Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
20-something woman smiling because she’s eligible for coverage due to Medicaid expansion

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog dab tsi?

Tshaj tawm: Lub Peb Hlis 07, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 02, 2022

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog ib feem ntawm tsab cai Affordable Care Act (ACA). Lub hom phiaj ntawm tsab cai ACA yog los pab ua kom muaj kev pov hwm kho mob pheej yig dua rau cov neeg khwv tau nyiaj tsawg. Thawj Tswj Hwm Obama tau kos npe rau tsab cai ACA los ua ib tsab cai lij choj hauv 2010.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Leej twg thiaj yog tus tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm qhov kev nthuav txav Medicaid?

Kev nthuav txav ntawm Medicaid tau muab lub cib fim rau cov xeev los muab kev pab cuam Medicaid rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg txog li 138% ntawm tsoom fwv theem ntsuas kev txom nyem (federal poverty level, FPL). FPL yog qhov ntsuas ntawm cov nyiaj tau los. Nws yog qhov kev txiav tawm kom muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab lwm cov kev pab ntawm tsoom fwv. Tsoom fwv teb chaws hloov kho theem FPL tshiab txhua xyoo. Rau 2023, FPL yog $13590 rau cov tib neeg thiab $27750 rau ib tsev neeg ntawm 4.

Kev nthuav txav Medicaid tau qhib kom nkag tau mus rau Medicaid feem ntau yog rau cov 2 pab pawg neeg tau nyiaj tsawg no:

  1. Cov neeg muaj hnub nyoog uas tsis muaj ib tus me nyuam li
  2. Cov neeg uas, yav dhau los, khwv tau nyiaj ntau dhau ua rau tsis muaj cai tau txais Medicaid ntawm lub xeev

Qhov kev nthuav txav Medicaid tau peev nyiaj pab li cas?

Txhua lub xeev khiav nws qhov kev pab cuam Medicaid, tab sis tsoom fwv tseem muaj cov cai uas txhua lub xeev yuav tsum tau ua raws. Hauv txoj kev sib pauv rau kev ua raws cov cai no, tsoom fwv teb chaws tseem muab tsawg kawg ib nrab ntawm cov nyiaj uas xav tau los khiav qhov kev pab cuam Medicaid rau cov xeev.

Cov nqi uas muaj feem cuam tshuam rau kev nthuav txav Medicaid ne yog li cas? Rau ntawm thawj ob peb xyoos, tsoom fwv teb chaws tau them 100%, los sis tag nrho cov nqi. Nyob hauv cov xyoo txij ntawd los, qhov sib faib ntawd tau maj mam muab txo tsawg zuj zus. Txij li ntawm 2020 — thiab nyob rau hauv txhua txhua xyoo mus tom ntej — tsoom fwv teb chaws tam sim no yuav them 90%. Qhov ntawd txhais tau tias rau txhua duas las ntxiv uas lub xeev siv rau qhov kev nthuav txav Medicaid, tsoom fwv teb chaws yuav pab them 90 xees (cents) ntawm tus nqi.

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb muab kev pab ntxiv rau cov neeg uas xav tau kev pab

Vim li cas txhua lub xeev tsis muaj qhov kev nthuav txav Medicaid?

Hauv 2012, Lub Tsev Hais Plaub Siab Tshaj Plaws hauv Teb Chaws Meskas (Supreme Court of the United States) tau txiav txim tias tsoom fwv teb chaws tsis tuaj yeem yuam tau cov xeev kom nthuav dav Medicaid raws li ACA. Qhov ntawd yog vim nws yuav raug nqi nyiaj rau cov xeev los pab them nyiaj ntau dua rau cov neeg nyob hauv Medicaid. Yog li ntawd, txhua lub xeev tuaj yeem xaiv seb puas yuav nthuav dav lawv qhov kev pab cuam Medicaid. Tam sim no, 38 xeev ntxiv rau Washington, DC tau txais kev nthuav dav Medicaid thiab 12 cov xeev tsis muaj. 1

Koj puas tau hnov txog qhov Medicaid coverage gap? Nws yog ib qhov xwm txheej uas cuam tshuam rau qee pawg neeg hauv cov xeev uas tau xaiv qhov tsis nthuav dav Medicaid. Cov neeg no khwv tau nyiaj ntau dhau ua rau tsis muaj cai tau txais Medicaid hauv lawv lub xeev. Tab sis lawv tseem tsis tuaj yeem them taus tus nqi kom tau txais kev pab them nqi kho mob hauv ib tus neeg los sis tsev neeg qhov chaw lag luam (ACA) daim phiaj (marketplace plan). Kwv yees li ntawm 2.2 lab tus tib neeg poob rau hauv qhov Medicaid coverage gap no.2

Qhov kev nthuav txav Medicaid tau ua rau muaj kev txawv txav li cas?

Menges Group yog lub tuam txhab muab kev sab laj hauv lub teb chaws (consulting firm) uas tau tsom ntsoov nrhiav cov hauv kev los muab kev pab rau cov neeg muaj kev pheej hmoo siab kom tau zoo dua qub. Pawg Menges tau ua ib qho kev tshawb fawb los muab cov xeev uas tau txais yuav qhov kev nthuav txav Medicaid piv rau cov xeev uas tsis txais yuav. Cov kev tshawb pom tseem ceeb los ntawm Menges Group qhov kev tshawb fawb,3 muab nthuav tawm thaum Lub Yim Hli (August) 2021, muaj xws li:

  • Ntau tshaj 9 lab tus tib neeg uas yuav tsis muaj kev pov hwm tau txais kev pov hwm los ntawm Medicaid Expansion.
  • Txij ntawm 2013–2019, feem ntawm cov nqi Medicaid uas cov xeev them tsawg dua hauv cov xeev uas nthuav dav Medicaid muab piv rau cov uas tsis tau (19.5% piv rau 26.4%).
  • Medicaid expansion tau pab txo cov neeg tuag los ntawm tus kab mob COVID-19 ntawm cov neeg hnub nyoog 18–64.
  • Tsev kho mob cov nyiaj tau los kuj pom tias nce ntau ntxiv hauv cov xeev uas muaj qhov Medicaid expansion.

Qhov kev nthuav txav Medicaid pab tau cov neeg uas xav tau kev pab tshwj xeeb li cas?

Kev nthuav txav Medicaid ua rau muaj ntau tus neeg tau txais kev pab kho mob los ntawm Medicaid. Qhov ntawd suav nrog qee tus neeg uas tseem muaj feem tsim nyog tau txais Medicare cov kev pab thiab. Thiab nyob rau hauv cov xwm txeej ntawv, feem ntau lawv kuj yuav kom tsim nyog rau Kev Xav Tau Kev Pab Txhwj Xeeb Ua Khub (los sis tsim nyog muaj ob txoj kev npaj kho mob). Qhov no yog hom kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid. Cov neeg no yog "muaj feem tau txais ob yam" vim tias lawv muaj feem tau txais cov nyiaj pab ntawm Medicaid xws li cov nyiaj pab ntawm Medicare.

Cov Kev Npaj ua khub xav tau Cov kev npaj kho mob qhov zoo ntawm Medicare Uas Xav Tau Tshwj Xeeb muab kev pab ntxiv rau cov neeg uas xav tau kev pab. Qhov ntawd tej zaum yuav yog vim cov nyiaj khwv tau los, cov kev xiam oob qhab, hnub nyoog thiab/los sis tej kev mob nkeeg. Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb ua hauj lwm ua ke nrog koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Feem ntau ob txoj phiaj xwm npaj kho mob kuj tseem muab cov nyiaj pab thiab cov kev tsim nyog ntxiv rau koj ntau dua li koj tau txais nrog Original Medicare.* Tag nrho muaj qhov nyiaj pov hwm them txhua hli (premium) qis txog $0 xwb. Kawm kom paub ntxiv txog cov nyiaj pab ntawm daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

1 Status of State Medicaid Expansion Decisions: Interactive Map (KFF, June 21,2022), (accessed August 16, 2022).
2 The coverage gap: Uninsured poor adults in states that do not expand Medicaid (KFF, January 21, 2021),  (accessed December 14, 2021).
3 Assessment of Medicaid Expansion’s Impacts (The Menges Group, August 2021) (accessed July 13, 2023).
Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink