Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Nws yog lub sij hawm mus xaiv, Minnesota

Nws yog ib hnub tshiab rau qhov kev pab cuam Special Needs BasicCare (SNBC)

Thiab peb zoo siab tias tam sim no koj tuaj yeem xaiv tau UnitedHealthcare® Community Plan of Minnesota rau koj qhov 2023 kev pab them nqi kho mob thiab cov kev pab. 

Txhua leej neeg hauv Minnesotans tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Peb zoo siab heev los nthuav tawm rau sawv daws paub tias pib txij Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023 peb yuam muab qhov kev pab cuam UnitedHealthcare Special Needs BasicCare (SNBC) rau cov uas thau kev pab los ntawm Medical Assistance, muaj hnub nyoog 18 txog 64 xyoos thiab muaj ntawv pov thawj tias muaj mob xiam oob qhab. 

Txais lub phiaj xwm uas muab tau rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare muaj ib lub chaw (network) tus kws muab kev pab kho mob loj nyob hauv Minnesota. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshaj lij kom haum rau koj cov kev xav tau kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

Saib seb yog vim li cas cov neeg hauv Minnesota thiaj li xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Ntau yam ntawm cov kws kho mob hauv network
 • Tus neeg khiav hauj lwm muab kev pab uas ua hauj lwm nrog koj ib-tauj-ib
 • tus xov tooj hu tau rau tus kws tu neeg mob 24 xuab moos
 • Tsis muaj tus nqi ntxiv rau koj them*
 • Nkag mus tau yooj yim rau kev saib xyuas kev kho mob thiab kev txhawb nqa

Pib txij Lub Ib Hlis Ntuj 1, 2023, qhov kev pab cuam Special Needs BasicCare (SNBC) yuav muaj rau hauv St. Louis thiab Scott counties hauv daim phiaj UnitedHealthcare Community Plan. 

 

 

 

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

Qhov ntawd suav nrog cov neeg muaj hnub nyoog tsis muaj tub ki, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam.  

Yog tias qhov ntawd yog koj, mus saib hauv UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota.

Peb muaj cov kev pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav muaj tau ib qho kev txawv txav rau hauv koj lub neej. Tas nrho yuav tsis muaj tus nqi los yog muaj tus nqi qis rau koj them.

 • Nrhiav tau ib tus kws kho mob uas koj ntseeg siab hauv peb lub network
 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav
 • Kev pab them rau kev kho qhov muag
 • Kev thauj mus ntsib thiab rov qab los ntawm cov kev teem caij mus ntsib kws kho mob
 • 24/7 Tus Xov Tooj Hu Rau Tus Kws Tu Neeg Mob los teb koj cov lus nug txog fab kev noj qab haus huv

Muaj tej thaum, koj kuj yuav xav tau kev pab me ntsis ntxiv. Tau txais kev pab ntau ntxiv hauv UnitedHealthcare.

 • Tau phaj tshab rau txoj kev ceev koj thiab koj tus me nyuam kom tsis muaj mob
 • Tau ua tswv cuab hauv lub koom haum rau cov hluas yam tsis tau them nyiaj rau qhov kev koom nrog rau hauv Boys & Girls Clubs
 • Kev ntsib kws kho mob sib tham nyob deb Dr. Chat hauv video
 • Nkag cuag tau rau kev xav tau kev pab rau kev txhawb nqa kev nyuaj siab mob hlwb

Peb tseem muaj cov chaw muaj kev pab los pab koj kom koj tau txais feem ntau ntawm koj daim phiaj. Uas muaj xws li:

 • Cov Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab
 • Kev Pab Txhawb Fab Kev Pab Kho Mob Rau Tib Neeg
 • Cov Twj Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv
 • Kev Tswj Xyuas Mob Nkeeg

Mus saib mnsure.org seb koj puas muaj feem tau txais.

Yuav pab koj nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj Minnesota.

Nco ntsoov xaiv UnitedHealthcare Community Plan.

Thiab tau daim phiaj uas pab tau koj ntau dua.

Yog xav paub ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan, mus saib UHCCP dot com forward slash Minnesota 

Special Needs BasicCare (SNBC)


Peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj hauv 2023

Special Needs BasicCare (SNBC) yog ib qho kev pab cuam nyob ntawm siab yeem tswj hwm los ntawm UnitedHealthcare Community Plan, uas yog tsim los pab cov neeg uas muaj mob xiam oob qhab. Qhov kev pab cuam no tsis muaj tus nqi rau koj them. Thaum muaj qhov kev pab cuam SNBC lawm, koj ceev tas nrho cov kev pab ntawm Medical Assistance* (MA) them raws kev kho (fee-for-service) thiab tau cov kev pab ntxiv xws li:

 • Tus xov tooj hu tau rau kws tu neeg mob 24 xuab moos los teb cov lus nug txog koj kev noj qab haus huv.
 • Cov tswv yim qhia kom nyob tsis muaj mob los pab koj kom noj qab nyob zoo.
 • Qhov kev xaiv los koom nrog ib pawg neeg sib tham txog kev tawm tswv yim txog daim phiaj cov kev pab kho mob.
 • Tej zaum koj yuav tau txais cov kev pab ntau dua uas yog nyob ntawm seb koj xaiv daim phiaj kho mob SNBC twg. Tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom paub ntxiv.

* Medical Assistance yog Minnesota lo lus siv rau Medicaid.


Nkag mus tau yooj yim rau kev saib xyuas kev kho mob thiab kev txhawb nqa

Cov Neeg Lis Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Mob

SNBC cov phiaj kho mob muaj qhov tau kev pab los ntawm cov neeg lis hauj lwm saib xyuas kev kho mob, uas tuaj yeem:

 • Pab teb tau koj cov lus nug hais txog koj cov kev pab kho mob.
 • Pab koj xaiv kom tau ib tus kws kho mob xub thawj.
 • Pab koj teem sij hawm mus ntsib kws kho mob.
 • Muab kev pab txhawb rau koj kom koj tau txais cov kev kho mob uas xav tau.
 • Muab ntaub ntawv qhia rau koj paub thiab pab koj thaum koj muab cov kev xaiv tseem ceeb rau kev kho mob.
 • Pab koj ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas txog tej teeb meem ua yuav ua rau muaj mob tau.
woman-power-walking

* Tsis muaj tus nqi ntxiv rau koj them.

Koj yuav tsis muaj tus nqi them ntxiv thaum muaj SNBC:
 
 • Tsis tau them feem yus koom nrog them (copays) rau MA cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav thiab cov cia li yuav tau ntawm txee muag tshuaj.
 • Tsis tau them daim phiaj kho mob cov nqis (premiums), feem yus them ua ntej (deductibles) los sis feem yus koom nrog them (copayments). 
 • Yog koj nyob hauv qhov kev pab cuam Medical Assistance for Employed Persons with Disabilities (MA-EPD), koj yuav tsum them MA-EPD tus nqi (premium) mus ntxiv thiaj muaj feem tau txais MA. 

Nyob Hauv Zej Zog, Xeev Minnesota

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej. Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev – pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj. Saib daim vis dis aus (video) no txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv.

Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev thiab nws yog kev pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj.

Peb lub hom phiaj yog los muab lub zej zog tso rau hauv United Healthcare Community Plan.

Thiab peb txoj kev cog lus yog los ua hauj lwm muab kev pab rau cov uas xav tau kev pab tshaj plaws.

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej, thiab qhov ntawd yog qhov loj tshaj plaws rau peb. Qhov ntawd yog ib cov ntawm cov kev saib muaj nqis uas tsav coj daim phiaj npaj kho mob ntawm xeev Minnesota no. 

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Thiab kuv cia siab tias peb yuav muaj cov koob tsheej ntau tshaj 100 nyob hauv ib lub xyoos twg xwv kom peb thiaj ncav tes cuag tau thiab nyob rau ntawd.

Nws qhia tau tias muaj cov neeg nyob sab nraud muab kev txhawb nqa rau lwm tus neeg. Lawv tuaj yeem tso siab rau koj tus neeg nyob ze ntawm koj tsev, koj tuaj yeem tso siab rau lub tsev kawm ntawv, Lub Koom Haum Me Nyuam Tub thiab Me Nyuam Ntxhais (Boys and Girls Club), UnitedHealthcare, leej twg los xij uas muaj tshwm sim.

Hnub no peb tseem tab tom ntim txog 2700 cov hnab, 5400 cov pluas mov noj.

Cov neeg sawv daws yuav tau txais cov pluas mov noj ua tsaug rau Meals on Wheels thiab peb txoj kev koom tes nrog UnitedHealthcare.

Nws tsis yog tias tsuas yog hais txog kev pab nyiaj txiag rau cov koom txoos ntawd los ua txoj hauj lwm xwb. Peb muaj feem koom rau hauv nws thiab.

Thiab yog hais tias peb yuav daws qhov tsis sib luag ntawm txoj kev noj qab haus huv thiab kev pab tsis sib txig ntawm cov haiv neeg, ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum muaj lub network dav dav thiab peb tau ua tiav qhov ntawd los lawm. 

Peb yuav xyuas kom paub tseeb tias peb muaj peb cov kws kho mob nyob rau hauv network uas tsis yog tias tsuas yog nyob deb li ntawm 30 feeb ntawm ib tus tswv cuab xwb, tab sis kuj tseem nyob deb tsis tshaj 30 feeb ntawm txoj kev muaj tsheb thauj xa mus los rau peb cov tswv cuab.

Tab sis ib feem loj tshaj plaws ntawm yam uas peb ua yog kev pom peb cov tswv cuab yog tib neeg tiag tiag thiab qhov ntawd yog pib los ntawm qhov peb nyob hauv lub zej zog thiab paub txog lawv.

Peb xav nyob ntawm no thiab peb xav kom muaj kev kaj siab nrog koj. Peb xav kom muaj kev zoo siab nrog koj.

Qhov ntawd yog thaum peb yeej pib hloov tau mus tom ntej lawm tiag tiag. Qhov ntawd yog thaum txhua yam pib hloov pauv tau lawm tiag tiag li.

 

 

Yuav Rau Npe Li Cas

Reading-newsltter

Tej zaum koj yuav muaj cai tau txais yog tias koj

 • Yog them los ntawm Medical Assistance
 • Muaj hnub nyoog 18 txog 64 xyoos 
 • Muaj ntawv pov thawj tias muaj mob xiam oob qhab
Reading-newsltter

Kauj ruam tom ntej

 • Yog yuav pib tus txheej txheem rau npe koj tus kheej ces mus saib MNSure website ntawm MNsure Home / MNsure
 • Yog xav tau kev pab rau npe uas yog hu xov tooj los sis ntsib tus neeg kiag ces koj tuaj yeem nrhiav tau kev pab ntawm no: Assister Directory / MNsure
 • Yog xav tau cov lus teb rau cov lus nug txog UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota koj hu tau rau 1-888-269-5410

Txog rau kev pab hom lus hais

Kev Ua Raws Txoj Cai

Yog xav paub txog kev sau ib daim ntawv tsis txaus siab hais txog kev ntxub ntxaug ces saib daim ntawv ceeb toom hauv qab no:

Daim Ntawv Ceeb Toom Hais Txog Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Pab Hom Lus Hais | UnitedHealthcare Community Plan: Cov Phiaj Xwm Npaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare thiab Medicaid

Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Haiv Neeg American Indian (AI)

Haiv Neeg American Indians tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv los sis pib siv cov chaw kuaj mob ntawm pawg neeg tsawg thiab Cov Kev Pab Kho Mob Rau Haiv Neeg Indian (Indian Health Services (IHS)) tau. Peb yuav tsis xav tau kev pom zoo ua ntej los sis ua kom muaj kev cuam tshuam rau koj kom tau txais kev pab cuam ntawm cov chaw kho mob no. Hais txog rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoo thiab laus dua ntawd qhov nod xam muaj nrog rau cov kev pab uas Zam Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Elderly Waiver (EW)) uas nkag cuag kev pab tau los ntawm haiv neeg tsawg. Yog tias tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob hauv ib pawg neeg tsawg los sis lub chaw kuaj mob IHS xa koj mus rau tus kws muab kev pab kho mob hauv peb lub network, peb yuav tsis xav kom koj mus ntsib koj tus kws kho mob xub thawj ua ntej xa mus.

Cov xov xwm tseem ceeb thiab cov hnub tim:

Thov rov qab los kuaj xyuas cov kev hloov tshiab thiab xov xwm kom tsis tu ncua. Kev ceeb toom ntawm cov hnub tseem ceeb uas yuav los tom txog ntej nod:

 • Lub Sij hawm Xaiv Txoj Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Lub Xyoo: yuav xaus hnub tim 12/7/22
 • Kev rau npe nyob rau xyoo 2023 - Koj qhov phiaj xwm kho mob cov kev pab yuav pib rau thaum: 1/1/23
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink