Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj
An older Hispanic woman with a big smile on her face

Yog tias koj tau ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, koj puas poob koj cov kev pab Medicaid?

Tshaj tawm: February 11, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: December 01, 2022

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Thaum tib neeg paub txog cov kev pab ntxiv uas cov phiaj muaj ob yam kev pab muab rau lawv, lawv zoo siab heev. Tab sis qhov ntawd tuaj yeem hloov pauv sai sai los ntawm kev ntshai tias lawv tuaj yeem poob tau lawv cov kev pab Medicaid. Qhov tseeb yog, ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab yuav tsis hloov koj cov kev pab Medicaid tsis hais dab tsi. Ntxiv rau, koj tuaj yeem tau txais cov kev pab Medicare ntau dua. Nyeem mus saib seb nws ua hauj lwm li cas.

Kuv tuaj yeem muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si li cas?

Yuav kom tau ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, koj yuav tsum muaj cai tsim nyog rau Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Koj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid raws li cov nyiaj tau los tsawg. Koj yuav tsum ua kom tau raws li cov nyiaj tau los hauv koj lub xeev. Koj muaj cai tsim nyog tau txais Medicare raws li hnub nyoog (ua 65 los yog laus dua) los yog vim muaj ib tus mob xiam oob qhab. Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si yog "muaj feem tau txais ob qho." Qhov ntawd kuj ua rau lawv muaj feem rau ib daim phiaj muaj ob qho kev pab.

Ib daim phiaj muaj ob qho kev pab yog ib hom ntawm daim phiaj Medicare

Yog tias koj twb muaj Medicare kev pab them nqi kho mob, tej zaum koj yuav muaj Original Medicare. Ib daim phiaj npaj kho mob muaj ob yam kev pab yog ib yam tshwj xeeb ntawm Medicare daim phiaj, hu ua Medcare Advantage plan. Nws muaj txhua yam koj tau txais thaum muaj Original Medicare, ntxiv rau ​kev pab them nqi tshuaj​ thiab ntau lwm cov kev pab ntxiv thiab ntau yam nyob tuaj saum toj.* Thiab koj tuaj yeem tau txais cov no tag nrho nrog cov nyiaj them nqiv tuav pov hwm (premium) qis npaum li $0.

Koj yuav ceev tib daim phiaj xwm kho mob Medicaid uas koj muaj tam sim no

Ib daim phiaj npaj kho mob muaj ob yam kev pab tsis hloov koj daim Medicaid plan. Koj yuav ceev tib daim Medicaid plan thiab tag nrho cov nyiaj pab Medicaid uas koj tau txais tam sim no. Nws ua rau tib neeg lub siab nyob tu thaum paub tias lawv tsis tso poob ib yam dab tsi kom thiaj tau txais ib daim phiaj muaj ob yam kev pab. Thaum muaj ib daim phiaj muaj ob yam kev pab, koj yuav tsis poob ib qho dab tsi thiab muaj ntau yam tau los ntxiv.

Cov kauj ruam tom ntej yog dab tsi kom tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab?

Ntaus koj tus lej ZIP code rau hauv qab no txhawm rau los tshawb nrhiav cov phiaj uas muaj ob yam kev pab kho mob hauv koj cheeb tsam. Los yog kawm kom paub ntxiv txog yuav ua li cas rau npe rau hauv ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab.

Kev hloov pauv yooj yim dua li qhov koj xav

Yog tias koj muaj feem tsim nyog tau txais ib daim phiaj muaj ob yam kev pab, tej zaum koj yuav muaj cov kev xav tau kev kho mob ntau heev. Nws nkag siab tias yog vim li cas koj thiaj tsis kam hloov. Vim li cas mus kom dhau tag nrho qhov nyuaj nyuaj no? Zoo, tag nrho cov ntsiab lus ntawm cov phiaj muaj ob yam kev pab yog ua kom lub neej yooj yim dua. Nyob rau ntawm UnitedHealthcare, peb tau pab ntau tus neeg hloov pauv. Peb paub yuav ua li cas rau npe rau hauv ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kom yooj yim li ua tau.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. 

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink