Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect

Medicaid

Hoosier Care Connect yog ib qho kev pab cuam uas muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog xiam oob qhab, suav nrog rau cov me nyuam nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu, thiab cov uas muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev.

 • UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect Steps to Enroll
 • Tshawb xyuas Kev Tsim Nyog tau txais (xws lis qhib qhov rai)

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

Kev Saib Xyuas Kho Mob Tus Zoo thiab Tus Muaj Mob

Peb yuav pab kom koj tau txais cov kev pab cuam pub dawb los pab koj kom noj qab haus huv thiab noj qab nyob zoo. Cov no suav nrog cov kev pab cuam xws li:

 • Kev mus pw hauv tsev kho mob Koj yuav tsis tau them ib yam dab tsis rau kev kho mob nyob hauv lub tsev kho mob.
 • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob. Kev mus cuag kev kho mob txhawm rau pab kho kom koj zoo rov qab los sis ua tiav koj lub peev xwm.
 • Tus Xov Tooj Hu Rau Tus Kws Tu Neeg Mob. Tham nrog ib tus kws tu neeg mob 24/7.
 • Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo (Well Visits). Cov kev kuaj mob nkeeg txhua xyoo yog txhawm rau los ceev kom koj thiab koj tsev neeg muaj kev noj qab haus huv zoo.
 • Cov Kev Tshuaj Xyuas Mob Nkeeg thiab Cov Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob. Kev kuaj li ib txwm thiab txhaj tshuaj los pab pov thaiv kab mob.
 • Kev Siv Cuab Yeej Ntsib Kws Kho Mob Nyob Deb Tham (Virtual Visits). Txuas nrog ib tus kws kho mob hauv lub xov tooj smart phone los sis khoos phis tawj tham txog ib tus mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev. See UHC Doctor Chat below for more information.

Kev noj qab haus huv ntawm tus cwj pwm yog hais txog qhov kev uas koj xav thiab kev coj ua. Nws kuj tseem hu ua tias kev mob puas siab puas ntsws. Koj qhov kev mob puas siab puas ntsws yog ib qho tseem ceeb heev. Tas nrho Hoosier Care Connect cov tswv cuab tuaj yeem tau txais cov kev kho mob hlwb thiab quav dej cawv yeeb tshuaj. Tej zaum koj yuav tau mus ntsib ib tus kws kho mob twg nyob hauv network yam tsis muaj kev xa mus rau kev kho mob ntawm tus neeg mob uas tsis pw kho mob.

Koj muaj peev xwm tau txais cov kev pab rau tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm yam tsis tas muaj ntawv xa mus los ntawm koj tus PMP. Qee lub sij hawm koj yuav tsum tau tham nrog koj tus PMP txog txhua yam teeb meem mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas tej zaum koj muaj. Los ntawm txoj hau kev ntawd, koj tus PMP thiaj tuaj yeem pab ua ntawv xa koj mus rau ib tus kws kho mob kev coj tus cwj pwm uas ua hauj lwm nrog peb. Yog tias koj xav nrhiav ib tus kws kho mob paub txog kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm los ntawm koj tus kheej, koj tuaj yeem tshawb nrhiav tus kws kho mob tau txhua lub sij hawm thiab ua kev teem caij. Koj kuj tseem tuaj yeem hu mus rau Lub Chaw Muab Kev Pab Tswv Cuab tau ntawm 1-800-832-4643 TYY 711, kom pab.

Peb them rau:

Cov Kev Pab Cuam Fab Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm 

 • Kev kho ib tus neeg kheej, pab pawg, thiab tsev neeg 
 • Cov kev pab rau fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm rau tus neeg mob uas tsis pw kho mob 
 • Cov kev pab rau fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm rau tus neeg mob uas pw kho mob 
 • Cov kev pab cuam kev fab kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm tshwj xeeb rau cov me nyuam yaus uas hlwb tsis zoo los yog hlwb tsis puv

Cov Kev Pab Fab Kev Siv Tshuaj Tsis Haum 

 • Kev kho quav tshuaj opioid (tshuaj daws mob) 
 • Kev kho mob nyob hauv vaj tsev
 • Kev tswj xyuas tus neeg mob uas nyob hauv hom phiaj

Ntau cov kev pab ntxiv yuav nrhiav tau nyob ntawm myuhc.com/CommunityPlan. Nrhiav kev pab, kev txhawb nqa, thiab kev kho tus mob uas koj xav tau kom nyob tau ib lub neej zoo tshaj plaws li qhov ua tau.

Yog koj ntseeg tias koj xav tau cov kev pab rau tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm, tham nrog koj tus PMP los sis hu rau Lub Chaw Muab Kev Pab Tswv Cuab kom lawv pab.

Tshawb nrhiav ib tus kws kho mob txawj tshaj lij uas paub txog ‭kev noj qab haus huv ntawm kev coj tus cwj pwm‭

Yog tias kuv muaj ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas yog xwm txheej kub ceev ne?
Koj yeej tau txais kev pab them rau ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm, kev nyuaj siab puas hlwb, kev siv yeeb tshuaj los yog dej cawv xwm txheej kub ceev. Ib qho xwm txheej kub ceev txhais hais tias yog ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas tshwm sim tam sid, txov tau txoj sia, mob heev, los yog lwm cov tsos mob uas tos tsis tau yuav tau kho.

Cov kev pab rau xwm txheej kub ceev yeej tau pab them nqi rau tsis hais nyob qhov twg hauv Teb Chaws Meskas. Yog hais tias koj xav tias koj muaj ib qho xwm txheej kub ceev txov tau txoj sia, hu rau 911 los yog mus rau ntawm lub tsev kho mob nyob ze tshaj plaws uas muaj cov kws kho mob pab tau koj.

Thov hu rau peb kom sai li sai tau txhawm rau los mus npaj teem caij taug qab kho tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm mus ntxiv tom qab qhov xwm txheej kub ceev.

Ib tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm uas yog xwm txheej kub ceev yog thaum ib tus neeg tus cwj pwm ua tau rau nws tus kheej los yog lwm tus muaj kev phom sij, tshwj xeeb yog nws tsis tau txais kev pab, xws li:

 • Tso hem thawj los yog tham hais txog yuav ua kom tus kheej raug mob los yog tua tus kheej
 • Tsis muaj kev cia siab
 • Siv lub zog ua phem los yog tswj tsis tau qhov npau taws
 • Poob rau rooj ntxiab, zoo li tsis muaj kev tawm
 • Coj tus cwj pwm phem yam tsis xav txog dab tsi
 • Ntxhov siab, nyob tsis tswm, los yog pw tsis taus
 • Siv dej cawv yeeb tshuaj ntau ntxiv
 • Cais tawm ntawm tej phooj ywg thiab tsev neeg
 • Siab ntsws hloov pauv tas
 • Saib li ua neej nyob tsis muaj qab hau dab tsi

Cov Kev Pab Xwm Txheej Kub Ceev:
Yog koj xav tias koj muaj ib qho xwm txheej kub ceev, tsis hais koj nyob qhov twg, hu rau 911 los yog mus rau ntawm lub tsev kho mob nyob ze tshaj plaws uas muaj cov kws kho mob pab tau koj. Thov hu rau koj tus kws kho mob los yog tus kws kho mob ntawm kev coj tus cwj pwm kom sai li sai tau txhawm rau los mus npaj teem caij taug qab kho tus mob tom qab qhov xwm txheej kub ceev dhau lawm.

Yog hais tias koj xav tham nrog ib tus neeg twg, peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj. Yog hais tias koj xav tias tsis tau txog lub sij hawm yuav hu rau 911 tab sis xav tau kev pab tam sid, koj hu tau rau peb tus xov tooj Behavioral Health Crisis Hotline 24/7 ntawm 1-855-780-5955. Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau 988 txhawm rau thov kev pab tau txhua lub sij hawm.

Online: http://www.suicidepreventionlifeline.org

Cov chaw muab kev pab kho mob ntau ntxiv kuj muab tau los ntawm koj tus thawj tswj hwm kev kho tus mob ntawm kev coj tus cwj pwm. Nrhiav tus pab nyiaj, pab txhawb nqa, thiab kev saib xyuas uas koj xav tau kom ua lub neej zoo tshaj plaws. Hu rau koj tus Kws Coj Kev Hauv Lub Chaw Pab Tswv Cuab (Member Service Navigator) thiab thov kom txuas koj rau tus thawj tswj xyuas kev kho mob no.

Tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua txoj kev noj qab haus huv thiab noj qab nyob zoo ntawm koj thiab koj tus me nyuam mos liab. Vim li ntawd peb daim phiaj cov kev pab thiaj muaj xws li:

 • Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Thaum Lub Caij Cev Xeeb Tub. Kev saib xyuas koj ua ntej koj tus me nyuam mos liab yug los. 
 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob. Nrhiav tau ib tus kws kho mob los yog OB/GYN koj ntseeg siab hauv peb lub network. 
 • Cov Kauj Ruam Xub Thawj Txhawm Rau Kev Noj Qab Haus Huv®. Kev pab txhawb ntxiv los pab koj thiab koj tus me nyuam mos liab kom nyob tsis muaj mob. Tau txais khoom plig uas muaj txiaj ntsig zoo rau koj thiab koj tus me nyuam mos liab.
 • Cov Kev Pab Tswj Hwm Kho Mob. Rau cov cev xeeb tub uas muaj feem yuav kawj mob thaum cev xeeb tub thiab ob lub hlis tom qab yug tus me nyuam.
 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Thaum Nyob Nruab Hlis. Kev saib xyuas rau koj tom qab koj tus me nyuam yug los. 

Peb cov kev pab khiav hauj lwm yuav pab koj thiab koj cov kws kho mob daws koj txoj kev noj qab haus huv cov kev xav tau. Peb lub hom phiaj yog pab koj kom tau txais qhov kev saib xyuas uas zoo rau koj nyob rau lub sij hawm yog thiab yog qhov chaw. Peb ua qhov no los ntawm qhov ua hauj lwm ua ke nrog koj thiab koj cov kws kho mob uas nyob ntawm koj daim phiaj kho mob. Peb koom tes rau tas nrho koj cov kev xav tau ntawm lub cev, txoj kev mob ntawm kev coj tus cwj pwm, thiab kev sib fim nrog lwm tus. Kev koom tes saib xyuas muaj xws li:

 • Kev tswj hwm txoj kev kho mob uas muaj ntau yam nyuaj
 • Kev tswj hwm kev tu xyuas mob nkeeg
 • Kev tswj hwm kab mob

Yog hais tias koj muaj mob hawb pob, ntshav qab zib, los yog lwm yam mob, koj tso siab tau rau peb. Cov Thawj Tswj Hwm Kho Mob xav kawm kom paub ntau ntxiv hais txog koj. Lawv yuav pab tau koj kawm kom paub txog kev tu tus kheej thiab yuav ua li cas thiaj tau kev pab los ntawm lwm tus. Cov Thawj Tswj Hwm Kho Mob kuj yuav ntsib nrog koj tus kws kho mob PMP thiab lwm tus kom paub tseeb tias lawv ua hauj lwm ua ke. Cov Thawj Tswj Hwm Kev Kho Mob ua hauj lwm kom paub tseeb tias koj tau tas nrho cov kev pab uas koj xav tau, suav nrog rau cov kev pab uas tsis yog kev mob nkeeg xws li khoom noj thiab vaj tse nyob. Peb cov kev pab cuam muaj xws li kev kuaj kab mob, tshuaj noj, kev kho mob, kev kawm ntawv, kev pab txhawb, thiab khoom siv:

 • Mob ADHD
 • Hawb pob
 • Mob tsis txawj hais lus thiab cov mob zoo li nws
 • Mob Plawv Tsis Ua Hauj Lwm 
 • Mob COPD
 • Mob Hlab Ntsha Plawv Txhaws 
 • Kev ntxhov Siab
 • Mob ntshav qab zib
 • Mob plawv
 • Mob rau daim siab
 • Mob lauj ej
 • Mob ntshav siab
 • Mob raum
 • Cev xeeb me nyuam
 • Mob keeb ntshav tawg zoo li rab liag
 • Teeb Meem Mob Los Ntawm Kev Siv Dej Cawv Yeeb Tshuaj

Cov kev mus tshuaj xyuas qhov muag tsis tu ncua yog ib qho tseem ceeb. Cov tswv cuab muaj feem tau txais cov kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav. Hu rau koj tus kws kho mob teem sij hawm mus kuaj qhov muag li ib txwm. Koj tuaj yeem teem tau sij hawm mus ntsib ib tus kws kho qhov muag uas koom nrog peb. 

Cov kev kuaj qhov muag nram qab no yog them rau rau cov tswv cuab uas hnub nyoog qis dua 21 xyoo: 

 • Kuaj qhov muag li ib txwm kuaj ib zaug tauj ib xyoos — tsis tas muaj ntawv xa mus 
 • Ib daim tsom iav qhov muag uas kws kho mob sau ntawv txhua kaum ob lub hlis 

Cov kev kuaj qhov muag nram qab no yog them rau rau cov tswv cuab uas hnub nyoog 21 xyoo thiab siab dua: 

 • Kev kuaj qhov muag li ib txwm kuaj ib zaug txhua txhua ob lub xyoos — tsis tas muaj ntawv xa mus 
 • Ib daim tsom iav qhov muag uas kws kho mob sau ntawv yuav txhua txhua 5 lub xyoos

Kev mus kuaj hniav txhua xyoo yog ib qho tseem ceeb rau koj kev noj qab haus huv. Qhov kev pab them nqi rau koj muaj xws li: 

 • Muaj cov kev kuaj thiab kev tu ntxuav kom huv si ob zaug tauj ib xyoos rau cov me nyuam thiab cov neeg muaj hnub nyoog
 • Xoos fais fab X-ray ib zaug txhua txhua 12 hlis thiab ib zaug xoos fais fab X-rays ib zaug txhua nrho txhua txhua peb xyoos 
 • Cov kev kho me xws li ntsaws hniav 
 • Cov kev kho loj xws li looj hniav thiab kho cag hniav (ib zaug ib qho tauj 12 hlis) 
 • Cov kev ntxuav tu tob heev thiab phais rau tus mob pos hniav 
 • Hniav cuav ib lo hniav tas nrho los yog ib sab, thiab kev kho rau ib sab los yog ib lo hniav tas nrho 
 • Tso tshuaj loog thiab tshuaj nitrous oxide (raws li paub yog laughing gas) yog yuav tau ua

Qee zaum cov neeg muaj lub sij hawm nyuaj yuav mus ntsib tau tus kws kho hniav. Tej zaum nws yuav muaj qhov rhiab heev kov tsis tau. Tej zaum nws yuav xav tau lub sij hawm tshwj xeeb los sis maj mam tu xyuas. Cia peb pab koj nrhiav tus kws kho hniav uas haum rau koj los sis koj tsev neeg.

Txhua tus tswv cuab muaj ib qho nyiaj pab pub dawb uas hu ua UHC Doctor Chat. Nws yog ib qho siv vis des aus sib tham nrog ib tus kws kho mob. Doctor Chat yog muaj 24/7. Tsis tas yuav tsum tau teem caij ua ntej. Siv nws:

 • Yog hais tias koj muaj lus nug txog kev noj qab haus huv
 • Yog hais tias koj tsis tuaj yeem mus ntsib tau koj tus kws kho mob xub thawj
 • Thaum koj hnov tsis xis neej
 • Yog hais tias koj los nyob tshiab hauv nroog thiab tseem tsis tau mus ntsib ib tus kws kho mob hauv zos li
 • Yog hais tias koj hnov poob siab los sis nyuaj siab

Txhawm rau los rub tawm (download) lub app tshawb nrhiav rau UHC Doctor Chat nyob hauv App Store los sis Google Play. Dua li no lawm koj kuj tseem tuaj yeem mus saib tau ntawm www.uhcdoctorchat.com.
 

Koom rau HERO Council

HERO yog txhais hais tias Health, Empowerment, Resources, thiab Opportunities. Koj qhov muaj kev tawm suab tseem ceeb. Peb mloog koj hais. Yog vim li ntawd peb thiaj caw cov tswv cuab tuaj koom peb lub HERO Council cov rooj sib tham. Qhov HERO yog ib qho chaw nyab xeeb uas cov tswv cuab qhia peb seb lawv xav li cas txog ntawm lawv qhov kev pab them nqi kho mob. Lawv qhia cov tswv yim uas yuav ua rau txhua yam kom zoo dua qub rau txhua leej. Peb yuav teb koj cov lus nug, mloog koj cov tswv yim, thiab sib qhia cov kev paub tshiab.

HERO Council cov rooj sib tham yog tsa muaj rau ntawm cov hnub sib txawv thoob plaws lub Xeev. Peb xav kom koj koom nrog peb! Qhia rau peb paub yog hais tias koj tuaj yeem tuaj koom nrog tim ntsej tim muag kiag. Koj kuj tuaj yeem koom tau hauv xov tooj thiab. Hu rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom paub meej ntxiv.

 

Kev tswj hwm txoj kev kho koj kom noj qab haus huv yog ib qho nyuaj, tshwj xeeb yog koj muaj ntau yam teeb meem mob nyob rau tib lub sij hawm. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhawb ntxiv kom noj qab haus huv, peb tuaj yeem pab tau koj. Tas nrho peb cov tswv cuab hauv Hoosier Care Connect yuav cuag tau lawv tus Tus Neeg Coj Kev Hauv Lub Chaw Pab Tswv Cuab.

Koj Tus Neeg Coj Kev yuav pab tau koj:

 • Nkag siab txog Hoosier Care Connect qhov kev pab cuam
 • Tau txais cov ntaub ntawv ua lwm hom txawv, xws li cov kaw ua suab (CD los yog flash drive), cov luam ua tus ntawv loj, los yog Ua Ntawv Su (Braille)
 • Nrhiav ib tus kws kho mob, kws kho hniav los yog kws kho qhov muag
 • Piav txog koj cov kev pab thiab kev pab them nqi
 • Tham nrog koj hais txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas muaj rau koj
 • Txuas koj rau Tus Tswj Hwm Kev Kho Mob yog xav tau
 • Nrhiav cov chaw muaj kev pab nyob ze koj los pab koj daws lwm yam teeb meem xws li khoom noj, vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, kev ua hauj lwm, kev nyab xeeb los yog tau txais kev kawm ntawv
 • Ua kom paub tseeb tias koj paub lub Xeev lwm cov kev pab cuam thiab cov kev pab uas muaj rau koj, xws li SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) los yog WIC (Women, Infants and Children) cov kev pab
 • Pab koj hloov kho koj qhov chaw nyob tshiab, xov tooj, los yog email uas yuav tiv tauj tau koj
 • Ua kom paub tseeb tias koj nyiam kom tiv tauj koj li cas (email, hu xov tooj los yog xa ntawv tuaj rau koj)
 • Daws tej teeb meem nrog cov kws muab kev pab kho mob, xws li kev saib xyuas tshwj xeeb thiab kev nyuaj siab mob hlwb
 • Pab tej teeb meem vim los ntawm qhov tso cai ua ntej, kev them nyiaj rau cov kev pab, kev kho mob, thiab kev pab rau tsev neeg kom noj qab nyob zoo

Hu rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab hnub Monday txog hnub Friday txij thaum 8 teev sawv ntxov - 8 teev tsaus ntuj raws li lub sij hawm nyob Sab Hnub Tuaj, ntawm 1-800-832-4643, los sis TTY 711. Tus lej xov tooj yuav muab los teb 24/7 thaum koj xav tau kev pab sai tom qab cov sij hawm ua hauj lwm.  

Tau cov nyiaj pab thiab kev pab txhawb nqa ntxiv. Koj tuaj yeem tso siab rau:

 • Kev qoj ib ce. Tau siv ntau lub gyms thiab cov chaw qoj ib ce online. Nws kuj tseem muaj cov twj qoj ib ce nyob tom tsev thiab. 
 • Xov tooj hu dawb. Tau ib lub xov tooj smartphone dawb tsis muaj txwv kev sib tham, sau ntawv, thiab data. Tsuas yog mus saib mybenefitphone.com
 • Phaj Tshab Rau Kev Noj Qab Haus Huv. Tau txais phaj tshab rau ntawm qhov ua tiav cov kev tiv thaiv kom txhob muaj mob uas tseem ceeb.
 • Internet tus nqi them qis. Tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab txhawm rau saib seb koj puas muaj cai tau txais.
 • Kawm Tas Tsev Kawm Ntu Kawg (High School). Peb pab tau koj kawm kom tau koj daim ntawv pov thawj tiav tsev kawm ntu kawg (high school diploma). 
 • Kev Kawm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv. Kev cob qhia tsis tau them nyiaj los pab koj kom noj qab haus huv zoo dua qub.
 • Kev Pab Txhais Lus. Hu mus rau ib tus kws pab txhais lus los ntawm Cov Kev Pab Rau Cov Tswv Cuab (Member Services).
 • Txiav Kev Haus Luam Yeeb. Cov kws cob qhia thiab cov khoom siv los pab koj txiav kev haus luam yeeb.
 • Lub Npov (Box) Muab Cov Lus Tseem Ceeb. Teb rau ib daim ntawv soj ntsuam xyuas (survey) luv luv hais txog koj cov kev xav tau uas tsis yog kho mob. Tau txais ib lub thawv ntim khoom noj puv nkaus thiab tej khoom siv.
 • Cov Pluas Noj ntawm Leej Niam. Tus neeg tswj kev kho mob rau koj yuav khiav txoj hauj lwm xa cov pluas noj zoo tuaj rau koj tom qab koj tawm hauv tsev kho mob los mus. 
 • Lwm Txoj Kev Kho Kom Tus Mob Zoo. Yog koj siv cov tshuaj qab los (vitamins), tshuaj ntsuab, kev zuaj ib ce los yog nkaug koob cua, peb yuav ntxiv nyiaj rov qab rau koj txog $200 rau cov nqi them rau cov no txhua xyoo.
 • Pab txhawb nqa kev nyuaj siab puas hlwb. Cov app thiab cov cuab yeej los pab koj daws teeb meem thaum koj hnov lub zog ntaug.
 • Kev Sib Tham Nrog Kws Kho Mob. Tham sib pom (video chat) nrog tus kws kho mob 24/7.

Tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom paub ntxiv. Peb muaj kev pab hnub Monday txog Friday, thaum 8 AM txog 8 PM lub sij hawm Sab Hnub Tuaj, uas yog hu rau 1-800-832-4643, TTY 711.

Lwm Txoj Kev Kho Kom Tus Mob Zoo

Tej thaum nws muaj cov kev zoo los ua kom koj noj qab nyob zoo dua qub uas tej zaum koj cov nyiaj pab kuj tsis them rau. Peb yuav ntxiv nyiaj rov qab ntau txog $200 tauj ib xyoos. Koj yuav tsum tau xa daim ntawv theej ntawm koj cov tw ntawv them nyiaj (receipts) rau qhov kev pab cuam no. Qhov no muaj xws li, tab sis kuj tsis yog tas rau:

 • Tshuaj qab los (vitamins) thiab minerals
 • Tshuaj ntsuab
 • Zuaj ib ce kho mob
 • Nkaug koob cua
 • Cov roj tseem ceeb

Kev Pab Txhawb Nqa Rau Tus Mob Hawb Pob thiab COPD

Peb yuav pab tau koj tswj koj tus mob hawb pob thiab COPD.

Yog hais tias koj xav tau kev pab kom tau txais cov kev pab los yog cov khoom siv uas koj xav tau, tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab. Peb yuav pab tau koj.

 • Tau txais cov khoom siv los sis tshuaj
 • Teem caij mus kho mob nrog koj tus kws kho mob
 • Txuas koj nrog tus thawj tswj saib xyuas kev kho mob kom tau txais kev txhawb nqa rau tus kheej

Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

Koj yuav muaj ib tus kws kho mob xub thawj (PMP) uas yuav yog koj tus kws kho mob tseem ceeb. Koj tus PMP yog tus neeg koj ntsib feem ntau rau kev kho koj. Tej no muaj xws li cov kev kuaj mob, cov kev kho mob, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, kev kho tej qhov raug mob me, thiab cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv. Tham nrog koj tus PMP hais txog lwm yam kev txhawj xeeb uas tej zaum koj muaj. Koj tus PMP yuav pab tau koj txiav txim siab txog cov kev xaiv ua uas zoo rau koj.

Koj tus PMP yog koj tus kws kho mob tseem ceeb rau:

 • Cov kev tiv thaiv kom noj qab haus huv xws li cov kev kuaj mob, cov kev tshuaj xyuas mob khees xaws thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
 • Muab kev kho mob yog hais tias koj muaj mob los yog raug mob
 • Ua ntawv xa koj mus rau cov kws kho mob tshwj xeeb rau qee yam mob

Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Kws Kho Mob txhawm rau los saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network. Yog koj tsis muaj ib tus kws kho mob los yog hais tias koj tus kws kho mob tsis nyob hauv peb lub network, peb tuaj yeem pab tau koj nrhiav ib tus tshiab nyob ze koj. Koj tuaj yeem hloov pauv koj tus PMP tau txhua lub sij hawm.

Chaw Koom Tes Nrog Cov Tswv Cuab

Koj yuav muaj koj tus kheej ib tus Kws Coj Kev Hauv Lub Chaw Pab Tswv Cuab (Member Services Navigator) uas yog muab los pab koj hauv txoj kev kho koj kom noj qab haus huv. Koj Tus Neeg Coj Kev yuav pab:

 • Nkag siab txog Hoosier Care Connect qhov kev pab cuam
 • Nrhiav ib tus kws kho mob, kws kho hniav, los yog kws kho qhov muag
 • Piav txog koj cov kev pab thiab kev pab them nqi
 • Tham nrog koj hais txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas muaj rau koj
 • Txuas koj rau Tus Tswj Hwm Kev Kho Mob yog xav tau
 • Nrhiav cov chaw muaj kev pab nyob ze koj los pab koj daws lwm yam teeb meem xws li khoom noj, vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, kev ua hauj lwm, kev nyab xeeb, los yog tau txais kev kawm ntawv
 • Pab koj hloov kho koj qhov chaw nyob tshiab, xov tooj, los yog email uas yuav tiv tauj tau koj
 • Ua kom paub tseeb tias koj nyiam kom tiv tauj koj li cas (email, hu xov tooj, los yog xa ntawv tuaj rau koj)
 • Daws tej teeb meem nrog cov kws muab kev pab kho mob, xws li kev saib xyuas tshwj xeeb, thiab kev nyuaj siab mob hlwb
 • Pab tej teeb meem vim los ntawm qhov tso cai ua ntej, kev them nyiaj rau cov kev pab, kev kho mob, thiab kev pab rau tsev neeg kom noj qab nyob zoo

Kev Txhawb Tus Mob Ntshav Qab Zib

Yog koj muaj mob ntshav qab zib, peb yuav pab ua kom lub neej yooj yim me ntsis rau koj. Koj yuav tau txais tshuaj, cov khoom siv, thiab kev kawm ntawv los pab koj kom noj qab nyob zoo. Koj tseem yuav tau txais cov npav khoom plig rau ntawm qhov kev ua cov kauj ruam los tswj hwm koj tus mob ntshav qab zib.

Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Rau Ntawm Chav Kho Mob Xwm Txheej Kub Ceev

Yog koj muaj ib qho mob xwm txheej kub ceev, hu rau 911 los sis mus rau ntawm chav kho mob xwm txheej kub ceev uas nyob ze tshaj plaws. Qhov no yog ib qho kev pab kho mob uas them rau. Koj tsis tas yuav tsum tau tso cai ua ntej thiaj mus tau rau ntawm chav kho mob xwm txheej kub ceev. Thaum koj nyob hauv chav kho mob xwm txheej kub ceev, koj yuav tau txais txhua yam kev pab kho mob uas koj xav tau. Cov kws kho mob thiab cov kws tu neeg mob yuav qhia rau koj paub thaum koj tus mob zoo txaus los tawm tau mus tsev.

Cov kev pab tom qab tus mob xwm txheej kub ceev los kuj them rau tus nqi thiab. Qhov no yog txhua yam kev saib xyuas kho mob uas koj tau txais tom qab qhov xwm txheej kub ceev dhau lawm. Yog tias koj xav tau cov kev kuaj mob los sis cov kev pab cuam ntau ntxiv, cov neeg ua hauj lwm hauv chav kho mob xwm txheej kub ceev yuav hu rau UnitedHealthcare txhawm rau los thov kev tso cai pom zoo. Qhov no tsuas yog tshwm sim thaum koj tus mob nyob rau qhov zoo txaus lawm.

Cuab Yeej thiab Cov Khoom Siv Kho Mob

Koj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb nyob tom tsev yog qhov tseem ceeb.

Peb daim phiaj (plan) them rau cov cuab yeej kho mob uas xaj rau koj los ntawm koj tus kws kho mob. Qhov no muaj xam nrog rau cov khoom siv xws li:

 • Tsev kho mob cov txaj pw
 • Cov raj pa oxygen thiab tej khoom siv
 • Cov Pas Tuav Txheem Mus Kev los yog Laub Zaum Muaj Log

Kev Ua Tswv Cuab Ntawm Qhov Chaw Qoj Ib Ce

Peb qhov kev qoj ib ce One Pass Fitness yog muaj rau cov tswv cuab hnub nyoog 18 thiab siab dua ntawd nkaus xwb. Koj tuaj yeem sim tau ib qho los yog sim nws tas nrho! Ib tus cim (code) cia koj siv tau dawb:

 • Cov gyms nyob thoob plaws lub xeev, xws li YMCA thiab Anytime Fitness
 • Cov muaj nyob online xws li Daily Burn thiab Yoga Works

Peb kuj tseem tuaj yeem xa tau cov khoom siv qoj ib ce nyob tom tsev thiab. Cov khoom siv no muaj cov siv ua evxawxais thiab cov lus qhia kom koj ua tau zoo tshaj plaws.

Cov tswv cuab tuaj yeem koom tau los ntawm qhov mus saib YourOnePass.com.

Kev Kho Mob Ko Taw

Peb qhov kev them rau kho mob ko taw muaj xws li kev mus kho ko taw uas keev mus.

Yog hais tias koj muaj qee yam mob xws li mob ntshav qab zib, kev tu txhais taw kom zoo tuaj yeem pab tau koj tiv thaiv kom txhob mob loj ntxiv. Peb muab cov kev kuaj uas koj xav tau los mus pab kom koj ob txhais taw txhob muaj mob.

Txhawb Niam Qhuav Txiv Qhuav Kev Pab Tu

Niam qhuav txiv qhuav kev pab tu (Foster care) yog ib qho kev pab mus ib ntus rau cov me nyuam uas nyob tsis tau hauv lawv lub tsev mus ntxiv lawm vim muaj teeb meem rau txoj kev nyab xeeb. Peb muaj cov kev pab cuam los pab txhawb cov saib xyuas thiab cov me nyuam uas nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu.

Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv yog ib qho kev pab cuam los pab ua kom paub tseeb tias cov me nyuam uas nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu tau mus ntsib kws kho mob kom tau cov kev tshuaj xyuas mob phim rau lawv lub hnub nyoog thiab kev kho mob.

UnitedHealthcare qhov On My Way (OMW) yog ib yam cuab yeej tsim los mus pab cov hluas kom hloov tau ntawm qhov nyob hauv niam qhuav txiv qhuav txoj kev pab tu mus rau ntu laus thiab tsis tos lwm tus pab. Hom cuab yeej no yuav mus nrhiav tau hauv lub portal kev ruaj ntseg rau tswv cuab (member secure portal).

OMW qhov cuab yeej yuav txuas tau cov hluas muaj hnub nyoog nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu nrog cov neeg ua hauj lwm thiab muaj cov qauv uas qhia txog cov kev txawj ua nram qab no: 

 • Kev tswj nyiaj txiag 
 • Kev ceev kom muaj kev ruaj ntseg rau vaj tse nyob 
 • Kev tsim kom tau ib daim ntawv hais txog keeb kwm yav dhau los ntawm tus kheej (resume) 
 • Kev nrhiav ib txoj hauj lwm ua 
 • Kev ua ntawv thov mus kawm qib siab (college)
 • Kev teeb kom tau tus kheej lub hom phiaj 
 • Lub hauv paus hauj lwm no tseem muab ib qho chaw rau cov hluas los khaws ntej naub ntawv tseem ceeb cia xws li daim ntawv pov thawj yug los thiab daim ntawv tso cai tsav tsheb kom lawv mus muab tau los yooj yim tom qab hloov ntawm txoj kev nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu mus rau yav laus ntawm lub neej

Hu rau Cov Kev Pab Cuam Tswv Cuab kom paub ntau ntxiv txog tej no thiab lwm cov kev pab cuam rau ntawm niam qhuav txiv qhuav kev pab tu.

Kev Tau Txias Phaj Tshab Pub Dawb

Tau txais phaj tshab thaum koj saib xyuas koj tus keej kom tsis muaj mob. Cov phaj tshab kuj yuav muaj hloov pauv. Hu rau Cov Kev Pab Cuam Rau Tswv Cuab kom paub ntau ntxiv. Koj yuav tau txais ib daim npav khoom plig rau cov hauj lwm mus ntsib kws kho mob xws li:

 • Mus ntsib kws kho hniav (tau txais phaj tshab ib xyoos ib zaug, txhua lub hnub nyoog)
 • Tso tseg tsis haus luam yeeb (muaj ib zaug)
 • Mus ntsib koj tus me nyuam tus kws kho mob PMP kom noj qab nyob zoo (tau txais phaj tshab ib xyoos ib zaug, cov muaj hnub nyoog 3-21 xyoos)
 • Kev kuaj xyuas lub cev seb puas muaj mob ib lub xyoo puag ncig rau cov laus (tau txais phaj tshab ib xyoos ib zaug, hnub nyoog 20 thiab laus dua)
 • Ib qho mus ntsib kws kho mob taug qab xyuas ntxiv rau tus mob hauv 7 hnub tom qab mus ntsib hauv chav xwm txheej kub ceev rau kev haus cawv los sis siv yeeb tshuaj (muaj ib xyoos ib zaug)
 • Ib qho mus ntsib kws kho mob taug qab xyuas ntxiv rau tus mob hauv 30 hnub tom qab mus ntsib hauv chav xwm txheej kub ceev rau kev haus cawv los sis siv yeeb tshuaj (muaj ib xyoos ib zaug)

Noj qab nyob zoo yog ua ntej tshaj plaws®

Thaum koj cev xeeb tub lawm, koj yuav tau txais kev pab thiab tswv yim los ntawm tej txheeb ze thiab phooj ywg. Txhua zaus cev xeeb tub yuav sib txawv. Qhov kev pab cuam no yuav muab kev txhawb koj mus txog rau thaum koj lub cev xeeb tub. Tiv tauj rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom pib tau qhov no.

Peb yuav pab tau koj:

 • Nrhiav ib tus kws kho mob rau leej niam thiab tus me nyuam mos ab ob leeg tib si
 • Kawm kom paub txog kev noj haus, muab lub cev qoj ua hauj lwm, thiab kev nyab xeeb
 • Tau txais cov khoom los pab kom koj thiab koj tus me nyuam los pib rau qhov kev noj qab nyob zoo

Kawm Tiav Tsev Kawm Ntu Kawg (High School Equivalency (HSE))

Kev kawm kom tiav tsev kawm ntu kawg (high school) yeej tsis lig hlo li. Peb tuaj yeem pab koj kom tau txais koj qhov Kev Sib Txig Zos Li Tsev Kawm Ntawv Ntu Kawg (High School Equivalency, HSE). Qhov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. Txhua tus tswv cuab hnub nyoog 16 xyoo los yog siab dua yuav koom tau rau hauv qhov kev pab cuam no.

Thov tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom paub ntxiv.

Cov Kev Pab Li Nyob Tom Tsev

Tom qab phais mob los yog muaj ib tus mob hnyav—los yog hais tias koj muaj ib tus mob xiam oob qhab—tej zaum koj kuj yuav xav tau kev pab ntxiv rau tej dej num niaj hnub ua. Yog tau txais lus pom zoo, thiab yog tau xaj los ntawm koj tus kws kho mob, peb daim phiaj yuav them rau:

 • Kws tu neeg mob cov kev pab tu mus ib lub sij hawm luv 
 • Cov kev kho mob tshwj xeeb, xws li kev kho lub cev, kev kho kom ua taus hauj lwm, thiab kev kho kom txawj hais lus 
 • Cov khoom siv kho mob

Kev kho mob hauv tsev kho mob

Daim phiaj no them rau tas nrho cov nqi pw hauv tsev kho mob, kom koj thiaj tau so thiab nyob tos tus mob zoo.

Peb daim phiaj them rau:

 • Kev kho mob uas pw hauv tsev kho mob
 • Kev kho mob uas tsis pw hauv tsev kho mob
 • Kev kuaj kab mob, xoos fais fab X-rays thiab lwm yam kev kuaj

Thiab tom qab koj tawm hauv tsev kho mob mus lawm, koj tsis nyob ib leeg. Peb nyob ntawm no pab koj kom tau txais kev taug qab kho tus mob mus ntxiv kom tus mob zoo nyob tom tsev.

Cov Neeg Uas Xav Tau Cov Kev Pab Tshwj Xeeb

Peb muaj ntau cov kev pab uas txhawb cov neeg uas xav tau cov kev pab tshwj xeeb. Peb nyob ntawm no ua kom paub tseeb tias koj tau: 

 • Ib tus Kws Coj Kev Hauv Lub Chaw Pab Tswv Cuab los ua tus coj koj kev thiab pab koj kom nkag siab txoj kev muab kev pab kho mob 
 • Kev pab kom tau txais tas nrho cov kev pab uas koj xav tau 
 • Kev pab rau tej uas tib neeg xav tau, xws li vaj tse nyob, kev ua hauj lwm, thiab khoom noj uas zoo rau lub cev 
 • Kev pab kom tau tsheb thauj mus ntsib kws kho mob thiab rov los tsev 
 • Muaj cov ntaub ntawv ua hom uas koj xav tau

Peb kuj tseem muab kev pab kho hniav rau peb cov tswv cuab uas rhiab kov tsis tau. Thov tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab txhawm rau kawm paub ntau ntxiv.

Internet Tus Nqi Them Qis

Koj tuaj yeem thov cov kev txo nqi no:

 • Ntau txog $30 tauj hli rau kev siv internet
 • Ntau txog $75 tauj hli rau cov tsev neeg uas nyob rau ntawm cov neeg Tribal thaj av
 • Ib zaug txo tus nqi ntau txog $100 mus yuav ib lub laptop, desktop computer, los yog tablet nyob ntawm cov chaw uas koom rau qhov no

Kev muaj Internet siv muaj ntau yam zoo. Koj tuaj yeem ntsib tau kws kho mob nyob deb sib tham, koom cov hoob kawm, thiab muaj kev sib txuas nrog koj daim phiaj kho mob. Tas nrho Hoosier Care Connect cov tswv cuab muaj cai tsim nyog tau txais qhov kev pab cuam no.

Kev Kho Tus Mob Raum

Mob raum yog ib qho teeb meem mob loj heev. Tom qab ob lub raum tsis ua hauj lwm lawm, cov kev kho tus mob, hu ua lim ntshav los yog hloov raum tshiab yuav tau muaj kom thiaj muaj txoj sia nyob. Kev lim ntshav yog siv ib lub tshuab los tu cov ntshav kom huv li thaum lub raum tsis tau muaj mob ua.

Peb daim phiaj muaj xws li:

 • Kev lim ntshav
 • Tshuaj
 • Kev kawm txog kev noj qab haus huv thiab kev pab txhawb
 • Hloov qhov khoom nrog cev tshiab yog hais tias yuav tau ua

Kuaj kab mob & xoos fais fab X-rays

Kev paub txog tias dab tsi tsis yog lawm thiab nrhiav pom qhov ntawd thaum ntxov yuas ua rau muaj kev pab tau. Peb daim phiaj them rau:

 • Kuaj kab mob thiab kev kuaj
 • Xoos fais fab X-rays, yees duab, thiab lwm yam kev yees duab

Peb yuav muab cov ntaub ntawv uas xav tau rau koj los pab ua kom koj txoj kev noj qab haus huv zoo dua qub los yog zoo li qhov koj xav tau

Kev Pab Txhais Lus

Kom pab tau koj zoo dua hais txog koj cov kev txhawj xeeb rau txoj kev noj qab haus huv, koj thiab koj tus kws kho mob yuav tau muaj cuab kav sib to taub. Rau cov uas tsis txhawj hais-Lus Askiv paub hais lus, qhov no haj yam yog ib qho nyuaj. Peb tuaj yeem npaj tau ib tus kws pab txhais lus tuaj rau thaum koj tuaj ntsib kws kho mob. Peb xav pab txo cov teeb meem ib tus tsis paub ib tus hom lus ntawm koj thiab koj tus kws kho mob kom muaj tsawg.

Peb kuj tseem muaj cov Kws Pab Coj Kev Hauv Lub Chaw Pab Tswv Cuab uas hais tau ntau hom lus thiab. Tej zaum peb kuj muaj ib tus neeg uas hais tau koj hom lus thiab. Peb tseem tuaj yeem txuas koj nrog peb qhov kev pab cuam txhais lus uas pab them nqi rau ntau tshaj li 240 hom lus.

Kev Tshuaj Xyuas Hmoov Txhuas Lom rau Cov Me Nyuam

Hmoov txhuas lom yog ib ya phom sij. Yog cov me nyuam me tsis tau txais kev kho tus mob no, nws tuaj yeem ua rau muaj teeb meem mus sij hawm ntev. Cov hmoov txhuas pom muaj nyob hauv: 

 • Cov xim thas tsev 
 • Av 
 • Pluas plav 
 • Huab cua 
 • Kev xuas av puab tej hub los yog tais diav

Koj tus kws kho mob yuav xaj kom ua ib qho kev kuaj ntshav txhwj xeeb los kuaj xyuas seb puas muaj hmoov txhuas lom. Qhov kev kuaj kheev yuav ua rau cov muaj hnub nyoog 6 lub hlis mus txog 2 xyoos. Yog hais tias koj tus me nyuam tseem tsis tau kuaj, tej zaum koj tus kws kho mob yuav xav kom kuaj mus txog hnub nyoog 6 xyoos. Yog kuaj pom tias koj tus me nyuam muaj cov hmoov txhuas lom (lead) ces yuav tsum tau kuaj ntxiv. Yog xav paub ntau ntxiv, hu rau Kev Pab Cuam Tus Tswv Cuab. Koj kuj tseem tham tau nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob thaum coj koj tus me nyuam mus ntsib nws zaum tom ntej.

Cov Tshuaj

Kev tau txais cov tshuaj noj yog ib feem tseem ceeb ntawm koj txoj kev kho mob. Yog hais tias koj tus kws kho mob sau ib qho tshuaj uas tau teev tseg rau hauv daim ntawv teev cov npe tshuaj (preferred drug list, PDL), ces yuav them rau qhov tshuaj ntawd. Yog tias koj qhov tshuaj tsis muaj npe nyob ntawm daim ntawv PDL, tej zaum koj tus kws muab kev pab kho mob yuav hais kom muab lwm yam tshuaj uas muaj npe nyob ntawm daim ntawv PDL. Tej zaum peb kuj yuav them rau lwm yam tshuaj yog muaj kev tso cai ua ntej.

Koj tuaj yeem tau txais koj cov ntawv uas kws kho mob sau yuav tshuaj rau ntawm txhua lub tsev muag tshuaj hauv peb lub network. Muaj tau 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 ntau hnub nyob rau ib lub lim tiam. Yog xav paub daim ntawv teev cov khw muag tshuaj, siv koj tus kws pab kho mob daim ntawv teev npe los sis mus rau myuhc.com/CommunityPlan/IN.

Yog hais tias koj muaj teeb meem tsis tau koj cov tshuaj ces hu rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab tau. Koj tus kws muab tshuaj kuj tseem yuav hu tau rau feem muab kev pab ntawm lub tsev muag tshuaj thiab. Tus naj npawb ntawd nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

90 cov khoom siv nruab hnub
Cov tswv cuab tuaj yeem nqa tau qhov tshuaj kom txaus siv txog 90-hnub ntawm cov tshuaj kho mob (maintenance medication) uas tau xaiv. Cov tshuaj kho mob feem ntau yog cov tshuaj uas koj noj tsis tu ncua los kho tus mob ntev tsis txawj zoo los sis mob mus ncua sij hawm ntev. 

Nrog rau qhov muab tshuaj ntxiv txog 90 hnub, koj yuav tsis tas them nyiaj ntxiv txhua hli. Yog xav paub kom meej tshaj no ntxiv, tham nrog koj tus kws kho mob los sis tus kws muag tshuaj. Yog xav paub cov npe tshuaj uas muaj nyob hauv cov txiaj ntsig no, hu rau Cov Chaw Pabcuam Tswvcuab ntawm 1-800-832-4643, TTY 711.

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Cov lus nug txog kev kho mob yuav muaj tau txhua lub sij hawm. Thaum koj muaj lus nug txog koj li kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem hu rau tus kws tu neeg mob tau 24 xuaj moos nyob rau ib hnub, 7 hnub nyob rau ib lub lim tiam: 1-866-801-4407, TTY 711.

Peb cov kws tu neeg mob yuav:

 • Mloog koj cov tsos mob
 • Pab rau kev tu xyuas tus kheej
 • Qhia rau koj yog hais tias koj yuav tau txais kev kho tus mob thaum mus ntsib kws kho mob zaum tom ntej los sis yuav tau mus rau qho chaw kho mob ceev
 • Pab kom koj paub tias thaum twg yog lub sij hawm yuav tau mus rau tom chav kho mob xwm txheej kub ceev

Cov Kev Pab Hauv Xov Tooj

Koj puas xav tau tus xov tooj ntawm tes? Peb qhov khoos kas pab cuam muab txoj kev sib tham, sau ntawv, thiab ua ntaub ntawv yam tsis muaj ciaj ciam txwv. Mus saib rau ntawm www.mybenefitphone.com thiab tso npe thov kiag nyob rau hnub no.

Tso Tseg Tsis Siv Luam Yeeb los sis Cov Luam Yeeb Fais Fab

Kev txiav tawm yog qhov nyuaj, tab sis peb tuaj yeem pab tau. Koj puas paub tias 20 tom qab koj txiav tawm, koj lub plawv dhia mus rau qhov qub? Thiab li ntawm 24 xuaj moos tom qab koj txiav cov pa roj carbon monoxide hauv koj cov ntshav poob mus rau qhov qub.

Tham nrog koj tus kws kho mob txog kev tso tseg. Koj tseem tuaj yeem text READY mus rau 34191. Los sis hu rau 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) txhawm rau kom tau txais kev qhia, kev sab laj thiab cov khoom siv los pab koj txiav luam yeeb yam tsis tau them nqi. Thaum lub sij hawm 2023, yuav tau txais ib daim npav khoom plig $25 thaum koj ua tiav txhua zeeg kev txiav luam yeeb lawm. 

Kev Pab Cov Kev Xaiv Uas Yog (Right Choices Program)

Right Choices Program yog ib qho kev pab cuam los pab koj txiav txim siab txog koj cov kev kho mob kom zoo dua qub.

Yog koj raug xaiv rau qhov Right Choices Program, koj yuav muaj ib tus kws kho mob xub thawj (primary medical provider, PMP), ib lub khw muag tshuaj, thiab ib tus tswj kev kho mob. Pawg kws txawj tshaj lij no yuav pab koj kom tau txais qhov kev kho mob uas zoo rau koj nyob rau lub sij hawm zoo thiab qhov chaw zoo.

Thov hu rau Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Tswv Cuab kom paub ntau ntxiv.

Self Care

 • Self Care. The Self Care app gives you emotional health tools to help you feel better. Check out meditations, breathing exercises, videos, blogs and more. You’ll get personalized content. And the Self Care app is flexible. Use it when and where you want to.
 • Daily mood tracking. Answer daily questions to record your current mood, find patterns and check your progress.
 • Meditation tools. Explore classic methods of relaxation — like deep breathing and imagining something positive — when you need them.
 • Collections. Build life skills with content, tools and resources for the stuff that matters most to you.
 • Personalized roadmap. Track your progress, set goals and make strides through weekly check-ins.
   

Cov Koob Tshuaj thiab Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev txhaj tshuaj raws sij hawm yuav pab tau koj tiv thaiv kom txhob muaj mob.

Peb daim phiaj them rau:

 • Cov koob tshuaj thiab tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob pom zoo los ntawm koj tus PMP
 • Cov koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas (Flu)
 • Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab cov tshuaj txhaj txhawb zog ntxiv (boosters)
 • Cov tshuaj txhaj tiv thaiv mob ntsws o
 • Cov tshuaj txhaj tiv thaiv tus mob sawv pob hlwv ntawm daim tawv nqaij (Shingles)

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob

Kev kho mob rau lub cev, ua taus hauj lwm, thiab hais tau lus yuav pab tau koj kom zoo los ntawm ib qho raug mob los yog ib tus mob loj, kom mus txog rau qhov koj muaj peev xwm ua tau.

Koj tus kws kho mob kuj xaj tau cov kev kho mob rau koj yog hais tias xav tau. Qhov no muaj xws li:

 • Kev kho mob kom ua taus hauj lwm
 • Kev kho mob rau lub cev
 • Kev kho kom hais lus tau
 • Kev kho mob hauv tsev

Tsheb Thauj Mus Los

Yog tias koj xav caij tsheb, koj cov kev pab suav nrog kev muab tsheb thauj mus los. Peb pab them cov kev taug kev mus rau:

 • Cov sij hawm teem mus ntsib kws kho mob
 • Chaw rau khoom noj
 • Tsev muag tshuaj
 • Cov kev teem caij WIC
 • Cov kev teem caij kev muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid

Kev ua raws li cov cai yoj yim nod yuav pab rau koj tau caij tsheb: 

 • Hu rau 3+ cov hnub ua hauj lwm ua ntej lub sij hawm 
 • Hu rau 1-800-832-4643, TTY 711 txhawm rau npaj kom txhij rau koj qhov kev caij tsheb 
 • Yog tias koj thim koj qhov kev mus ntsib, hu rau 1-800-832-4643 kom thim koj qhov kev teem caij tsheb 
 • Npaj kom muaj koj daim npav ID ua tswv cuab 
 • Kev caij tsheb tsuas yog rau cov laj thawj uas tau txais kev pom zoo nkaus xwb 
 • Paub txog qhov chaw nyob ntawm koj tus kws kho mob thiab hnub tim thiab lub sij hawm teem caij mus ntsib 
 • Qhia meej txog qhov chaw uas koj xav caij tsheb mus rau 
 • Tom qab koj mus ntsib kws kho mob, hu xov tooj txhawm rau caij tsheb rov qab mus tsev 
 • Yog tias koj tus kws kho mob muab ib daim ntawv sau yuav tshuaj rau koj, koj tuaj yeem nres ntawm lub tsev muag tshuaj txhawm rau yuav tshuaj tso mam mus tsev 
 • Qhia rau peb paub yog hais tias koj muaj cov kev xav tau tshwj xeeb xws li ib lub laub zaum muaj log 
 • Cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog qis dua li ntawm 16 xyoo yuav tsum tau muaj niam txiv ib tug los sis tus neeg saib xyuas nrog lawv mus 
 • Kev muab tsheb thauj mus los tej zaum yuav raug txwv rau ib tus kws kho mob uas nyob ze koj

Tej zaum koj kuj tseem tsim nyog tau txais daim npav them nqi caij tsheb npav los sis cov phooj ywg thiab tsev neeg cov nyiaj them rov qab. Hu xov tooj rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab txhawm rau teem lub sij hawm caij tsheb los sis nug cov nqe lus nug txog cov kev pab muab tsheb thauj mus los.

Qhov kev pab cuam no yog rau cov kev caij tsheb uas tau npaj tseg ua ntej. Yog tias koj muaj xwm txheej ceev uas yuav txo txoj sia, ces hu rau 911. Lub tsheb thauj neeg mob yuav tau muab yog tias koj xav kom xa mus rau tom tsev kho mob.

Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo

Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo yuav pab tau koj nyob tsis muaj mob. Cov kev mus ntsib kws kho mob no yuav txhom tau tej teeb meem mob thaum tseem ntxov, kom thiaj kho tau. Koj yuav tsum tau mus ntsib koj tus kws kho mob PMP txhua txhua xyoo kuaj koj lub cev, tab txawm tias koj tsis muaj mob los yog koj cov tsos mob nyob rau qhov tswj tau lawm los xij. Cov kev tiv thaiv kom txhob muaj mob muaj xws li:

 • Cov kev kuaj ib ce rau cov muaj hnub nyoog thiab cov me nyuam
 • Kev tu xyuas rau cov me nyuam mos liab kom noj qab nyob zoo
 • Kev tu xyuas rau cov poj niam cev xeeb tub
 • Cov kev txhaj tshuaj thiab kev kuaj mob li ib txwm ua
 • Cov kev ntsuam xyuas tus mob khees xaws

Nws tsis muaj feem yus nrog them (co-payment) rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob.

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Cov Chaw Muaj Kev Pab Rau Cov Tswv Cuab (opens modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink