov modal window)

Kawm ntxiv

Mis nis xos tas (Minnesota) Tsev neeg thiab me nyuam thiab ntawm Mis nis xos tas (Minnesota) kev saib xyuas 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink