Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
An elderly woman looking out her front door, smiling

Kev muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho kev pab yog txhais li cas?

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 27, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: September 15, 2023

Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si yog hu ua muaj feem tau txais ob qho. Qhov ntawd yog vim lawv muaj feem tau txais kev pab ob qho rau ob qhov khoos kas pab cuam tib si. Tab sis nws kuj muaj ntau dua qhov ntawd. Ib cov neeg muaj feem tau txais ob qho puv ntoob. Qhov ntawd txhais hais tias lawv muaj cai tau txais lub xeev qhov Medicaid cov kev pab puv ntoob, suav nrog qhov kev pab them nqi kho mob. Tab sis lwm cov tsuas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho xwb. Qhov ntawd yog vim hais tias tab txawm lawv yuav tsis muaj cai tau txais cov kev pab them nqi kho mob los ntawm lawv lub xeev qhov kev pab cuam Medicaid los, lawv tseem muaj cai tau ib cov kev pab.

Nyeem mus ntxiv kom paub seb daim phiaj kho mob cov kev xaiv dab tsi yuav muaj rau koj yog hais tias koj muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog cov phiaj xwm tuav pov hwm Ob Yam Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs plans) ces yog nyob rau hauv tib phau ntawv qhia, uas yooj yim xwb.

Nws muaj ntau theem sib txawv ntawm qhov muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho

Nws muaj 4 ntau hom sib txawv ntawm qhov muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho. Ib theem twg kuj tseem muaj nws tus kheej qhov Medicare Savings Program (MSP). Cov kev sib txawv ntawm hom MSPs yog muaj raws li ntawm:

 1. Cov nyiaj txiag uas muaj kev txwv (koj khwv tau nyiaj los npaum cas los yog muaj nyiaj npaum cas), thiab
 2. Seb qhov MSP puas them rau:
  • Feem yus nrog them, feem yus them ua ntej thiab feem koom them tuav pov hwm rau Medicare Part A (tuav pov hwm pw hauv tsev kho mob thiab Medicare Part B (tuav pov hwm them nqi kho mob) ob qho tib si, los yog
  • Medicare Part B cov nyiaj them (premiums) nkaus xwb
  • Medicare Part A cov nyiaj them (premiums) nkaus xwb

Muaj ib cov neeg kuj khwv tau nyiaj los yog muaj nyiaj ntau heev uas ua rau tsis muaj feem tau txais qhov Medicare Savings Program. Txawm li no los, daim phiaj muaj ob qho kev pab uas haum rau cov neeg uas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho kuj tseem yog ib qho kev xaiv zoo rau lawv1

Koj puas tau them feem yus nrog them (copay) thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob?

Nws kuj yog ib qho uas yuav tau rho nyiaj me ntsis hauv hnab tshos los them rau feem yus nrog them txhua zaus uas koj mus ntsib kws kho mob. Thiab yog koj yuav tau mus ntsib ib tus kws kho mob tshwj xeeb, tus nqi kuj tseem yuav siab dua. Thaum paub li no, UnitedHealthcare cia rau cov neeg uas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho los rau npe rau qee daim phiaj Dual Special Needs Plans (D-SNPs). Qhov zoo ces yog tias, thaum muaj daim D-SNP, cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho tej zaum yuav tau them feem yus nrog them (copay) tsawg dua thaum mus ntsib kws kho mob thiab cov kws kho mob tshwj xeeb.

Yog koj muaj ib daim phiaj Medicare Advantage tam sim no, koj yuav nrhiav tau nws them los hloov mus rau ib daim phiaj Dual Special Needs Plan

Cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho yuav pom tias muaj cov kev pab ntau ntxiv thaum muaj D-SNP

Cov tswv cuab ntawm UnitedHealthcare D-SNPs tau txais cov kev pab ntau ntxiv yam tsis muaj tus nqi rau lawv them.2 Cov kev pab ntau ntxiv no muaj xws li:

 • Daim npav credit ua hli coj mus yuav khoom noj uas muaj txiaj ntsig rau lub cev, cov khoom ntawm OTC thiab them cov nqi khoom siv
 • $0 feem yus nrog them (copay) rau ntawm cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau
 • Kev pab them nqi kho hniav, muaj credits ntxiv los pab them rau cov kev kho hniav
 • Kev pab them nqi kho qhov muag, muaj ib qho pab ntxiv rau cov tsom iav
 • Thiab ntau yam ntxiv

Thawj kauj ruam yog xyuas seb cov cai kev tsim nyog nyob hauv daim phiaj yog li cas

Muaj ib cov phiaj kho mob Dual Special Needs Plans pub rau cov muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho kev pab los rau npe. Tab sis lwm cov D-SNPs tsuas txais cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob qho kev pab puv ntoob xwb. Thiab nws kuj tsis yog ib qho yooj yim hais tau kom paub tias yog li cas. Tias yog vim li cas koj thawj kauj ruam yuav tsum tau kuaj xyuas cov kev tsim nyog tau txais kev pab rau txhua txoj kev npaj koj nyiam ua ntej koj pib txheej txheem rau npe. Tsis tas li ntawd, ntau lub UnitedHealthcare D-SNPs uas lees txais ib feem ntawm ob qhov kev tsim nyog tau txais lo lus "Xaiv" ua ib feem ntawm lub npe ntawm txoj kev npaj. Yog tias tsis yog, txoj kev uas npaj tsuas yog muaj rau cov tswv cuab uas muaj cai ob qho nkaus xwb.

Tau kev pab mus nrhiav daim phiaj kho mob uas muaj feem tau ob qho kev pab

Koj puas xav tias koj, ib tus tswv cuab hauv koj tsev neeg los yog ib tus uas koj pab tu nws yuav muaj cai tau txais kev pab ob qho puv ntoob los yog ib feem xwb? Koj yuav siv tau qhov cuab yeej tshawb nrhiav hauv qab no los saib seb daim phiaj kho mob twg uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam. Yog hais tias koj tsis paub tseeb, hu tuaj rau peb thiab tham nrog peb ib tus neeg sawv cev uas muaj ntawv tso cai. Nws yuav piav qhia txhua cov kev xaiv ua tau thiab pab koj nrhiav kom tau ib daim phiaj kho mob uas muaj feem tau txais ob qho kev pab kho mob rau koj.

Hu rau 1-844-812-5967, TTY: 711
8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

1 Dual Special Needs plans with partial dual eligibility categories are not available in all areas.
2 Cov kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj thiab cheeb tsam uas muab kev pab. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink