Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj
Close-up of a young White woman brushing her teeth in the bathroom

Medicaid kev pab them nqi duav roos kho hniav rau me nyuam yaus thiab cov neeg laus

Tshaj tawm: August 16, 2023

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: July 17, 2023

Kev noj qab haus huv ntawm lub qhov ncauj yog qhov tseem ceeb rau txhua tus tsis hais lawv hnub nyoog yuav yog li cas. Kev noj qab haus huv ntawm koj lub qhov ncauj, cov hniav thiab cov pos hniav yog qhov cuam tshuam rau koj txoj kev noj qab haus huv txhua fab. Teeb meem hauv koj lub qhov ncauj tuaj yeem cuam tshuam mus rau txhua feem ntawm koj lub cev.

Cov hniav lwj thiab kab mob ntawm cov pos hniav tuaj yeem ua rau ua pa tsw phem, qhov ncauj voos o thiab cov hniav lov. Tej zaum kuj yuav muaj kev cuam tshuam ntawm qhov ncauj voos o mus rau mob ntshav qab zib, mob plawv thiab mob hlab ntshav tawg los sis txhaws rau cov hlwb. Dhau li ntawm kev txhuam hniav thiab dig hniav txhua hnub lawm, nws tseem ceeb heev uas yuav tau mus ntsib kws kho hniav kom kuaj xyuas thiab ntxuav tu tsis tu ncua. Tus kws kho hniav yuav kuaj xyuas koj lub qhov ncauj. Kev nrhiav pom cov teeb meem thaum ntxov yuav ua rau lawv kho nws tau yooj yim.

Medicaid puas pab them nqi rau kev kho hniav rau cov neeg laus?

Txhua lub xeev tswj hwm nws li txheej txheem pab cuam Medicaid ntawm nws ntiag tug. Yog li ntawd txhua lub xeev tuaj yeem xaiv cov nyiaj pab kho hniav twg uas nws muab rau cov neeg laus tso npe nkag hauv Medicaid. Feem ntau txhua lub xeev yuav pab them nqi rau cov kev pab cuam kho hniav xwm txheej ceev rau cov neeg laus. Tab sis tsawg dua ib nrab ntawm cov xeev hauv Teb Chaws Mes Kas uas tam sim no muab kev kho hniav yam ntxhaws ntxho. Tsis muaj cov cai tseev kom muaj yam tsawg kawg nkaus nyob rau Medicaid li kev pab them nqi duav roos kho hniav rau cov neeg laus. Tshawb nrhiav cov phiaj xwm Medicaid ntawm qho chaw uas koj nyob txhawm rau txheeb saib seb puas pab them nqi duav roos rau kev kho hniav rau cov neeg laus hauv koj lub xeev.

Medicaid puas pab them nqi rau kev kho hniav rau cov me nyuam yaus?

Medicaid pab them nqi duav roos rau cov kev pab cuam kho hniav rau cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua 21 xyoo uas tau tso npe nkag hauv Medicaid. Kev kho hniav yog ib feem ntawm cov nyiaj pab tag nrho uas cov me nyuam yaus thiab cov me nyuam tsis tau nto hnub nyoog xav tau rau fab kev tiv thaiv uas tsim nyog thiab kev saib xyuas fab kev loj hlob.

Cov koom haum Medicaid ntawm lub xeev tuaj yeem tsim lawv cov txheej txheem pab cuam kho hniav ntawm ntiag tug. Tab sis lawv yuav tsum pab them nqi duav roos ntau tshaj li cov kev pab cuam xwm txheej ceev xwb. Txhua cov txheej txheem pab cuam kho hniav ntawm Medicaid cov me nyuam yaus yuav tsum muaj xam nrog rau 3 yam no:

 1. Pab txo qhov mob thiab qhov voos o kom ntaug
 2. Kho cov hniav kom rov zoo li qub
 3. Tswj txuag qhov kev noj qab haus huv ntawm cov hniav

Yog tias tus me nyuam xav tau kev kho hniav uas tsim nyog raws fab kev kho mob, Medicaid yuav pab them nqi rau cov kev pab cuam ntawd. Tsis tas li, yog tias pom muaj ib qho zwj ceeb mob twg uas tseev kom kho nyob rau thaum lub sij hawm mus kuaj xyuas kev noj qab haus huv li niaj zaus ntawd, ces Medicaid yuav pab them nqi rau qhov kev kho mob ntawd. Nws tsis muaj teeb meem li txawm tias cov kev pab cuam saib xyuas kho mob ntawd yuav raug suav nrog hauv lub xeev cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid los sis tsis suav los xij.

CHIP puas pab them nqi duav roos rau txoj kev kho hniav?

CHIP yog sau luv los ntawm State Children's Health Insurance Program (txhais tias Lub Khoos Kas Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Lub Xeev Rau Me Nyuam Yaus). CHIP muab kev pab them nqi duav roos kho mob nqi qis rau cov me nyuam yaus hauv cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj ntau tshaj li qhov uas yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid lawm. Nyob rau hauv qee lub xeev, CHIP cov nyiaj pab kho hniav zoo ib yam nkaus li lub xeev qhov txheej txheem pab cuam Medicaid thiab. Nyob rau lwm lub xeev, CHIP yog ib qho txheej txheem pab cuam uas muab cais ntawm Medicaid. Yog tias muaj, lub xeev tuaj yeem xaiv los muab cov nyiaj pab kho hniav rau me nyuam yaus uas sib npaug li 1 ntawm 3 cov kev xaiv no:

 1. Qhov phiaj xwm tuav pov hwm kev kho hniav uas nrov tshaj plaws ntawm tsoom fwv cov neeg ua hauj lwm rau cov neeg nce raws
 2. Cov phiaj xwm tuav pov hwm uas nrov tshaj plaws ntawd tau xaiv rau cov neeg nce raws nyob rau hauv lub xeev cov neeg ua hauj lwm li phiaj xwm tuav pov hwm kho hniav
  los sis
 3. Kev pab them nqi duav roos rau kev kho hniav tau muab los ntawm cov phiaj xwm is saws las tuav pov hwm ntiag tug uas nrov tshaj plaws hauv lub xeev

Cov kev pab cuam kho hniav twg ntawm cov me nyuam yaus uas Medicaid pab them nqi duav roos rau?

Tsis muaj ib daim ntawv teev qauv tshau twg ntawm cov kev pab cuam rau txoj kev pab them nqi duav roos kho hniav ntawm cov me nyuam li Medicaid. Cov xeev xaiv tias seb qhov kev saib xyuas thiab kev kho mob twg uas thiaj li yuav tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicaid thiab seb ntau npaum li cas. Qee lub xeev yuav pab them nqi duav roos rau kev mus kuaj hniav thiab ntxuav tu hniav li 2 zaug nyob rau ib xyoos. Lwm lub xeev tsuas yog pab them nqi duav roos kev mus ntsib kws kho hniav 1 zaug xwb.

Cov hniav lwj, los sis kab noj hniav, yog hom kev mob uas nquag pom ntau tshaj plaws ntawm cov me nyuam yaus hnub nyoog 6–18 xyoos.1 Yog li ntawd, nws tsis yog qhov txawv li uas cov txheej txheem pab cuam Medicaid yuav muab saib tseem ceeb ntau heev mus rau kev tiv thaiv kab noj hniav. Qee cov kev kho mob uas nyiam pom muaj xws li*:

 • Kev kuaj thiab kev xoo hluav taws xob ev xas les (x-ray) hniav — Qhov kev kuaj yog tso cai rau tus kws kho hniav kuaj cov hniav thiab cov pos hniav txhawm rau nriav tej kab noj hniav los sis lwm yam teeb meem. Kev xoo hluav taws xob ev xas les (X-ray) yog cov duab uas ua kom tus kws kho hniav pom cov cag hniav, kuaj xyuas cov pob txha nyob ib ncig ntawm cov hniav thiab nrhiav cov xim xoo cov kab noj hniav los sis lwm yam kab mob.
 • Cov yas ntsaws hniav — Cov txheej yas nyias uas raug pleev mus rau ntawm cov kwj hniav (cov kwj hniav puas). Cov yas ntsaws hniav yog muab cam rau cov kwj thiab cov qhov uas tuaj yeem daig zaub mov thiab kab mob, thiab ua rau muaj kab noj hniav.
 • Kev kho yam txhuam cov tshuaj fluoride rau hniav — Tus kws kho hniav siv ib tug pa txhuam los sis tus rwb los pleev ib txheej tshuaj uas nyob ib ntus rau ntawm cov hniav. Cov tshuaj fluoride pab ua kom kab txhob noj hniav dua tshiab ntawm qhov tsis tau noj thiab ua kom qhov uas kab twb noj lawm tsis txob kis mus rau lwm qhov.

Feem ntau lawm Medicaid yuav pab them nqi duav roos rau lwm cov kev pab cuam kho hniav thaum cov mob ntawd yog kev tsim nyog raws fab kev kho mob. Xws li cov kauj looj tuav hniav kom cov hniav sib ncag ntawm cov me nyuam yaus. Los sis kev tshem cov hniav ntxas tawm. Tab sis cov lus qhia txog kev tsim nyog raws fab kev kho mob yuav sib txawv ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev.

Kev nkag cuag tau rau kev saib xyuas kho mob yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho cov me nyuam yaus li kev kho hniav

Ntau sawm (lab) tus me nyuam yaus thiab tub ntxhais hluas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab them nqi duav roos fab kev noj qab haus huv los sis kev kho hniav yam pub dawb los sis tus nqi qis ntawm Medicaid thiab CHIP. Thiab tus lej ntawd nce siab mus txhua xyoo. Tab sis kev nkag cuag tau rau txoj kev saib xyuas kho mob yog qhov nyuaj heev. Qee cov me nyuam yaus yuav tsis muaj tus kws kho hniav hauv lawv cov zej zos. Los sis lawv tsis muaj tsheb thauj mus los rau.

Qee tsev neeg tsis nkag siab tias cov me nyuam yuav tsum tau mus ntsib kws kho hniav yam tsis tu ncua, txawm tias tsis muaj teeb meem pom tseeb los xij. Qee cov niam txiv tsis paub tias lawv cov me nyuam muaj cai tsim nyog tau txais cov kev pab cuam kho hniav. Cov teeb meem khuam ntawm kev hais lus tsis tau kuj tseem tuaj yeem ua rau ntsib kev nyuaj uas yuav mus kho hniav.

UnitedHealthcare tau mob siab los pab peb cov tswv cuab kom tau txais nyiaj pab siab tshaj plaws uas tau muab los ntawm lawv li phiaj xwm tuav pov hwm kho mob Medicaid. Mus saib hauv InsureKidsNow.gov txhawm rau nrhiav tus kws kho hniav hauv koj lub zej zos uas saib xyuas cov me nyuam yaus thiab lees txais Medicaid thiab CHIP.

*Cov kev pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej koos pis tawj yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Tej zaum yuav tau siv cov ciaj ciam, cov kev cais tawm thiab/los sis cov kev txwv ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke. Yog xav paub meej txog cov nyiaj pab ntxiv uas muaj nyob hauv cov phiaj xwm Medicaid hauv koj cheeb tsam, thov tshawb nrhiav cov phiaj xwm tau yam siv tus zauv chaw nyob (ZIP code) ntawm qhov chaw uas koj nyob.
1 Me Nyuam Yaus Li Kev Noj Qab Haus Huv ntawm Qhov Ncauj (CDC, Lub Plaub Hlis Ntuj 6, 2022)

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink