Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Medicare thiab Medicaid thiab kev mob xiam oob qhab

Tshaj tawm: July 30, 2021

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 02, 2022

Medicaid yog dab tsi thiab leej twg thiaj li muaj feem tau txais?

Medicaid yog ib qhov khoos kas pab ntawm tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev uas muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais. Cov neeg uas muaj feem tau txais Medicaid muaj xws li:

 • Cov poj niam cev xeeb tub uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov me nyuam ntawm cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov me nyuam nyob hauv kev tu xyuas ntawm niam qhuav txiv qhuav (foster care)
 • Cov neeg muaj mob xiam oob qhab
 • Cov neeg laus muaj hnub nyoog uas khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov leej niam thiab leej txiv los yog cov neeg muab kev tu xyuas lwm tus uas khwv nyiaj tau los tsawg

Cov khoos kas Medicaid yog lub xeev ua tus lis. Yog li ntawd cov xeev thiaj tuaj yeem xaiv muab Medicaid rau ntau tus neeg, xws li cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg uas tej zaum yuav muaj los sis tej zaum yuav tsis muaj me nyuam.

Kuv puas tau txais Medicare los sis Medicaid ntawm kev xiam oob qhab (disability) ?

Cov neeg xiam oob qhab los sis cov muaj kev mob nkeeg ntev tsis txawj zoo thiab cov khwv tau nyiaj los tsawg muaj feem tau txais Medicaid. Txhua lub xeev kuj tseem muab cov kev pab Medicaid rau cov laus muaj hnub nyoog, neeg dig muag thiab cov neeg xiam oob qhab (ABD). ABD Medicaid yog rau cov neeg laus muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab laus dua los sis ib tus neeg twg uas xiam oob qhab raws li Social Security. Tab sis koj kuj yuav tsum tau ua kom tau raws li cov kev cai tseev kom ua thiaj muaj cai tsim nyog tau txais kev pab nyiaj txiag hauv koj lub xeev.

Tab txawm hais tias koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid los sis Medicare thiab tsis muaj los xij qhov no yog nyob ntawm hom kev pab kev xiam oob qhab uas koj tau txais.

 • Yog hais tias koj tau txais cov nyiaj xiam oob qhab Supplemental Security Income (SSI):
  Koj yuav muaj feem tau txais kev pab them nqi kho mob Medicaid. Nyob rau hauv ntau lub xeev, koj yuav cia li tau txais Medicaid. Tab sis nyob rau hauv lwm lub xeev, koj yuav tsum tau rau npe thiaj tau txais Medicaid.
 • Yog hais tias koj tau txais Social Security Disability Income (SSDI):
  Koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medicare.
Muaj coob tshaj 10 lab (million) leej neeg muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid los ntawm qhov muaj ib tus mob xiam oob khab
MACPAC (Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Medicaid and CHIP Payment and Access Commission)

Yam kev mob nkeeg twg uas muaj cai tsim nyog raws li ib qhov xiam oob qhab?

Tsis hais koj yuav tau txais SSI, SSDI, Medicaid, ABD Medicaid los sis Medicare los, cov cai tau txais kev kho mob zoo ib yam nkaus xwb. Qhov ua ntej tshaj, koj yuav tsum ua kom tau raws li cov cai uas tsis yog kev kho mob xiam oob qhab. Cov no feem ntau yog nyob ntawm koj qhov keeb kwm kev ua hauj lwm thiab cov se uas koj tau them rau kev pov hwm kev ruaj ntseg hauv sim neej (social security). Tom qab ntawd, cov nyiaj pab kev xiam oob qhab txhua hli them rau yog hais tias xav tias tus mob yuav mob mus ntev txog li 1 lub xyoos los sis ua rau yuav tuag taus.

Ntau hom kev kho mob sib txawv uas muaj cai tsim nyog raws li ib qho kev xiam oob qhab rau cov neeg uas muaj hnub nyoog tshaj li 18 xyoos yog muab teev nyob rau hauv daim duab qhia (chart) hauv qab no. Nco ntsoov tias daim duab qhia yuav qhia rau pom cov npe feem ntau xwb. Nws tsis suav txhua yam kev mob nkeeg uas tej zaum yuav ua rau cov neeg laus tau txais kev pab rau tus mob xiam oob khab raws li kev pov hwm kev ruaj ntseg hauv sim neej (social security). Yog xav paub daim ntawv teev npe tag nrho ntawm cov kev mob nkeeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ces mus saib lub vev xaib Social Security Administration (SSA) Dua li no lawm kuj tseem muaj ib daim ntawv teev npe cov me nyuam uas qhia txog cov kev xiam oob qhab ntawm cov me nyuam uas nws muaj nws ib daim.

Kev Txawv Txav Fab Kev Noj Qab Haus Huv Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Lus piav

Kev ua hauj lwm ntawm cov leeg nqaij thiab pob txha (cov leeg nqaij, cov pob txha thiab cov qij txha sib txuas)

Cov teeb meem xws li cov leeg nqaij tsis muaj zog, kev txav mus los tsis tau zoo lawm thiab ua tsis tau hauj lwm los sis qeeb rau thaum yuav ua ib yam hauj lwm dab tsi

Cov kev paub tshwj xeeb thiab kev hais lus

Qhov muag tsis pom kev uas ntsia tsis pom tseeb, kev nyeem ntawv los sis ntsia tawm mus rau ob sab kaum qhov muag

Kev ua pa (ua pa)

Ua pa nyuaj, xws li mob ntsws COPD, mob ntsws ua paug ntev tsis txawj zoo thiab cov hlab cua o, mob hawb pob thiab mob ntsws uas muaj los nrog thaum yug (cystic fibrosis)

Kev ua hauj lwm ntawm lub plawv thiab cov hlab ntshav (lub plawv thiab cov hlab ntshav)

Cov mob uas tiv thaiv kev ua hauj lwm tsis zoo ntawm lub plawv los sis cov hlab ntshav (cov hlab ntshav liab, cov hlab ntsha dub thiab cov hlab ntsha).

Kev zom zaub mov ntawm cov plab hnyuv

Cov teeb meem ntawm cov plab hnyuv, xws li kev ua hauj lwm tsis zoo ntawm daim siab, mob hnyuv to ua kiav txhab, mob hnyuv, thiab kev noj zaub mov tsis txaus

Kev mob raum (lub raum)

Ob lub raum ua hauj lwm tsis zoo uas ua rau muaj mob raum mus ntev tsis txawj zoo (chronic kidney disease, CKD)

Ntshav muaj mob (cov ntshav)

Cov teeb meem uas tsis yog mob khees xaws nrog kev txhim kho thiab kev ua hauj lwm ntawm cov qe ntshav dawb thiab ntshav liab thiab ntshav khov

Daim ntawv nqaij

Cov teeb meem ntawm daim tawv nqaij, xws li cov kev kis kab mob rau ntawm daim tawv nqaij uas mob ntev tsis txawj zoo los yog daim tawv nyias nyias ntawm daim ntawv nqaij, tawv nqaij to voos ua paug thiab kub hnyiab

Kev tsis sib npaug ntawm cov endocrine (hormonal)

Cov kev mob uas ua rau lub cev tsim cov hormone (hyperfunction) tshwj xeeb ntau dhau lawm los sis tsawg dhau (hypofunction)

Cov kev txawv txav tsis thooj li ib txwm muaj uas xeeb txawm thaum yug los (cov kev txawv txav thaum yug los) uas cuam tshuam rau cov kev ua hauj lwm ntau yam ntawm lub cev

Kab mob down syndrome thiab cov kev txawv txav thaum yug los, xws li kab mob Tay-Sachs, kab mob phenylketonuria (PKU) thiab kab mob alcohol syndrome thaum xeeb me nyuam hauv plab

Cov leeg xa xov (kev ua hauj lwm ntawm lub hlwb thiab cov leeg xa xov)

Cov mob uas txwv kev ua hauj lwm ntawm lub cev thiab lub hlwb, xws li mob qaug dab peg, mob ALS, mob coma thiab mob Alzheimer thaum nyuam qhuav pib

Cov kev mob hlwb puas siab puas ntsws

Muaj ntau yam kev mob hlwb puas siab puas ntsws, suav nrog tus mob schizophrenia, kev nyuaj siab, kev puas siab bipolar thiab lwm yam teeb meem uas muaj feem xyuam, OCD, tus mob autism, cov mob kev noj zaub mov thiab kev raug mob- thiab cov teeb meem ntsig txog kev ntxhov siab

Mob qog noj ntshav

Txhua hom mob khees xaws tshwj tsis yog qee cov mob khees xaws uas cuam tshuam nrog kev kis tus kab mob vais lav rau tib neeg (human immunodeficiency virus, HIV)

Lub cev kev tiv thaiv tau kab mob

Cov mob txawv txav uas cuam tshuam rau lub cev kev tiv thaiv tau kab mob, suav nrog cov mob rheumatic, mob hauv pob qij txha sib txuas thiab kev kis kab mob vais lav rau tib neeg (human immunodeficiency virus, HIV)

Yuav ua li cas yog hais tias koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab muaj ib qhov mob xiam oob qhab?

Cov neeg xiam oob qhab uas muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos yuav cia li muaj cai tsim nyog tau txais Original Medicare (Parts A thiab B) yam tsis tas rau npe tom qab lawv tau txais cov nyiaj pab rau kev xiam oob qhab los ntawm Social Security ntau txog 24 lub hlis lawm. Yog hais tias koj tseem muaj cai tsim nyog tau txais qhov kev pab rau kev xiam oob qhab ntawm Medicaid los sis Medicaid thiab ces, tej zaum koj lub xeev qhov khoos kas pab Medicaid kuj yuav pab them cov nqi thiab cov kev kho mob uas Medicare tsis them rau. Txog rau txhua qhov kho mob uas pab them rau los ntawm Medicare thiab Medicaid ob qho tib si (xws li kev mus ntsib kws kho mob, kev kho mob hauv tsev kho mob, kev kho mob nyob hauv tsev thiab kev kho mob nyob hauv lub chaw uas muaj kev paub zoo fab kev tu neeg mob), Medicare yuav them nyiaj ua ntej. Medicaid kuj tseem yuav them rau cov nqi los sis cov kev kho mob ntxiv, tab sis tsuas yog tom qab tau siv tag cov nqi uas Medicare them lawm.

Kev muaj cai tau txais kev pab ob yam kev tua pov hwm los yog ob yam kev tuav pov hwm uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

Muaj cov neeg coob tshaj 10 lab (million) leej uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid raws li kev muaj ib qho kev xiam oob qhab.1 Dua li no lawm kuj tseem muaj cov neeg coob tshaj 12 lab (million) leej uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si.2 Cov neeg no yog hu ua tias “cov muaj cai tsim nyog tau txais ob yam” vim hais tias lawv muaj feem tau txais Medicare thiab Medicaid ob qho tib si. Kev muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm kho mob muab cov kev pab ntau dua li Original Medicare. Tab sis lub ntsiab yog, ntau cov neeg uas tej zaum tsim nyog tau txais Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yuav tsis paub tias muaj cov phiaj tuav pov hawm kho mob no.

Ib daim phiaj muaj Ob Yam Kev Pab Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog dab tsi?

Cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb yog muaj rau cov neeg uas tuaj yeem siv rau qee yam kev pab ntxiv. Qhov ntawd tej zaum yuav yog vim cov nyiaj khwv tau los, cov kev xiam oob qhab, hnub nyoog thiab/los sis tej kev mob nkeeg. Cov phiaj xwm tuav pov hwm kho mob uas Muaj Ob Yam Kev Pab Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog ib hom tshwj xeeb ntawm Medicare Advantage daim phiaj kev tuav pov hwm kho mob. Cov ntawd muaj txhua yam uas koj tau txais los ntawm Original Medicare, ntxiv rau cov kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau yuav tshuaj thiab ntau yam kev pab tshwj xeeb ntxiv uas tau hais saum toj no. Thiab koj tuaj yeem tau txais cov no tag nrho nrog cov nyiaj them nqi tuav pov hwm (premium) qis npaum li $0.

Yuav ua li cas los rau npe rau hauv daim phiaj xwm tuav pov hwm uas Muaj Ob Yam Kev Pab Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb

Yog xav saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb, ces nyeem cov lus qhia no. Los sis siv lub npov tshawb nrhiav hauv qab no txhawm rau los nrhiav cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam.

1 MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission) 
2 CMS Medicare-Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Sib koom tes tshuaj xyuas webpage

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. 

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink