Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Leej twg tuaj yeem tsim nyog tau txais phiaj xwm tuav pov hwm tau txais ob yam tib si los sis phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plan)?

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 02, 2022

"Kev muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm kho mob" txhais tau tias koj tsim nyog tau txais cov khoos kas pab tuav pov hwm kho mob ntawm Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. You may also hear this type of eligibility called “D-SNP eligibility” or “Medicare SNP eligibility” since Dual Special Needs plans are a type of Medicare Advantage plan.

Yog li ntawd, yuav ua li cas thiaj li tsim nyog tau txais daim phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob? Cov phiaj tuav pov hwm no raws li sawv daws paub kuj tseem hu ua Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plans). Yog hais tias koj tuaj yeem teb tau tias "yog" rau tag nrho cov lus nug hauv qab no, lub hwv tsam uas koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Koj puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid los sis tau txais kev pab fab nyiaj txiag?

Qhov khoos kas pab kho mob ntawm Medicaid rau koj lub xeev yog tswj hwm los ntawm tsoom fwv hauv koj lub xeev. Cov cai kom tsim nyog tau txais Medicaid yog nyob ntawm koj lub xeev. Koj puas tau txais kev pab fab nyiaj txiag xws li supplemental security income (SSI)? Yog hais tias koj khwv tau nyiaj los tsawg, tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid.

Yog xav paub seb koj puas tuaj yeem tau txais Medicaid hauv koj lub xeev, ces nug lub chaw khiav hauj lwm Medicaid hauv koj lub xeev. Koj yuav nrhiav tau kab ntawv txuas (link) mus rau lub vev xaib rau Medicaid lub chaw khiav hauj lwm hauv koj lub xeev ntawm nplooj ntawv "Plan Details" rau txhua daim phiaj ntawm peb cov phiaj tuav pov hwm kev kho mob. Yog xav saib cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob uas peb muab rau hauv koj cheeb tsam, thov tshawb xyuas cov phiaj tuav pov hwm hauv koj lub xeev.

Koj puas muaj Medicare Parts A thiab B?

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Nws yog rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab cov laus dua, thiab kuj muaj rau qee cov neeg hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj qee cov mob xiam oob qhab. Yuav kom muaj feem tau txais Medicare, koj kuj tseem yuav tsum yog ib tus neeg pej xeem hauv Teb Chaws Meskas los sis tus neeg nyob raug cai uas tau nyob hauv Teb Chaws Meskas yam tsawg 5 xyoo.

Medicare Part A yog ib qho kev tuav pov hwm kho mob (insurance) hauv tsev kho mob. Medicare Part A pab them rau cov nqi kho mob uas tej zaum koj yuav tau txais raws li ib tus neeg mob thaum sij hawm pw hauv tsev kho mob los sis chaw tu neeg mob uas muaj kev txawj tshaj lij. Medicare Part B yog ib kev tuav pov hwm kho mob. Medicare Part B pab them rau cov nqi kho mob rau tus kws kho mob thiab kev saib xyuas tiv thaiv mob. Thaum muab los ib ke, Medicare Part A thiab B tseem yog muab hu ua Original Medicare. Kawm kom paub ntxiv txog 4 cov feem sib txawv ntawm Medicare.

Puas yog koj nyob hauv lub cheeb tsam uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qhov kev pab them nqi kho mob?

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm uas koj tsim nyog tau txais ntawd yog nyob ntawm seb koj nyob rau qhov twg. Qhov qhov chaw nyob ntawm koj lub tsev yuav tsum nyob rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qhov kev pab them nqi kho mob cheeb tsam thiaj li yuav muaj cai tsim nyog tau txais daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob. Yog xav nrhiav ib UnitedHealthcare Dual Complete® daim phiaj rau koj, thov tshawb nrhiav cov phiaj kho mob hauv koj lub xeev. 

Nyob rau lub ntsiab lus luv luv: Koj puas muaj cai tsim nyog tau txais daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais?

Koj puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si? Tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais yog hais tias:

  • Koj muaj cai tau txais Medicaid nyob hauv koj lub xeev
  • Koj muaj cai tau txais Medicare Part A thiab B (Original Medicare)
  • Koj nyob hauv cheeb tsam muaj daim phiaj pab them nqi kho mob ntawm ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Kev Muaj Cai Tsim Nyog

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink