Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj
A young, 20-something African American mother-to-be with her hand resting on her pregnant belly

Medicaid cov kev pab them nqi duav roos rau cov poj niam cev xeeb tub thiab lawv cov me nyuam mos liab

Tshaj tawm: August 16, 2023

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: August 17, 2023

Medicaid pab them nqi duav roos rau ze li ib nrab ntawm tag nrho cov kev yug me nyuam hauv Teb Chaws Mes Kas nyob rau txhua xyoo. Nws yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm txoj kev pab them nqi duav roos saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov poj niam cev xeeb tub uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Medicaid cov kev pab them nqi duav roos rau cov leej niam yog pib thaum cev xeeb tub thiab kav ntev mus li 60 hnub tom qab yug me nyuam tag.

Hauv 2023, Tsoom Txwj Laus Congress tau muab txoj hauv kev rau txhua lub xeev los ncua sij hawm ntxiv rau txoj kev pab them nqi duav roos ntawm Medicaid rau cov leej niam mus ua 12 lub hlis tom qab yug me nyuam tag. Ntau tshaj li ib nrab ntawm cov xeev hauv Teb Chaws Mes Kas tau xaiv los ua qhov no.1 Ntau lub xeev xav kom ua qhov no nyob rau 2023.

Leej twg thiaj li tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid li kev pab them nqi duav roos cev xeeb tub?

Cov cai kom muaj feem tsim nyog rau Medicaid yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Cov txheej txheem pab cuam Medicaid hauv lub xeev yuav tsum pab them nqi duav roos rau cov poj niam cev xeeb tub uas khwv tau 133% ntawm theem kev txom nyem uas tsoom fwv teev tseg (federal poverty level, FPL) los sis qis dua. Tab sis qee lub xeev kuj tseem yuav pab them nqi duav roos rau cov neeg uas khwv tau ntau dua li ntawd. Cov poj niam uas khwv tau nyiaj ntau tshaj qhov uas yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid lawm tab sis tsis tau txaus los them is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv ntiag tug tuaj yeem tau txais kev pab them nqi duav roos rau kev yug me nyuam los ntawm Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Is Saws Laws Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Me Nyuam Yaus (Children's Health Insurance Program, CHIP). Cov neeg nkag teb chaws yam raug cai kuj tseem tuaj yeem tau txais kev pab them nqi duav roos kho mob los ntawm CHIP.

Cov poj niam yuav tsum ua ntawv thov rau Medicaid kom sai li sai tau thaum lawv pom tias lawv cev xeeb tub lawm. Txoj hauv kev ntawd, lawv yuav tau txais kev pab them nqi duav roos kom sai li sai tau.

Medicaid pab them nqi duav roos rau cov poj niam cev xeeb tub ua ntej, nyob rau thaum sij hawm thiab tom qab yug me nyuam tag

Cov kev pab cuam yug me nyuam twg uas Medicaid pab them nqi duav roos rau?

Medicaid pab them nqi duav roos rau cov poj niam cev xeeb tub ua ntej, nyob rau thaum sij hawm thiab tom qab yug me nyuam tag. Kev saib xyuas ua ntej yug me nyuam yog ncua sij hawm uas pib mus txog kiag thaum yug me nyuam. Kev saib xyuas ua ntej yug me nyuam zoo yog qhov tseem ceeb heev. Nws yog kev los kuaj xyuas kev noj qab haus huv ntawm leej niam thiab tus me nyuam thaum uas lub cev xeeb tub. Nws kuj pab cov kws kho mob los daws cov teeb meem uas yuav tshwm sim tau.

Medicaid pab them nqi duav roos rau cov kev niaj hnub kuaj xyuas. Feem ntau txhua lub xeev kuj pab them nqi duav roos rau cov vitamins ua ntej yug me nyuam thiab cov kev xoos fais ultrasound kuaj me nyuam. Yog tias ib tug poj niam xav tau lwm yam kev kho mob uas tsim nyog raws fab kev kho mob thaum lub cev xeeb tub lawm, ces Medicaid yuav them rau cov kev pab cuam ntawd.

Medicaid pab them nqi duav roos tag nrho rau cov kev saib xyuas thaum yug me nyuam, suav nrog rau tus nqi ntawm kev pw hauv tsev kho mob los sis lub chaw yug me nyuam tib si. Medicaid kuj pab them nqi duav roos rau txoj kev saib xyuas tom qab yug me nyuam tag. Qhov no hu tias ncua sij hawm tom qab kev yug me nyuam tag. Nws tuaj yeem yog lub sij hawm uas muaj kev phom sij rau cov leej niam thiab lawv cov me nyuam mos tau. Yog li ntawd kev saib xyuas kho mob raws los uas zoo ntawd thiaj yog ib qho tseem ceeb heev.

UnitedHealthcare muab cov kev pab cuam ntxiv rau thaum lub cev xeeb tub thiab tom qab ntawd

Cov phiaj xwm kho mob Medicaid hauv xeev suav nrog cov nyiaj pab qib hauv paus. Tab sis UnitedHealthcare kuj tseem yuav muab cov txheej txheem pab cuam ntxiv rau peb cov tswv cuab ntawm Medicaid uas yog poj niam.* Qee qhov kev pab cuam no pab ua kom tseeg tau tias cov poj niam muaj kev nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo thaum lub cev xeeb tub. Lwm tus yuav pab cov leej niam tu lawv cov me nyuam mos tom qab yug me nyuam tag.

Peb cov txheej txheem pab cuam tus nqis uas ntxiv rau ntawd tuaj yeem suav nrog*:

  • UnitedHealthcare Healthy First Steps® — Pab txhua tus poj niam cev xeeb tub nrhiav cov kws pab kho mob thiab txuas lawv mus rau cov chaw muab kev pab hauv zej zos. Kuj tseem muab kev pab ntxiv nyob rau thaum muaj kev pheej hmoo ntawm kev xeeb tub thiab tsawg kawg yog 2 lub hlis tom qab yug me nyuam tag.
  • Kev Muab Kev Kawm & Cov Khoom Plig Fab Tshuab Dis Ntsis Tauj Muab kev kawm paub txog cov kev yug me nyuam raws li siab nyiam los ntawm txhua theem ntawm lub cev xeeb tub. Thiab muab khoom plig rau cov leej niam ntawm kev mus ntsib kws kho mob nyob rau thaum cev xeeb tub thiab tom qab yug me nyuam tag.
  • Cov Pluas Mov Noj Uas Xa Tuaj Rau Hauv Tsev — Xa zaub mov tuaj rau cov poj niam tom qab tawm hauv tsev kho mob.
  • Cov Kev Pab Cuam Saib Xyuas Hauv Tsev — Muab kev tuaj mus ntsib tom tsev thiab kev txhawb pab kho mob yog tias xav tau.
  • Kev Txhawb Pab rau Fab Kev Pub Niam Mis Rau Me Nyuam — Muab cov kev mus ntsib kws kho mob hauv oos lais li 6 zaus rau cov leej niam tshiab txhawm rau pab rau txoj kev tu me nyuam.
  • Kev Cia Siab rau Leej Niam & Tus Me Nyuam (Wellhop for Mom & Baby) — Ua kom cov leej niam tuaj yeem los nthuav tawm tau cov tswv yim thiab cov kev paub dhau los rau lwm tus poj niam thaum lawv lub cev xeeb tub nyob rau saum ib lub zej zog online.
  • Cov khoom siv — Muab pawm me nyuam mos, lub rooj zaum txhawb me nyuam mos hauv tsheb, lub taub tsob kua mis thiab lwm yam khoom siv tseem ceeb uas xav tau thaum lub cev xeeb tub thiab ntawm kev tu saib xyuas cov me nyuam tshiab.

*‬LUS CIM TSEG: Cov kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam uas siv tau. Yog xav paub meej txog cov nyiaj pab ntxiv uas muaj nyob hauv cov phiaj xwm Medicaid hauv koj cheeb tsam, thov tshawb nrhiav cov phiaj xwm tau yam siv tus zauv chaw nyob (ZIP code) ntawm qhov chaw uas koj nyob.

Medicaid puas pab them nqi duav roos rau tus neeg pab tu mob?

Tus neeg pab tu yog ib tus neeg uas tsis yog kws kho mob uas muab kev txhawb pab rau cov poj niam ua ntej, nyob rau thaum lub sij hawm thiab tom qab yug me nyuam tag. Tus neeg pab tu yuav piav qhia txog cov txheej txheem kho mob ua cov lus yooj yim. Lawv pab rau txoj kev tu saib xyuas. Lawv muab kev yooj yim rau thaum yug me nyuam. Lawv kuj tseem pab qhia cov poj niam hais txog cov tswv yim daws teeb meem thiab kev tu me nyuam mos. Txoj kev saib xyuas pab tu nyob rau tshooj-C uas tsawg zog tuaj, ua rau siv tshuaj tswj mob tsawg tuaj thiab txo qis kev tag sim neej ntawm leej niam.2

Niaj hnub no, ntau tshaj li ib nrab ntawm tag nrho txhua lub xeev yog muab kev pab them nqi duav roos ntawm Medicaid rau txoj kev saib xyuas pab tu los sis tseem tab tom lis kom tau txais qhov ntawd.3UnitedHealthcare tseem tab tom lis kom tau txais txoj kev saib xyuas pab tu ntawm lub xeev uas nyob rau hauv cov xeev uas nws tsis tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Medicaid. Peb tseem tab tom koom tes nrog Pab Pawg Koom Tes Ua Ke Los Pab Tu (The Doula Network, TDN). Ua ke, peb tseem tab tom sim cov txheej txheem pab cuam tus neeg pab tu nyob rau 5 hauv cov xeev — Arizona, Kansas, Kentucky, Texas thiab Washington.

Raws li kev muab kev saib xyuas Pab Tu, UnitedHealthcare yog qhov ntaus thawj ntawm cov qauv tshiab hauv Medicaid tswj xyuas kev saib xyuas kho mob.

*Cov kev pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej koos pis tawj yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Tej zaum yuav tau siv cov ciaj ciam, cov kev cais tawm thiab/los sis cov kev txwv ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke.

1 Medicaid Li Kev Pab Them Nqi Duav Roos Kev Soj Xyuas Tom Qab Kev Yug Me Nyuam (KFF, Lub Rau Hli Ntuj 2, 2023)
2 Dhau sij hawm lawm: Medicaid thiab Cov Is Saws Las Tuav Pov Hwm Ntiag Tug Li Kev Pab Them Nqi Duav Roos Tus Neeg Pab Tu Txhawm rau Ntxiv Lub Zog Ua Tau Zoo ntawm Leej Niam thiab Tus Me Nyuam Mos Li Kev Noj Qab Haus Huv (Lub Tsev Cia Ntaub Ntawv Kho Mob Hauv Teb Chaws (National Library of Medicine, NLM), 2016)
3 Medicaid Li Kev Coj Mus Sim Kiag ntawm Tus Neeg Pab Tu Hauv Lub Xeev Tam Sim No Nyob rau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 2022 (Txheej Txheem Pab Cuam Kev Cai Lij Choj Fab Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Teb Chaws (National Health Law Program), Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 14, 2022)

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink