Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Nws yog lub sij hawm mus xaiv, Minnesota

Nws yog ib hnub tshiab rau Minnesota Senior Care Plus (MSC+)

Thiab peb zoo siab tias tam sim no koj tuaj yeem xaiv tau UnitedHealthcare® Community Plan of Minnesota rau koj qhov 2023 kev pab them nqi kho mob thiab cov kev pab. 

Txhua leej neeg hauv Minnesotans tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Peb zoo siab los tshaj tawm tias pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023 peb yuav muab UnitedHealthcare  Minnesota Senior Care Plus (MSC+) los pab cov neeg nyob hauv Minnesota kom tau txais kev noj qab haus huv — thiab nyob tsis muaj mob. 

Txais lub phiaj xwm uas muab tau rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare muaj ib lub chaw (network) tus kws muab kev pab kho mob loj nyob hauv Minnesota. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshaj lij kom haum rau koj cov kev xav tau kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

Saib seb yog vim li cas cov neeg hauv Minnesota thiaj li xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Ntau yam ntawm cov kws kho mob hauv network
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav ua tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi li
 • Tsis tau them nqi dab tsi rau cov kev pab thiab cov kev pab cuam feem ntau
 • Nkag mus tau yooj yim rau kev saib xyuas kev kho mob thiab kev txhawb nqa
 • Kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb sib tham
 • Lub Sanvello app los pab tsim kho kev mob puas hlwb kom zoo dua qub
 • Xa cov pluas noj thiab khoom noj tuaj
 • Cov kev pab cuam los pab nrhiav vaj tsev nyob ruaj khov

Pib Thaum Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2023, UnitedHealthcare Community plan muaj lus zoo siab los ua hauj lwm pab rau lub St. Louis county

 

 

 

Minnesota Senior Care Plus (MSC+)


Tau txais qhov kev kho mob uas koj xav tau, thaum koj xav tau qhov ntawd.

 • Ntau tus kws kho mob thiab tsev kho mob
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them li
 • Tsis tau them nqi dab tsi rau cov kev pab thiab cov kev pab cuam feem ntau

Nkag mus tau yooj yim rau kev saib xyuas kev kho mob thiab kev txhawb nqa

 • Kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb sib tham
 • Lub Sanvello app los pab tsim kho kev mob puas hlwb kom zoo dua qub
 • Xa cov pluas noj thiab khoom noj tuaj
 • Cov kev pab cuam los pab nrhiav vaj tsev nyob ruaj khov 
woman-power-walking

Tej zaum koj yuav muaj cai tau txais yog tias koj

 • Muaj hnub nyoog 65 thiab siab dua ntawd
 • Nyob rau hauv lub St. Louis county
 • Muaj feem tau txais Medical Assistance
 • Cov neeg uas xaiv tsis rau npe rau hauv MSHO yuav tsum tau rau npe rau hauv MSC+
Reading-newsltter

Yuav rau npe li cas

Yog tias koj muaj raws li cov cai tsim nyog tau txais kev pab, ntawm no yog qhia mus rau npe:
 
 • Hu mus los sis mus ntsib qhov chaw ua hauj lwm pab tib neeg (human services) hauv koj lub county
 • Hu mus rau Minnesota Health Care Programs ntawm (651) 431-2670 (nyob rau hauv thaj chaw metro) los sis hu dawb 1-800-657-3739; TTY/TDD 711, los yog hauv Minnesota Relay ncaj qha mus rau ntawm 1-800-627-3529 (TTY, ua suab, ASCII, mloog), los sis 1-877-627-3848 (speech-to-speech)
 • Rau npe online hauv Minnesota Department of Human Services  

Nyob Hauv Zej Zog, Xeev Minnesota

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej. Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev – pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj. Saib daim vis dis aus (video) no txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv.

Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev thiab nws yog kev pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj.

Peb lub hom phiaj yog los muab lub zej zog tso rau hauv United Healthcare Community Plan.

Thiab peb txoj kev cog lus yog los ua hauj lwm muab kev pab rau cov uas xav tau kev pab tshaj plaws.

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej, thiab qhov ntawd yog qhov loj tshaj plaws rau peb. Qhov ntawd yog ib cov ntawm cov kev saib muaj nqis uas tsav coj daim phiaj npaj kho mob ntawm xeev Minnesota no. 

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Thiab kuv cia siab tias peb yuav muaj cov koob tsheej ntau tshaj 100 nyob hauv ib lub xyoos twg xwv kom peb thiaj ncav tes cuag tau thiab nyob rau ntawd.

Nws qhia tau tias muaj cov neeg nyob sab nraud muab kev txhawb nqa rau lwm tus neeg. Lawv tuaj yeem tso siab rau koj tus neeg nyob ze ntawm koj tsev, koj tuaj yeem tso siab rau lub tsev kawm ntawv, Lub Koom Haum Me Nyuam Tub thiab Me Nyuam Ntxhais (Boys and Girls Club), UnitedHealthcare, leej twg los xij uas muaj tshwm sim.

Hnub no peb tseem tab tom ntim txog 2700 cov hnab, 5400 cov pluas mov noj.

Cov neeg sawv daws yuav tau txais cov pluas mov noj ua tsaug rau Meals on Wheels thiab peb txoj kev koom tes nrog UnitedHealthcare.

Nws tsis yog tias tsuas yog hais txog kev pab nyiaj txiag rau cov koom txoos ntawd los ua txoj hauj lwm xwb. Peb muaj feem koom rau hauv nws thiab.

Thiab yog hais tias peb yuav daws qhov tsis sib luag ntawm txoj kev noj qab haus huv thiab kev pab tsis sib txig ntawm cov haiv neeg, ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum muaj lub network dav dav thiab peb tau ua tiav qhov ntawd los lawm. 

Peb yuav xyuas kom paub tseeb tias peb muaj peb cov kws kho mob nyob rau hauv network uas tsis yog tias tsuas yog nyob deb li ntawm 30 feeb ntawm ib tus tswv cuab xwb, tab sis kuj tseem nyob deb tsis tshaj 30 feeb ntawm txoj kev muaj tsheb thauj xa mus los rau peb cov tswv cuab.

Tab sis ib feem loj tshaj plaws ntawm yam uas peb ua yog kev pom peb cov tswv cuab yog tib neeg tiag tiag thiab qhov ntawd yog pib los ntawm qhov peb nyob hauv lub zej zog thiab paub txog lawv.

Peb xav nyob ntawm no thiab peb xav kom muaj kev kaj siab nrog koj. Peb xav kom muaj kev zoo siab nrog koj.

Qhov ntawd yog thaum peb yeej pib hloov tau mus tom ntej lawm tiag tiag. Qhov ntawd yog thaum txhua yam pib hloov pauv tau lawm tiag tiag li.

 

 

Txog rau kev pab hom lus hais

Kev Ua Raws Txoj Cai

Yog xav paub txog kev sau ib daim ntawv tsis txaus siab hais txog kev ntxub ntxaug ces saib daim ntawv ceeb toom hauv qab no:

Daim Ntawv Ceeb Toom Hais Txog Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Pab Hom Lus Hais | UnitedHealthcare Community Plan: Cov Phiaj Xwm Npaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare thiab Medicaid

Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Haiv Neeg American Indian (AI)

Haiv Neeg American Indians tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv los sis pib siv cov chaw kuaj mob ntawm pawg neeg tsawg thiab Cov Kev Pab Kho Mob Rau Haiv Neeg Indian (Indian Health Services (IHS)) tau. Peb yuav tsis xav tau kev pom zoo ua ntej los sis ua kom muaj kev cuam tshuam rau koj kom tau txais kev pab cuam ntawm cov chaw kho mob no. Hais txog rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoo thiab laus dua ntawd qhov nod xam muaj nrog rau cov kev pab uas Zam Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Elderly Waiver (EW)) uas nkag cuag kev pab tau los ntawm haiv neeg tsawg. Yog tias tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob hauv ib pawg neeg tsawg los sis lub chaw kuaj mob IHS xa koj mus rau tus kws muab kev pab kho mob hauv peb lub network, peb yuav tsis xav kom koj mus ntsib koj tus kws kho mob xub thawj ua ntej xa mus.

Cov xov xwm tseem ceeb thiab cov hnub tim:

Cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Minnesota yuav muaj nyob rau tsis pes tsawg lub hlis tom ntej no. Thov rov qab los kuaj xyuas cov kev hloov tshiab thiab xov xwm kom tsis tu ncua. Kev ceeb toom ntawm cov hnub tseem ceeb uas yuav los tom txog ntej nod:

 • Lub Sij hawm Xaiv Txoj Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Lub Xyoo: yuav xaus hnub tim 12/7/22
 • Kev rau npe nyob rau xyoo 2023 - Koj qhov phiaj xwm kho mob cov kev pab yuav pib rau thaum: 1/1/23
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink