Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UHC Dual Complete MN-Y001 (HMO D-SNP)

Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

H7778-001 -000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00 *

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

SNBC (H7778-001-000): Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC): Medicare & Medical Assistance (Medicaid)

Peb qhov phiaj xwm tuav pov hwm yog Medicare Advantage HMO Plan (HMO cov qauv hauv paus rau Health Maintenance Organization). 

  • Tshawb xyuas Kev Tsim Nyog tau txais (xws lis qhib qhov rai)

1-844-812-5967 TTY: 711 los sis siv qhov kev pab rau neeg tsis hnov lus uas koj nyiam 8:00 AM txog 8:00 PM lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

Credit (nyiaj khes div) $225 txhua hli txhawm rau them rau cov khoom noj khoom haus uas muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev, cov khoom lag luam OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

Credit (nyiaj khes div) $150 txhua peb lub hlis twg rau kev pab txhawb nqa tshwj xeeb nyob rau ntawm vaj tsev txhawm rau pab hauj lwm kev tu xyuas vaj tsev, kev saib xyuas vaj, kev tswj xyuas kab txov nroj tsuag xyoob ntoo thiab ntau yam ntxiv

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau hom Optum® Xa Ncaj Qha Tuaj Rau Tom Tsev tib si Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

$0 koom nrog them (copay), daim phiaj pab them rau cov kev mus los uas tsis suav tias tsawg zaus uas yog mus rau ntawm cov sij hawm teem ntsib kws kho mob thiab mus rau cov tsev muag tshuaj. Ib qho ntxiv daim phiaj pab them rau 48 cov kev mus thiab los rau ntawm cov chaw uas tau tso cai, xws li gyms, cov chaw hauv lub zej zos thiab cov chaw teev hawm kab lis kev cai

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau kev tshuaj xyuas pob ntseg li ib txwm txhawm rau pab saib xyuas thiab txhim kho kev noj qab haus huv ntawm pob ntseg Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

Kev xa zaub mov noj

28 cov pluas mov uas xa txog ntawm vaj tsev uas siv tau rau 14 hnub tom qab txhua zaus ntawm kev nyob pw kho hauv tsev kho mob ntawm tus neeg mob uas pw kho hauv tsev kho mob

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Tham nrog ib tus kws tu neeg mob uas muaj ntaub ntawv raug cai (registered nurse) hais txog koj cov lus nug los sis cov kev txhawj xeeb uas cuam tshuam txog fab kev noj qab haus huv thaum twg los tau, hnub twg los tau los sis hmo twg los tau yam tsis xam nqi dab tsi li

Kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev (personal emergency response system (PERS))

Lub cuab yeej koos pis tawj xwm txheej kub ntxhov ceev uas txawj yaig txhawm rau kom tau txais kev pab 24 xuab moos toj ib hnub

Kev pab tiv thaiv mob nkeeg

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau kev saib xyuas kho mob rau fab kev tiv thaiv kab mob, muaj xam nrog rau cov kev kuaj ntsuas mob ntsig txog lub cev, ntsig txog koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas), cov kev kuaj ntsuas mob thiab ntau yam ntxiv

Kev mus kuaj xub thawj

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov kev mus ntsib kws kho mob rau kev saib xyuas kho mob thaum xub thawj txhawm rau pab koj kom koj tau txais qhov kev saib xyuas kho mob uas koj xav tau

Renew Active® Kev Pab Rau Kev Mus Qoj Ib Ce Kom Txhob Muaj Mob

Nyob twj ywm nrog qhov kev ua tswv cuab rau ntawm lub chaw qoj ib ce pab dawb los ntawm Renew Active®

Kev mus kho ko taw li ib txwm

6 cov kev mus ntsib kws kho mob rau kev saib xyus kho ko taw li ib txwm rau tus nqi sib koom them (copay) $0 txhua zaus ntawm kev mus ntsib kws kho mob rau kev txiav zas rau rau taw thiab lwm cov kev kho mob ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev tiv thaiv kab mob uas tau txais kev pab them nqi duav roos

UnitedHealthcare® HouseCalls

Kev mus ntsib tus neeg mob kiag rau ntawm tsev txhua xyoo nrog ib tus neeg ua txoj hauj lwm kho mob txhawm rau pab kom koj muaj kev noj qab haus huv zoo tshaj plaws hauv nruab nrab ntawm cov kev mus ntsib kws kho mob tas li ntawd

Cov kev siv cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov kev mus ntsib kws kho mob uas pom ntsej muag saum huab cua (virtual visits) txhawm rau sib tham txog cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv ntawm fab kev kho mob thiab kev puas siab puas ntsws nyob rau ntawm tsev

UHC Dual Complete MN-Y001 (HMO D-SNP)

Daim Phiaj Tus Nqi Them Txhua Hli rau Cov Neeg uas tau txais Kev Pab Ntxiv los ntawm Medicare los Pab Them rau lawv Cov Nqi Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Yog hais tias koj tau txais kev pab ntxiv los ntawm Medicare los pab them rau koj qhov Medicare cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj daim phiaj tus nqi them txhua hli yuav qis dua uas yog tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv los ntawm Medicare. Qhov nyiaj uas koj tau txais ntawm qhov kev pab ntxiv yuav txiav txim seb koj yuav tau them txhua hli tas nrho npaum cas thaum yog ib tus tswv cuab hauv peb daim Phiaj.

Lub kem no ua kom pom tias koj qhov nyiaj them txhua hli yuav yog npaum cas yog hais tias koj tau txais qhov kev pab ntxiv.

Koj theem ntawm qhov kev pab ntxiv Tus Nqi Them Txhua Hli (Monthly Premium)*
100% $0.00

*Qhov no tsis xam Medicare Part B tus nqi them (premium) uas tej zaum koj yuav tau them.

Yog hais tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv, koj hu tau rau tus xov tooj no saib seb koj puas muaj cai tau txais:

  • 1-800-Medicare los sis cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048 (24 xuab moos ib hnub/7 hnub ib lim piam),
  • Koj Lub Xeev Qhov Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm, los yog
  • Hu rau Social Security Administration ntawm 1-800-772-1213. Cov neeg siv TTY yuav tsum hu rau 1-800-325-0778 txij thaum 7 a.m. rau 7 p.m., Monday txog Friday.

Koj cov kev xav tau rau koj li kev noj qab haus huv yog ib qho tseem ceeb. Cov ntawv no yuav pab tau koj kom ntseeg tau tias koj tau txais qhov kev pab them nqi rau uas zoo rau koj.

Cov ntawv no muaj xws li Ntawv Ceeb Toom Txhua Xyoo hais txog Cov Kev Hloov Pauv, Pov Thawj ntawm qhov Pab Them Rau, Cov Ntawv Teev Cov Npe Tshuaj Uas Them Rau, Medicare Plan Cov Kev Ntaus Nqi Hnub Qub, Cov Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob Npe, Ntsiab Lus hais txog Cov Kev Pab, Lwm yam ntaub ntawv uas rub tau los.

Cov Ntaub Ntawv Rub Tau Los (qhib rau modal window)
Cov Kev Txiav Txim Siab Rau Kev Pab Them Nqi, Cov Kev Thov Kom Rov Qab Txiav Txim Dua thiab Cov Kev Tsis Txaus Siab (qhib lub modal window)

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Saib Cov Ntaub Ntawv Uas Muaj (qhib qhov modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink