Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Indiana cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Indianaqhov homepage.

5  cov kev tshawb nrhiav tau rau Indiana

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim
 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $146 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $3000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tag nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

Puas muaj txoj phiaj xwm no hauv kuv lub nroog? (Qhib lub modal window)

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $146 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $3000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tag nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $120 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $2000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tas nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

Puas muaj txoj phiaj xwm no hauv kuv lub nroog? (Qhib lub modal window)

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $120 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $2000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tas nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Puas xav tau kev pab nrhiav daim phiaj?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $252 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $3000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tag nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

Puas muaj txoj phiaj xwm no hauv kuv lub nroog? (Qhib lub modal window)

Nqi Them Txhua Hli:

$0.00*

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

 • Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

  $252 credit (nyiaj khes div) txhua hli los mus them rau cov khoom noj khoom haus uas zoo rau lub cev, cov khoom OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob

 • Cov kev pab kho hniav

  $3000 qhov nyiaj pab cuam rau cov kev pab cuam ntsig txog kev tiv thaiv kab mob thiab kev kho hniav tag nrho uas tau txais kev pab them nqi duav roos

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 tus nqi sib koom them (copay) rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau Optum® Home Delivery tib si

 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

Puas muaj txoj phiaj xwm no hauv kuv lub nroog? (Qhib lub modal window)
 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

Puas muaj txoj phiaj xwm no hauv kuv lub nroog? (Qhib lub modal window)
 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink