Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj
A middle-aged black woman receiving care at home from a young female care provider

Kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev ntawm Medicaid

Tshaj tawm: August 16, 2023

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: August 17, 2023

Medicaid cov kev pab kho mob hauv tsev pab cov neeg laus nyob hauv lawv lub tsev. Feem ntau, cov neeg uas muaj peev xwm nyob hauv tsev nyiam los nyob rau hauv tsev laus los sis lub chaw tu saib xyuas neeg mob. Tab sis qee tus neeg xav kom tau kev pab ntxiv me ntsis kom nyob tau yam nyab xeeb rau tom tsev. Qhov ntawd yog qhov uas Medicaid muab kev saib xyuas kho mob hauv tsev los tso rau.

Medicaid puas pab them nqi duav roos kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev?

Tsoom fwv tseev kom 50 lub xeev los muab qee yam nyiaj pab fab kho mob rau tom tsev raws Medicaid. Tab sis cov txheej txheem pab cuam Medicaid hloov pauv tau ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Yog li ntawd, tus nqi ntawm kev saib xyuas hauv tsev thiab hom kev pab cuam kho mob hauv tsev ntawm Medicaid thiaj muaj siv nyob ntawm seb koj nyob qhov twg.

Tsis tas li ntawd, lub ntsiab lus tias kev saib xyuas kho mob hauv tsev tuaj yeem siv tau rau lwm qhov chaw dhau ntawd qhov tias yog ib tug neeg twg lub tsev lawm. Medicaid li kev saib xyuas kho mob hauv tsev tuaj yeem muab rau ntawm ib tug phooj ywg los sis cov txheeb ze lub tsev, lub tsev tu neeg laus los sis lub chaw muab kev saib xyuas txog kev ua neej nyob uas tau txais kev pab.

Tsoom fwv tseev kom 50 lub xeev los muab qee yam nyiaj pab fab kho mob rau tom tsev raws Medicaid

Kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev twg uas tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicaid?

Cov txheej txheem pab cuam Medicaid hauv lub xeev tuaj yeem pab them nqi duav roos rau ntau yam kev pab cuam. Kuj tseem muaj ntau txoj hau kev uas cov xeev xaiv los pab them nqi duav roos rau cov kev pab kho mob hauv tsev ntawm Medicaid. Txawm hais tias qee qhov kev pab cuam kho mob hauv tsev tsis tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm lub xeev cov phiaj xwm Medicaid li ib txwm muaj los xij, lawv kuj tseem tuaj yeem muab them mus raws cov txheej txheem Cov Kev Pab Cuam Hauv Tsev thiab Zej Zos (Community Based Services, HCBS) tau.

Daim duab piav qhia hauv qab no qhia txog cov hom kev pab cuam kho mob hauv tsev ntawm Medicaid uas feem ntau muaj nyob hauv ntau lub xeev.

Medicare li kev pab cuam kho mob hauv tsev

Lus piav

Kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev Kev kho mob uas muab tuaj rau tom tsev los ntawm cov kws kho mob, kws saib xyuas neeg mob los sis lwm tus kws kho mob uas tau txais kev cob qhia
Kev saib xyuas kho mob hauv tsev/kev saib xyuas tus kheej Pab rau txoj kev ua ub no ntawm kev ua neej nyob txhua hnub, xws li kev da dej, tu cev, hnav khaub ncaws, noj mov thiab kev txav mus los
Kev pab cuam tus neeg tu vaj tsev Pab nrog kev ua hauj lwm hauv tsev xws li kev tu vaj tse, ntxhua khaub ncaws, kev mus yuav khoom noj tom khw muag khoom noj thiab kev npaj zaub mov
Kev pab cuam zuaj ib ce Kev kho mob ib ce kom rov zoo li qub, kom ua tau hauj lwm thiab kom hais tau lus
Chaw saib xyuas neeg laus yav nruab hnub/kev saib xyuas neeg laus li kev noj qab haus huv Txawm hais tias nws tau xa mus rau hauv lub zej zog qhov chaw tsis yog nyob hauv tsev, kev saib xyuas neeg laus tuaj yeem muab zaub mov, kev pab saib xyuas tus kheej thiab kev ua ub no los pab cov neeg laus nyob ywj pheej
Cov kev nkag cuag tau rau kev hloov kho kom muaj kev yooj yim Lub rooj zaum muaj log, lub dab da dej uas nkag rau yam tsis tau hla, cov nqa hlau tuav, cov ntaiv nqa thiab lwm yam kev hloov kho kom muaj kev yooj yim los pab txhim kho kev nkag cuag tau rau zoo thiab kev nyab xeeb rau hauv tsev los sis rau lub laub
Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob Cov rooj zaum muaj log, cov pas nrig thiab lwm yam khoom siv thiab khoom fab kev kho mob
Cov kev pab cuam khoom noj khoom haus Cov zaub mov xa tuaj tom tsev los sis ua hauj lwm hauv pab pawg, kev sab laj kev noj haus thiab kev noj zaub mov zoo
Cov Kev Pab Cuam Kev Pab Tus Kheej Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Kev saib xyuas hluav taws xob los sis kev pab cuam hu-thiab-teb uas tso cai rau tib neeg siv sij hawm nyob ib leeg yam tsis muaj kev saib xyuas ncaj qha
Kev pab muab tsheb thauj mus los Kev caij tsheb los sis kev thauj mus rau kev teem caij kho mob, lub tsev muag tshuaj nrog rau cov kev xav tau tsis yog kev kho mob
Kev saib xyuas rau thaum yuav tag sim neej Rau cov neeg uas muaj lub hnub nyoog ntawm lub neej txoj sia txog li 6 hlis los sis tsawg dua lawm, Medicaid tuaj yeem them rau txoj kev saib xyuas kho mob hnyav nyob rau hauv tsev
Kev txhawb pab tsev neeg thiab tus neeg saib xyuas Kev cob qhia, kev saib xyuas kho mob ua ntu zus (so los ntawm kev saib xyuas) thiab lwm yam kev txhawb pab los pab cov neeg saib xyuas kom ua tiav lawv lub luag hauj lwm

Qee cov kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev xws li kev tu mob uas txawj tshaj lij thiab kev kho kom ua tau hauj lwm, kev kho lub cev los sis kev kho kev hais lus uas yog muab los ntawm cov kws kho mob txawj tshaj lij fab kev kho mob. Lwm cov kev pab, xws li kev ua hauj lwm hauv tsev thiab kev ua zaub mov noj, tuaj yeem muab kev pab tau los ntawm cov neeg hauv tsev neeg, cov phooj ywg los sis cov neeg saib xyuas uas tau them nyiaj rau.

Medicaid pab them nqi duav roos rau pes tsawg teev ntawm kev saib xyuas kho mob hauv tsev?

Raws li tau hais ua ntej, cov cai rau Medicaid nyob ntawm lub xeev uas koj nyob. Kev saib xyuas ntau npaum li cas uas koj yuav tuaj yeem tau txais ntawd kuj yog nyob ntawm hom txheej txheem pab cuam Medicaid uas koj tau tso npe nkag. Theem ntawm kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob rau tom vaj tom tsev uas Medicaid muab yog muab raws li cov kev tsim nyog tau ntawm tus neeg. Qee qhov txheem pab cuam Medicaid tuaj yeem them rau kev saib xyuas kho mob rau tus kheej uas tuaj pab rau li ntau teev hauv ib hnub nyob rau ntau hnub ntawm lub lim tiam. Lwm cov txheej txheem pab cuam tsuas yog them rau kev saib xyuas neeg laus thaum nruab hnub nyob rau ob peb hnub hauv ib lub lim tiam.

Yuav ua li cas thiaj muaj tsim nyog tau txais kev saib xyuas kho mob hauv tsev ntawm Medicaid

Muaj 2 cov cai tseem ceeb uas koj yuav tsum tau ua kom tau raws thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais cov kev pab cuam kho mob hauv tsev ntawm Medicaid:

  1. Cai tseev kom muaj ntawm fab nyiaj txiag — Txhua lub xeev muaj nuca ciaj ciam txwv rau qhov tias seb koj cov nyiaj khwv tau los thiab tus nqi ntawm yam uas lawv ua tswv ntau npaum li cas. Tab sis qhov ncua ciaj ciam txwv kom muaj cai tsim nyog rau HCBS cov kev pab cuam yuav tsum siab dua li Medicaid li ib txwm.
  2. Kev xav tau fab kev kho mob — Feem ntau cov txheej txheem pab cuam Medicaid hauv xeev xav kom cov neeg tau txais kev pab qhia tias lawv li kev xav tau fab kev saib kho mob hauv tsev los sis kev pab da dej, hnav khaub ncaws, noj mov thiab lwm yam dej num hauv lub neej txhua hnub. Yuav kom muaj cai tsim nyog rau cov txheej txheem pab cuam HCBS, mas feem ntau lawm cov neeg tau txais kev pab yuav tsum tsim nyog txog li tus qib kev saib xyuas kho mob uas muab hauv lub chaw tu neeg mob.

Cov Phiaj Xwm Kev Npaj Tuav Pov Hwm Fab Kev Xav Tau Tshwj Xeeb Rau Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Tag Nrho Qob Qhov Phiaj Xwm (Dual Eligible Special Needs Plans) kuj tseem muab kev txhawb pab ntxiv

Muaj lwm txoj hauv kev kom tau txais kev pab ntxiv kom lub neej yooj yim dua tuaj. Yog koj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, koj tuaj yeem tau txais Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plan, D-SNP). Qhov phiaj xwm D-SNP tau txais ob yam tib si no ua hauj lwm ua ke nrog koj li phiaj xwm tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Ntxiv rau, koj yuav tau txais ntau yam nyiaj pab ntxiv uas Original Medicare tsis pab them nqi rau.* Cov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas Xav Tau Kev Pab Tshwj Xeeb Ob Yam Tib Si muab ib qho nyiaj pov hwm kev kho mob $0 rau cov tswv cuab uas xav tau Kev Pab Tshwj Xeeb (Nyiaj Pab Rau Cov Uas Khwv Tau Nyiaj Los Tsawg). Txheeb saib seb koj puas muaj cai tsim nyog rau qhov Phiaj Xwm Kev Npaj Tuav Pov Hwm Fab Kev Xav Tau Tshwj Xeeb Rau Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Tag Nrho Qob Qhov Phiaj Xwm (Dual Eligible Special Needs Plan).

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. 

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink